Search result for

staple

(74 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staple-, *staple*
English-Thai: Longdo Dictionary
staple(n) ลวดเย็บกระดาษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
staple[N] ลวดเย็บกระดาษ
staple[VT] ติดด้วยลวดเย็บกระดาษ, See also: เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ
staple[N] อาหารหลัก
staple[N] ส่วนสำคัญ, See also: หัวข้อสำคัญ, Syn. principal, substance
staple[N] สินค้าหลัก, See also: สินค้าสำคัญ, ผลิตภัณฑ์หลัก
staple[N] วัตถุดิบหลัก, See also: วัตถุดิบสำคัญ, Syn. material
staple[N] เส้นใยของขนสัตว์, ฝ้ายหรืออื่น, Syn. fiber, texture
staple[VT] แยกชนิดตามลักษณะเส้นใย, Syn. sort
staple[ADJ] สำคัญ, See also: จำเป็น, หลัก, Syn. principal, main, chief, essential
stapler[N] ที่เย็บกระดาษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stapler(สเท'เพลอะ) n. เครื่องเย็บหนังสือที่ใช้ลวดรูปตัวยู

English-Thai: Nontri Dictionary
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น
staple(n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staple๑. ที่เย็บกระดาษ๒. เครื่องยิงเย็บ, เครื่องเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapleสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looked like she had stapled stuff all over it.ดูเหมือนเธอใช้ลวดเย็บกระดาษยึดมันไว้ Emancipation (2008)
I'm sorry, Judi, you did not deserve that, and I hope the staples come out soon.ผมขอโทษ จูดี้ ไม่น่าเลย หวังว่าจะเอาเฝือกออกได้เร็วๆนี้ The Love Guru (2008)
Fifteen eighty-eight at Staples?588 เหรียญซื้อของที่สเตเปิลส์ไหม Pilot (2008)
Fish is the staple diet of one in five humans.ปลาเป็น 1 ใน 5 อาหารหลักของมนุษย์ Home (2009)
After they've been stapled to the invoice. I know, Delores.ที่ประทับตราใบเสร็จแล้ว ฉันรู้น่า โดโรเรจ Dead Like Me: Life After Death (2009)
We put miniature staple clips on the vessels.เราวางแก่นเล็กๆ Holidaze (2009)
I have never stapled a bowel, and I have never resected an esophagus.ฉันยังไม่เคยเย็บลำไส้ และฉันก็ยังไม่เคย เฉือน หลอดอาหาร ออก I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Yes- - Lakshmi just got her stomach stapled.ใช่ ลักษมีเพิ่งไปรีดไขมันหน้าท้องมาด้วย The Guitarist Amplification (2009)
Carol and Stan Stapleton.Carol and Stan Stapleton. Hot Tub Time Machine (2010)
[ Sighs ] Well, my dads can't sew, so these are just stapled on.พ่อฉันเย็บไม่เป็น เลยใช้แม็กยิง Theatricality (2010)
Is that really a sitcom staple?ซิทคอมมีติดเรทด้วยเหรอ? Communication Studies (2010)
RAINN WILSON: I know my staplers by sound and by weight.ฉันรู้จักที่เย็บกระดาษของฉันดี จากเสียงและน้ำหนัก Excellence in Broadcasting (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stapleA stapler is very useful for attaching papers together.
stapleCan't you see a stapler somewhere around there?
stapleCoffee is one of the staples of Brazil.
stapleRice is one of those staple commodities.
stapleThis is a horror staple - young men and women spend a night of terror in an isolated house.
stapleWill you please lend me a stapler?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเย็บกระดาษ[N] stapler, See also: stapling machine

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittaphan lak) EN: main product ; chief product ; staple commodity   
ที่เย็บกระดาษ[n. exp.] (thī yep kradāt) EN: stapler   FR: agrafeuse [f]
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple   FR: fibre [f] ; filament [m]
เย็บเล่ม[v. exp.] (yep lem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAPLE    S T EY1 P AH0 L
STAPLED    S T EY1 P AH0 L D
STAPLER    S T EY1 P AH0 L ER0
STAPLES    S T EY1 P AH0 L Z
STAPLEY    S T AE1 P L IY0
STAPLERS    S T EY1 P AH0 L ER0 Z
STAPLETON    S T EY1 P AH0 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
staple    (v) (s t ei1 p l)
stapled    (v) (s t ei1 p l d)
stapler    (n) (s t ei1 p l @ r)
staples    (v) (s t ei1 p l z)
staplers    (n) (s t ei1 p l @ z)
Stapleton    (n) (s t ei1 p @ l t @ n)
Stapletons    (n) (s t ei1 p @ l t @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名产[míng chǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] staple; name-brand product, #84,964 [Add to Longdo]
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] stapler; stapling machine; bookbinding machine, #100,112 [Add to Longdo]
钉书针[dìng shū zhēn, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄓㄣ, / ] staple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heftklammer {f} | Heftklammern {pl}staple | staples [Add to Longdo]
Stapelgut {n}staple commodities [Add to Longdo]
Stapler {m}lift truck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book [Add to Longdo]
ステープラー[, sute-pura-] (n) stapler [Add to Longdo]
ステープル[, sute-puru] (n) staple [Add to Longdo]
ステープルファイバー[, sute-purufaiba-] (n) staple fiber [Add to Longdo]
スフ[, sufu] (n) (abbr) staple fiber; staple fibre [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
検針[けんしん, kenshin] (n,vs) (1) inspection of a meter; reading a meter; (2) inspecting clothing, etc. for residual needles, staples, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Staple \Sta"ple\ (st[=a]"p'l), n. [AS. stapul, stapol, stapel, a
   step, a prop, post, table, fr. stapan to step, go, raise;
   akin to D. stapel a pile, stocks, emporium, G. stapela heap,
   mart, stake, staffel step of a ladder, Sw. stapel, Dan.
   stabel, and E. step; cf. OF. estaple a mart, F. ['e]tape. See
   {Step}.]
   1. A settled mart; an emporium; a city or town to which
    merchants brought commodities for sale or exportation in
    bulk; a place for wholesale traffic.
    [1913 Webster]
 
       The customs of Alexandria were very great, it having
       been the staple of the Indian trade. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       For the increase of trade and the encouragement of
       the worthy burgesses of Woodstock, her majesty was
       minded to erect the town into a staple for wool.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, formerly, the king's staple was established
      in certain ports or towns, and certain goods could not
      be exported without being first brought to these places
      to be rated and charged with the duty payable to the
      king or the public. The principal commodities on which
      customs were levied were wool, skins, and leather; and
      these were originally the staple commodities.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence: Place of supply; source; fountain head.
    [1913 Webster]
 
       Whitehall naturally became the chief staple of news.
       Whenever there was a rumor that any thing important
       had happened or was about to happen, people hastened
       thither to obtain intelligence from the fountain
       head.                 --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. The principal commodity of traffic in a market; a
    principal commodity or production of a country or
    district; as, wheat, maize, and cotton are great staples
    of the United States.
    [1913 Webster]
 
       We should now say, Cotton is the great staple, that
       is, the established merchandise, of Manchester.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   4. The principal constituent in anything; chief item.
    [1913 Webster]
 
   5. Unmanufactured material; raw material.
    [1913 Webster]
 
   6. The fiber of wool, cotton, flax, or the like; as, a coarse
    staple; a fine staple; a long or short staple.
    [1913 Webster]
 
   7. A loop of metal such as iron, or a bar or wire, bent and
    formed with two points to be driven into wood, to hold a
    hook, pin, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. Specifically: A small loop of metal such as steel, bent
    into a U-shape with the points sharpened, used to fasten
    sheets of paper together by driving the staple[8] through
    the stacked sheets and into a formed receptacle which
    curls the ends in and backward, thus holding the papers
    firmly together; also, a similar, slightly larger such
    fastener which may be driven into wood to fasten objects
    to a wooden backing.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mining)
    (a) A shaft, smaller and shorter than the principal one,
      joining different levels.
    (b) A small pit.
      [1913 Webster]
 
   10. A district granted to an abbey. [Obs.] --Camden.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Staple \Sta"ple\, a.
   1. Pertaining to, or being a market or staple for,
    commodities; as, a staple town. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. Established in commerce; occupying the markets; settled;
    as, a staple trade. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Fit to be sold; marketable. [R.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Regularly produced or manufactured in large quantities;
    belonging to wholesale traffic; principal; chief.
    [1913 Webster]
 
       Wool, the great staple commodity of England.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 staple \sta"ple\, v. t. [imp. & p. p. {stapled} (-p'ld); p. pr.
   & vb. n. {stapling}.]
   1. To sort according to its staple; as, to staple cotton.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten together with a staple[9] or staples; as, to
    staple a check to a letter.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 staple
   adj 1: necessary or important, especially regarding food or
       commodities; "wheat is a staple crop"
   n 1: (usually plural) a necessary commodity for which demand is
      constant [syn: {basic}, {staple}]
   2: a natural fiber (raw cotton, wool, hemp, flax) that can be
     twisted to form yarn; "staple fibers vary widely in length"
     [syn: {staple}, {staple fiber}, {staple fibre}]
   3: material suitable for manufacture or use or finishing [syn:
     {raw material}, {staple}]
   4: a short U-shaped wire nail for securing cables
   5: paper fastener consisting of a short length of U-shaped wire
     that can fasten papers together
   v 1: secure or fasten with a staple or staples; "staple the
      papers together" [ant: {unstaple}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top