Search result for

ชายแดน

(25 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชายแดน-, *ชายแดน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายแดน[N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, you can cook all the crank you want along the border.ฉันหมายถึง นายผลิตโคเคนทั้งหมดได้ นายต้องการตามแนวชายแดน Pilot (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Come on, boys, let's chase them back to the border! Pussy fart! Holy shit!มาเลยพวก ไล่พวกมันให้กลับชายแดนซะ เวรแล้วสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I've got personnel standing by across the border.ผมมีมืออาชีพเตรียมพร้อมอยู่แล้วตามเขตชายแดน 24: Redemption (2008)
We're rolling up nationals. We started ferrying people to the border.เรากำลังรวบรวมพลเรือนอเมริกัน แล้วเริ่มส่งพวกเขาข้ามชายแดนไปแล้ว 24: Redemption (2008)
You follow the riverbed. That will take you to the border, all right?เดินตามทางแม่น้ำไป มันจะพาไปสู่สุดชายแดน 24: Redemption (2008)
From there you can transfer to a local or drive across the border;จากที่นั่น คุณสามาถเปลี่ยนไปขบวนชานเมือง หรือขับรถไปที่ชายแดนได้ Changeling (2008)
All troops shall proceed together to seize Cao's six countiesแล้วไปสมทบกัน... ที่ชายแดนเมืองทั้ง 6ของโจโฉ Three Kingdoms (2008)
Hit the border at lunch time.ไปถึงชายแดนตอนเที่ยง Pilot (2008)
We're not going across the border.เราจะไม่ข้ามชายแดน Pilot (2008)
We can't walk to the borders where this isn't happening, Alma. It's too far.เราเดินไปชายแดนที่ที่ มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ อัลม่า มันไกลเกินไป The Happening (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frontier[N] ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
march[N] แนวเขตแดน, See also: ชายแดน, Syn. border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top