หรือคุณหมายถึง rashneß?
Search result for

rashness

(11 entries)
(0.7825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rashness-, *rashness*.
English-Thai: Nontri Dictionary
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใจร้อน    [N] rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rashness    (n) (r a1 sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness [Add to Longdo]
軽はずみ[かるはずみ, karuhazumi] (adj-na,n) rashness; (P) [Add to Longdo]
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
跳ね上がり;跳ね上り[はねあがり, haneagari] (n) (1) jumping; jump (e.g. in prices); (2) rashness; rash person [Add to Longdo]
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rashness \Rash"ness\, n.
   The quality or state of being rash.
   [1913 Webster]
 
      We offend . . . by rashness, which is an affirming or
      denying, before we have sufficiently informed
      ourselves.                --South.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Temerity; foolhardiness; precipitancy; precipitation;
     hastiness; indiscretion; heedlessness; inconsideration;
     carelessness. See {Temerity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rashness
   n 1: the trait of acting rashly and without prudence [syn:
      {heedlessness}, {mindlessness}, {rashness}]
   2: the trait of giving little thought to danger [syn:
     {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top