Search result for

impetuous

(50 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impetuous-, *impetuous*, impetuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetuous[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน, Syn. hasty, rash
impetuously[ADV] อย่างหุนหันพลันแล่น, See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง, Syn. hastily, rashly
impetuousness[N] ความคึกคะนอง, See also: ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ, Syn. hastiness, rashness, recklessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent

English-Thai: Nontri Dictionary
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mutt can be a little impetuous.มัธดูเถือ่นนิดๆนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Anyway, rather impetuous of that boy, but you're to experienced to react rashly, which is why the lady for whom you work lent you that necklace.ก็แค่ความซุกซนของเด็กๆ แต่คุณก็กำหราบได้อยู่หมัด คุณผู้หญิงที่จ้างคุณ ให้ยืมสร้อยคอนั้นมา Sherlock Holmes (2009)
No Shakespeare, but less impetuous.ไม่ใช่ เชคเสปียร์ แต่หุนหันน้อยกว่า 9 Crimes (2010)
I'm aware. Balthazar can be impetuous.ฉันรู้ บัลธาซาร์ค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นพอสมควร My Heart Will Go On (2011)
I'm poised to get what's rightfully mine, and you won't have go through your impetuous plan to marry Emily.ที่ทำให้ฉันเยือกเย็น ในการตัดสินใจอะไรในส่วนตัว และลูกก็ไม่ต้อง วางแผนอย่างหุนหันพลันแล่น แต่งงานกับอีมิลี่ Commitment (2012)
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนใจร้อน และเขาคงระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา Rain on the Evil and on the Good (2012)
Michael is impetuous, and he'd strike out at me if you told him the truth.ไมเคิลเป็นคนอารมณ์ร้อน และเขาจะระเบิดใส่ฉัน ถ้าเธอบอกความจริงกับเขา Promise (2012)
You also told me he was impetuous.- เจ้ายังบอกอีกว่าเขาหุนหันพลันแล่น The Disir (2012)
Don't speak so impetuously, Kang Baek Ho.คอยดูคำพูดของนายล่ะกัน คังเบ็คโฮ Operation Proposal (2012)
I am going to overcome all failures. Please don't stand in my way so impetuously.ความล้มเหลวที่ผมจะต้องเอาชนะ เป็นสิ่งที่ผมต้องผ่านมันไปให้ได้ Operation Proposal (2012)
Impetuous.ใจร้อน Delinquents (2013)
It was impetuous and careless.มันเป็นความหุนหันและประมาท The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impetuousYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คึก[ADV] impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
คึกคะนอง[ADV] impetuously, See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: เขาคิดอย่างคึกคะนองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในวงการผลิตแผงวงจรรวม
คะนอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง[ADJ] impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
คึกคะนอง[ADJ] impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
ลำพอง[ADV] impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คึกคาม[ADJ] impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
มุทะลุ[ADV] impetuously, See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เขาทำไปอย่างมุทะลุ, Thai definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
อาราม[ADV] urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
ใจเร็ว[ADJ] impetuous, See also: quick-tempered, rash, impatient, hot-tempered, short-tempered, hot-blooded, Syn. ใจร้อน, รีบร้อน, เร่งรีบ, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเธอเป็นคนใจเร็วจึงมักจะถูกแม่ดุเสมอเวลาทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous   
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously   FR: soudain ; soudainement
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily   
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded   
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently   FR: impétueusement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPETUOUS    IH2 M P EH1 CH W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impetuous    (j) (i1 m p e1 ch u@ s)
impetuously    (a) (i1 m p e1 ch u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous [Add to Longdo]
荒神[こうじん, koujin] (n) poweful deity (sometimes impetuous); miraculous spirit [Add to Longdo]
少壮血気[しょうそうけっき, shousoukekki] (n,adj-no) young and hot-blooded (impetuous) [Add to Longdo]
短兵急[たんぺいきゅう, tanpeikyuu] (adj-na,n) impetuousness [Add to Longdo]
奮迅[ふんじん, funjin] (n) impetuous dash forward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急性子[jí xìng zi, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] impetuous person; excitable person, #53,697 [Add to Longdo]
急性人[jí xìng rén, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] impetuous person; excitable person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impetuous \Im*pet"u*ous\, a. [F. impetueux, L. impetuosus. See
   {Impetus}.]
   1. Rushing with force and violence; moving with impetus;
    furious; forcible; violent; as, an impetuous wind; an
    impetuous torrent.
    [1913 Webster]
 
       Went pouring forward with impetuous speed. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehement in feeling; hasty; passionate; violent; as, a man
    of impetuous temper.
    [1913 Webster]
 
       The people, on their holidays,
       Impetuous, insolent, unquenchable.  --Milton.
 
   Syn: Forcible; rapid; hasty; precipitate; furious;
     boisterous; violent; raging; fierce; passionate. --
     {Im*pet"u*ous*ly}, adv. -- {Im*pet"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impetuous
   adj 1: characterized by undue haste and lack of thought or
       deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such
       impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous
       display of spending and gambling"; "madcap escapades";
       (`brainish' is archaic) [syn: {hotheaded}, {impulsive},
       {impetuous}, {madcap}, {tearaway(a)}, {brainish}]
   2: marked by violent force; "impetuous heaving waves"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top