ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rashness

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rashness-, *rashness*, rashnes
English-Thai: Nontri Dictionary
rashness(n) ความหุนหันพลันแล่น,ความไม่รอบคอบ,ความใจร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your rashness could have lost us the suspect.ผู้ต้องสงสัยคงหลบหนีไปแล้ว The Four (2012)
You counseled me against rashness once in Qarth.ท่านปรึกษาข้าด้วยความหุนหันพลันแล่นในคาร์ธ Internment (2013)
You counseled me against rashness once in Qarth.ท่านเคยเตือนข้าไม่ให้บุ่มบ่าม มาแล้วครั้งหนึ่งที่คาร์ธ First of His Name (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใจร้อน[N] rashness, See also: hasty, recklessness, Syn. ความใจเร็ว, Ant. ความใจเย็น, Example: อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความใจร้อนของผู้ขับรถยนต์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rashness (n) rˈæʃnəs (r a1 sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness [Add to Longdo]
軽はずみ[かるはずみ, karuhazumi] (adj-na,n) rashness; (P) [Add to Longdo]
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
跳ね上がり;跳ね上り[はねあがり, haneagari] (n) (1) jumping; jump (e.g. in prices); (2) rashness; rash person [Add to Longdo]
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rashness \Rash"ness\, n.
   The quality or state of being rash.
   [1913 Webster]
 
      We offend . . . by rashness, which is an affirming or
      denying, before we have sufficiently informed
      ourselves.                --South.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Temerity; foolhardiness; precipitancy; precipitation;
     hastiness; indiscretion; heedlessness; inconsideration;
     carelessness. See {Temerity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rashness
   n 1: the trait of acting rashly and without prudence [syn:
      {heedlessness}, {mindlessness}, {rashness}]
   2: the trait of giving little thought to danger [syn:
     {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top