ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lettering

L EH1 T ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lettering-, *lettering*, letter
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This lettering is so small. I can hardly read the label.ตัวหนังสือนี่มันเล็กจริงๆ อ่านฉลากแทบไม่เห็น The Chase (2010)
There's some lettering on there. There's just too much rust.มีอักษรบางตัวอยู่นี่ แค่มีสนิมบังอยู่ Fallen (2010)
Your lettering system is heavy metal bands and you're giving me a root vegetable for "P"?หัวผักกาด? คุณใช้ชื่อวงเฮฟวีเมทัลอ้างอิงตัวอักษร Deadline (2011)
The lettering looks Latin.ตัวหนังสือนั่นเหมือนภาษาละติน Last Grimm Standing (2012)
Yes, lettering in three sports does kind of take up all my free time.ใช่, เล่นกีฬา 3 อย่าง เหมือนจะใช้เวลาว่างฉันไปหมดเลย The Great Unknown (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
letteringThe sun faded the lettering on the sign.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LETTERING L EH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lettering (n) lˈɛtərɪŋ (l e1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenschild { n }lettering piece [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レタリング[retaringu] (n) lettering; (P) [Add to Longdo]
陰文[いんぶん, inbun] (n) lettering of an engraving [Add to Longdo]
角字[かくじ, kakuji] (n) type of lettering consisting of thick vertical and horizontal lines which is often used in seals [Add to Longdo]
金看板[きんかんばん, kinkanban] (n) signboard with gold or gilt lettering; slogan; noble cause [Add to Longdo]
金文[きんぶん, kinbun] (n) Chinese bronze inscriptions; type of lettering used on metal objects, especially in China during the Yin and Zhou dynasties [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] (n) type; font; lettering; (P) [Add to Longdo]
背文字[せもじ, semoji] (n) lettering on the spine of a book [Add to Longdo]
描き文字[かきもじ, kakimoji] (n) drawn lettering; sound effects lettering [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
字体[じたい, jitai] type, font, lettering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lettering \Let"ter*ing\, n.
   1. The act or business of making, or marking with, letters,
    as by cutting or painting.
    [1913 Webster]
 
   2. The letters made; as, the lettering of a sign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Letter \Let"ter\ (l[e^]t"t[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Lettered}
   (-t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Lettering}.]
   To impress with letters; to mark with letters or words; as, a
   book gilt and lettered.
   [1913 Webster] letter bomb

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lettering
   n 1: letters inscribed (especially words engraved or carved) on
      something [syn: {inscription}, {lettering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top