ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เร่งรีบ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่งรีบ-, *เร่งรีบ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] (vi ) เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
เร่งรีบ[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: การก่อสร้างเป็นไปอย่างเร่งรีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่งรีบก. กิริยาที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เขาเร่งรีบทำงานให้เสร็จก่อนค่ำ, รีบเร่ง ก็ว่า.
เร่งรีบว. อาการที่เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น ทำงานเร่งรีบอาจผิดพลาดได้, รีบเร่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm really best under pressure.ผมชอบทำงานอย่างเร่งรีบ Oh, God! (1977)
-Vandal! One hop ahead of the hump!อีกครั้ง หนีความเร่งรีบ เจ้าหนูกสกปรก Aladdin (1992)
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ The King and the Clown (2005)
This may seem abrupt, but I don't have what it takes to be your wife.มันอาจจะดูเร่งรีบเกินไป แต่ข้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นภรรยาของท่าน Episode #1.42 (2006)
They left in a hurry.พวกเราจากไปอย่างเร่งรีบ Pan's Labyrinth (2006)
He thinks he's some player 'cause he hustles dope and stolen hubcaps, I mean,เขาคิดว่าเขาคือผู้เล่นจำนวนหนึ่ง 'สาเหตุเขาเร่งรีบของมึนเมาและhubcaps ที่ขโมย, ฉันหมายถึง, Black Snake Moan (2006)
Look,you know,we could have saved a lot of time if you would have just told us in the beginning that this was going to be a railroad.พวกคุณน่าจะบอกเราตั้งแต่ต้น ว่าจะเป็นการพิจารณาอย่างเร่งรีบ จะได้ไม่ต้องมามัวเสียเวลา Otis (2006)
I didn't want to rush into anything. It's an important relationship.ยังไม่อยากเร่งรีบอะไรน่ะ มันเป็นเรื่องสำคัญ An Inconvenient Lie (2007)
You shouldn't be in such a hurry.เธอไม่ควรจะเร่งรีบ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
To everyone, And i'm afraid that in my haste to deal with him,กับทุกคน และผมเกรงว่า การที่ผมเร่งรีบจะรับมือกับเขา Chapter Six 'The Line' (2007)
Busy, hectic, urgent...ดูยุ่ง วุ่นวาย เร่งรีบ... The 1st Shop of Coffee Prince (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a rate of knots[IDM] เร็วมาก, See also: เร่งรีบมาก
barge[VT] เร่งรีบ
chase[VI] เร่งรีบ, See also: เร่ง
do something on the hoof[IDM] เร่งรีบทำ, See also: รีบทำ
do something on the run[IDM] เร่งรีบทำ, See also: รีบทำ
get on[PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, รีบทำ
hurry up[PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
in a hurry[IDM] เร่งรีบ, See also: รีบเร่ง, รีบ
hie[VI] เร่งรีบ (คำโบราณ), See also: รีบไป, Syn. hasten, hurry
hustle[VT] เร่งรีบ, See also: รีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
hustle(vi,vt) ผลัก,ดัน,ลาก,เบียดกระตุ้น,เร่งรัด,รีบ,เร่งรีบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top