Search result for

maternal

(73 entries)
(0.0597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maternal-, *maternal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maternal[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา, See also: โดยผ่านมารดา, ซึ่งได้มาจากมารดา, เหมือนแม่, อย่างแม่, Syn. motherly, parental
maternal[ADJ] เกี่ยวกับมารดา, See also: ทางแม่, ด้านมารดา, ฝ่ายมารดา, Syn. parental
maternally[ADV] ทางมารดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maternal-แม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternalฝ่ายมารดา, เกี่ยวกับมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal and child health programmeแผนงานอนามัยแม่และเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal death rateอัตราตายของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal deprivationภาวะขาดแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maternal generationเชื้อสายฝ่ายมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal propertyทรัพย์สินฝ่ายมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศแม่, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maternal Ageวัยของมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร, อายุมารดา [การแพทย์]
Maternal and Child Care Servicesงานบริการอนามัยแม่และเด็ก [การแพทย์]
Maternal and Child Healthการอนามัยแม่และเด็ก [การแพทย์]
Maternal Attachment Bondการสร้างความผูกพันของแม่ต่อลูก [การแพทย์]
Maternal behaviorพฤติกรรมมารดา [TU Subject Heading]
Maternal Behaviorพฤติกรรมของมารดา; มารดา, พฤติกรรม [การแพทย์]
Maternal Bloodstreamกระแสโลหิตของแม่ [การแพทย์]
Maternal Care Monitoringการดูแลรักษาในระยะปริกำเนิด [การแพทย์]
Maternal Child Healthมารดา-ทารกสงเคราะห์, การอนามัยแม่และเด็ก [การแพทย์]
Maternal Complicationsภาวะแทรกซ้อนในแม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said you weren't maternal.ฉันว่าคุณเเป็นแม่ไม่ได้ Joy (2008)
I am your Aunt Ok Hee. Your maternal Aunt Ok Hee.ฉันเป็นน้าของเธอ อ็อกฮี น้าแท้ๆของเธอ อ็อกฮี. Episode #1.5 (2008)
And what is it you know about maternal instinct?แล้วมันอะไรกันล่ะ ที่คุณรู้จัก เกี่ยวกับสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ S.O.B. (2009)
WITH GOOD JUDGMENT, MORALS AND MATERNAL INSTINCT?และตอนที่หล่อนบอกว่าจะจัดการเอง Valley Girls (2009)
we can match the maternal dna with the babies in the system.กับเด็กที่อยู่ในระบบ Cradle to Grave (2009)
Yeah, maternal instincts, I guess.ใช่ สัญชาตญาณของคนเป็นแม่น่ะ ฉันว่านะค่ะ Sabotage (2010)
And you are too maternal to not have children.เธอเหมือนแม่เธอเกินไป ที่ไม่อยากมีลูก Memory Lane (2010)
Her maternal grandfather was the president of Dae Han Shipbuilding Co.คุณตาของเธอเป็นประธานบริษัทต่อเรือ แดฮัน Episode #1.2 (2010)
And her uncle on the maternal side is the dean of Myung Sung University.ส่วนลุงของเธอเป็นคณบดีม.เมียงซุง Episode #1.2 (2010)
Well, I mean, I guess melissa could have gone all maternal,ฉันแค่สงสัยว่าคนอย่างเมลิซซ่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเป็นแม่ The New Normal (2011)
- You're not exactly maternal.- เธอไม่มีความเป็นแม่นี่นา I'm Still Here (2011)
And just so you know, I'm as maternal as the next woman.งั้นก็บอกให้รู้เหมือนกัน ฉันน่ะเป็นคนที่มีความเป็นแม่ที่สุดแล้ว I'm Still Here (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maternalMaternal love is greater than anything else.
maternalMaternal love is the greatest thing.
maternalMy maternal grandmother persists in wearing that old-fashioned dress.
maternalNothing is as great as maternal love.
maternalThe child's good health says a great deal for maternal care.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายมารดา[N] maternal, Syn. ข้างมารดา
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
ตา[N] maternal grandfather, See also: grandfather, Syn. คุณตา, Example: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา
ตาทวด[N] great grandfather, See also: maternal grandfather's or maternal grandmother's father, great granduncle, Syn. ตาของแม่, Example: ตาทวดของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของตาหรือของยาย
ตา[N] maternal grandfather, See also: grandfather, Syn. คุณตา, Example: ตาของเขาอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรี, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณตา[n.] (khun tā) EN: grandfather (maternal – form.)   FR: grand-père maternel (form.) [m]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.)   FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; old man   FR: grand-père (maternel) [m] ; vieil homme [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother   FR: grand-mère maternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATERNAL    M AH0 T ER1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maternal    (j) (m @1 t @@1 n l)
maternally    (a) (m @1 t @@1 n @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterinstinkt {m}maternal instinct [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外戚[がいせき, gaiseki] (n) maternal relative [Add to Longdo]
外祖父[がいそふ, gaisofu] (n) maternal grandfather [Add to Longdo]
外祖母[がいそぼ, gaisobo] (n) maternal grandmother [Add to Longdo]
母の愛[ははのあい, hahanoai] (n) maternal love [Add to Longdo]
母系[ぼけい, bokei] (n,adj-no) maternal line; mother's side of the family [Add to Longdo]
母権[ぼけん, boken] (n) maternal rights [Add to Longdo]
母子手帳[ぼしてちょう, boshitechou] (n) maternal and child health handbook [Add to Longdo]
母性愛[ぼせいあい, boseiai] (n) maternal love [Add to Longdo]
母性遺伝[ぼせいいでん, boseiiden] (n) maternal inheritance [Add to Longdo]
母性本能[ぼせいほんのう, boseihonnou] (n) maternal instinct [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] maternal grandfather (i.e. mother's father) [Add to Longdo]
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] maternal grandfather [Add to Longdo]
母系[mǔ xì, ㄇㄨˇ ㄒㄧˋ, / ] maternal; matriarchal [Add to Longdo]
老老[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, ] maternal grandmother; same as 姥姥 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] maternal uncle [Add to Longdo]
阿姨[ā yí, ㄚ ㄧˊ, ] maternal aunt; step-mother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maternal \Ma*ter"nal\, a. [F. maternel, L. maternus, fr. mater
   mother. See {Mother}.]
   Of or pertaining to a mother; becoming to a mother; motherly;
   as, maternal love; maternal tenderness.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Motherly}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maternal
   adj 1: characteristic of a mother; "warm maternal affection for
       her guest"- Dorothy Sayers [ant: {paternal}]
   2: relating to or derived from one's mother; "maternal genes"
   3: relating to or characteristic of or befitting a parent;
     "parental guidance" [syn: {parental}, {maternal}, {paternal}]
     [ant: {filial}]
   4: related on the mother's side; "my maternal grandmother" [syn:
     {enate}, {enatic}, {maternal(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top