Search result for

เร่งรีบ

(50 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่งรีบ-, *เร่งรีบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] (vi ) เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
เร่งรีบ[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: การก่อสร้างเป็นไปอย่างเร่งรีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่งรีบก. กิริยาที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เขาเร่งรีบทำงานให้เสร็จก่อนค่ำ, รีบเร่ง ก็ว่า.
เร่งรีบว. อาการที่เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น ทำงานเร่งรีบอาจผิดพลาดได้, รีบเร่ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
Oh, God. He was in rather a hurry.โอ้พระเจ้า เขาเร่งรีบเอามากๆ The Other Boleyn Girl (2008)
Don't rush him to heaven, honey.อย่าเพิ่งเร่งรีบให้เขาขึ้นสวรรค์ ที่รัก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Turns out all I ever was was a two-bit hustler.หมุนกลับไปก่อนฉันกำลังจาได้เป็น นักธุรกิจที่เร่งรีบทำงานกันสองคน Fighting (2009)
Okay. You're in a rush always.โอเคคุณต้อง เร่งรีบไปทุกครั้งแหล่ะ Fighting (2009)
If you two are in a rush, I could just take a couple more shots here, and then I could rearrange you any way you like.ถ้าคุณสองคนกำลังเร่งรีบ ผมสามรถทำภาพคู่เพิ่มเติมได้ แล้วผมจะจัดเรียงใหม่ในแบบที่คุณต้องการ Double Blind (2009)
I can hustle like that.ฉันจะเร่งรีบก็เป็นนะ Good God, Y'All (2009)
I'm sorry for barging in here without introducing myself.ผมขอโทษที่เร่งรีบจนไม่ได้แนะนำตัว Episode #1.6 (2009)
Normally, you'd be panicking, and once you got here you'd push the button over and over, wouldn't you?ตอนที่คนเราเร่งรีบเราคงจะไม่กดปุ่มลิฟท์ เพียงครั้งเดียวแน่ใช่มั๊ย? Episode #1.7 (2009)
You know, I've never even had the urge to have a baby.คุณรู้มัย ฉันไม่เคยมีอารมณ์ วูบคิดเร่งรีบจะมีลูกด้วยซ้ำ White to Play (2009)
And so i just came right away.ดังนั้นฉันจึงมาอย่างเร่งรีบ The Grandfather: Part II (2009)
Tell them to put their foot on the gas.บอกพวกเขา ให้เร่งรีบหน่อย Playing Cards with Coyote (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a rate of knots[IDM] เร็วมาก, See also: เร่งรีบมาก
barge[VT] เร่งรีบ
chase[VI] เร่งรีบ, See also: เร่ง
do something on the hoof[IDM] เร่งรีบทำ, See also: รีบทำ
do something on the run[IDM] เร่งรีบทำ, See also: รีบทำ
get on[PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, รีบทำ
hurry up[PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
in a hurry[IDM] เร่งรีบ, See also: รีบเร่ง, รีบ
hie[VI] เร่งรีบ (คำโบราณ), See also: รีบไป, Syn. hasten, hurry
hustle[VT] เร่งรีบ, See also: รีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
hustle(vi,vt) ผลัก,ดัน,ลาก,เบียดกระตุ้น,เร่งรัด,รีบ,เร่งรีบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top