Search result for

fiber

(99 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiber-, *fiber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiber[N] เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fiber[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiberglass[N] ฉนวนใยแก้ว, See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว, Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope[N] เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย, See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
fiber optics[N] เส้นใยแก้วนำแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic transmission system (FOTS)ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber; fibreใย, เส้นใย [ศัพท์ที่มีคำ fiber ประกอบ ดูที่ fibre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassใยแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber contentปริมาณเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber Diseases, Organicโรคจากเส้นใยอินทรีย์ [การแพทย์]
Fiber Filter Disk, Glassแผ่นกรองใยแก้ว [การแพทย์]
Fiber Optic Light Cableสายไฟเบอร์ [การแพทย์]
Fiber Optic Photographic Paperบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์]
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
I see an animal that believes with every fiber of his being, every fiber that the girl he loves is in mortal danger.อย่างที่เราอยากให้เชื่อ มันคิดว่าเด้กนั่นรักมัน แล้วเด็กนั่นก็ตกอยู่ในอันตราย Bolt (2008)
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน The Dark Knight (2008)
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น The Dark Knight (2008)
General, I discovered fiber-optic cameras embedded in the chandelier.ท่านนายพล ผมเจอกล้องใยแก้วนำแสง ติดอยู่บนโคมไฟ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก Confessions of a Shopaholic (2009)
With every fiber in your body, still small.กระทั่งทุกอานุภาพในร่างกายเจ้า ถูกอัดเป็นก้อน Dragonball: Evolution (2009)
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา Julie & Julia (2009)
One infomercial, you're a fiber nazi.ดูโฆษณานี่อีกอัน คุณก็เป็นเผด็จการแห่งกากใย New York Sucks (2009)
Clyde develops a kevlar thread, with a high-tech ratchet made of carbon fiber.ไคลด์ได้ทำการพัฒนาเคฟล่า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง วงล้อเฟืองผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ Law Abiding Citizen (2009)
Garcia got a hit on a hair fiber in the blanket the unsubs used to wrap Cate Hale.การ์เซียเจอ เส้นผมบนผ้าห่มที่คนร้ายนำมาห่อตัวเคทไว้ Bloodline (2009)
When we're finished,have the techs look for any trace of blood or fibers.ตอนจะออกไปเราต้องให้หน่วยพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาหารอยเลือดหรือเส้นขน A Shade of Gray (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiberAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
fiberFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
fiberHe was lacking in moral fiber.
fiberYou need to take more fiber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟเบอร์[N] fiber, See also: fibre, Syn. เส้นใย, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ใย[N] web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
ซัง[N] fibre, See also: fiber, stringy pulp of the jackfruit, Syn. ซังขนุน, Example: การแกะขนุนออกจากซังอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคย, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นๆ หุ้มยวงขนุน
ใยแก้ว[N] fiber glass, Example: เส้นใยอนินทรีย์เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น ใยแก้ว เซรามิก หรือโลหะ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.)   FR: fibre [f]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber   
ไหมสับปะรด[n. exp.] (mai sapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread   
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd   
เส้นใย[n.] (senyai) EN: fibre ; fiber (Am.)   FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[n. exp.] (senyai kaēo) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam saēng) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนาโน[n.] (senyai nānō) EN: nanofibers   FR: nanofibres [fpl]
เส้นใยสังเคราะห์[n. exp.] (senyai sangkhrǿ) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)   FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[n. exp.] (senyai thīem) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)   FR: fibre synthétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBER    F AY1 B ER0
FIBERS    F AY1 B ER0 Z
FIBER'S    F AY1 B ER0 Z
FIBERWEB    F AY1 B ER0 W EH2 B
FIBERGLAS    F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBERBOARD    F AY1 B ER0 B AO2 R D
FIBERGLASS    F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBEROPTIC    F AY1 B ER0 AA2 P T IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faser {f} | Fasern {pl} | gespritzte Fasr | synthetische Faserfiber [Am.]; fibre [Br.] | fibers [Am.]; fibres [Br.] | spray fibre | synthetic fibre [Add to Longdo]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.] [Add to Longdo]
Glasfaser {f}; Lichtleiter {m}fiber optics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P) [Add to Longdo]
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre [Add to Longdo]
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiberglass; glass fiber [Add to Longdo]
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber [Add to Longdo]
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] fiber bundle (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics [Add to Longdo]
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiber \Fi"ber\, Fibre \Fi"bre\,, n. [F. fibre, L. fibra.]
   1. One of the delicate, threadlike portions of which the
    tissues of plants and animals are in part constituted; as,
    the fiber of flax or of muscle.
    [1913 Webster]
 
   2. Any fine, slender thread, or threadlike substance; as, a
    fiber of spun glass; especially, one of the slender
    rootlets of a plant. [WordNet sense 1]
    [1913 Webster]
 
   3. the inherent complex of attributes that determine a
    person's moral and ethical actions and reactions; sinew;
    strength; toughness; as, a man of real fiber. [WordNet
    sense 2]
 
   Syn: character, fibre.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        Yet had no fibers in him, nor no force. --Chapman.
     [1913 Webster]
 
   4. A general name for the raw material, such as cotton, flax,
    hemp, etc., used in textile manufactures.
    [1913 Webster]
 
   5. (Nutrition) that portion of food composed of carbohydrates
    which are completely or partly indigestible, such as
    cellulose or pectin; it may be in an insoluble or a
    soluble form. It provides bulk to the solid waste and
    stimulates peristalsis in the intestine. It is found
    especially in grains, fruits, and vegetables. There is
    some medical evidence which indicates that diets high in
    fiber reduce the risk of colon cancer and reduce
    cholesterol levels in the blood. It is also called
    {dietary fiber}, {roughage}, or {bulk}.
    [PJC]
 
   6. a leatherlike material made by compressing layers of paper
    or cloth. [WordNet sense 3]
 
   Syn: fibre, vulcanized fiber.
     [WordNet 1.5]
 
   {Fiber gun}, a kind of steam gun for converting, wood, straw,
    etc., into fiber. The material is shut up in the gun with
    steam, air, or gas at a very high pressure which is
    afterward relieved suddenly by letting a lid at the muzzle
    fly open, when the rapid expansion separates the fibers.
    
 
   {Fiber plants} (Bot.), plants capable of yielding fiber
    useful in the arts, as hemp, flax, ramie, agave, etc.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiber
   n 1: a slender and greatly elongated substance capable of being
      spun into yarn [syn: {fiber}, {fibre}]
   2: coarse, indigestible plant food low in nutrients; its bulk
     stimulates intestinal peristalsis [syn: {roughage}, {fiber}]
   3: any of several elongated, threadlike cells (especially a
     muscle fiber or a nerve fiber) [syn: {fiber}, {fibre}]
   4: the inherent complex of attributes that determines a persons
     moral and ethical actions and reactions; "education has for
     its object the formation of character"- Herbert Spencer [syn:
     {character}, {fiber}, {fibre}]
   5: a leatherlike material made by compressing layers of paper or
     cloth [syn: {fiber}, {fibre}, {vulcanized fiber}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fiber
   fiber; fibre
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top