Search result for

สิทธิบัตร

(47 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิทธิบัตร-, *สิทธิบัตร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
สิทธิบัตรควรปรับความหมาย เพราะ สิทธิบัตรต้องรวม การค้นพบ (discovery) โดยหากไม่ปรับ การสื่อสารจะคลาดเคลื่อน และเป็นปัญหาได้
สิทธิบัตร(ทดสอบ) (ว่าส่งโดย Chrome และ ส่งโดย Firefox ต่างกันหรือไม่?)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิบัตร[N] patent
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิทธิบัตรน. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patentสิทธิบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patentสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process patentสิทธิบัตรในกรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Design Patentสิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์
เช่น สิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือ / กล่องใส่อัญมณี ฯลฯ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
patentschriftสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของประเทศเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Patentsสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Patents (International law)สิทธิบัตร (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util

สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้

1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty)

2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step)

3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patentสิทธิบัตร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their patents are worth billions.สิทธิบัตรของพวกเขามีมูลค่าเป็นพันล้าน Five the Hard Way (2008)
Which is why companies tend to keep a very close eye... on those patents.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม คอมพานี ถึงคอยจับตาดู สิทธิบัตรพวกนี้มาก Five the Hard Way (2008)
Gizmos. He holds two dozen patents, that made him some money.นักประดิษฐ์ตัวพ่อ เขามีสิทธิบัตรในครอบครองสองโหล Law Abiding Citizen (2009)
People who have patents on anthrax vaccines. Yes, sir.ใครที่มีสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันแอนแทร็กซ์ Amplification (2009)
When Einstein came up with special relativity he was working at the patent office.ตอน Albert Einstein คิดค้นทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ เขาทำงานที่สำนักงานสิทธิบัตร The Einstein Approximation (2010)
So you're gonna go work at the patent office?งั้นนายจะไปทำงาน ที่สำนักงานสิทธิบัตรเหรอ The Einstein Approximation (2010)
Yeah, the patent on this device was taken out last year.ใช่ สิทธิบัตรของเครื่องมือนี่ ได้หมดอายุเมื่อปีที่แล้ว Brown Betty (2010)
Was patented by this whiz-bang tech companyผมจะจดสิทธิบัตรโดยบริษัทวิซแบงเทค Brown Betty (2010)
I'm sorry. Do you have a patent on loving people?โทษนะ เธอจดสิทธิบัตรไว้รึไง? Pascal's Triangle Revisited (2010)
Would you like a patent in getting your ass kicked? Okay, okay. Can you stand over there?แล้วเธออยากได้สิทธิบัตรสำหรับการโดนตบมั้ยล่ะ? คุณไปยืนตรงนั้นก่อนได้มั้ย? Pascal's Triangle Revisited (2010)
In the early years of the 20th century, a young patent clerk named Albert Einstein gave us a possible way back.ในช่วงปีแรกของศตวรรษที่ 20, เสมียนสิทธิบัตรหนุ่มชื่อ อัลเบิร์ท ไอนสไทน Is Time Travel Possible? (2010)
But one day suddenly, he made that skill publicly available to license, so that anyone could make one.แต่ฉับพลันวันหนึ่ง เขาให้คนทั่วไป สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถประกอบเครื่องยนต์ได้ The Fugitive: Plan B (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent   FR: brevet [m] ; patente [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patent[N] สิทธิบัตร, See also: เอกสารสิทธิ์, Syn. grant, brevet
patent right[N] สิทธิบัตร, See also: สิทธิคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
patency(เพท'ทันซี) n. สภาพของสิทธิบัตร,ความแจ้งชัดความเข้าใจ
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patent(vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
特許権[とっきょけん, tokkyoken] สิทธิบัตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top