ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fest

F EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fest-, *fest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fest(n) เทศกาล, See also: งานเลี้ยง
fest(sl) งานเฉลิมฉลอง
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: เกี่ยวกับงานรื่นเริง, Syn. convivial
fester(vi) ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
fester(n) แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย
festive(adj) เกี่ยวกับการฉลองรื่นเริง, See also: รื่นเริง, เกี่ยวกับเทศกาล
festoon(n) พวงมาลัย, See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า, Syn. garland, swag
festoon(vt) ประดับด้วยพู่ห้อย, See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า, Syn. adorn, decorate, hang
festival(n) เทศกาล, See also: วันเทศกาล, งานฉลอง, Syn. gala, celebration, festivity
festival(adj) ซึ่งเฉลิมฉลอง, See also: ซึ่งเหมาะกับการฉลอง, Syn. convivial, joyous, Ant. funeral, mournful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
festal(เฟส'เทิล) adj.เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง., See also: festally adv., Syn. celebration
fester(เฟส'เทอะ) vi., vt. (ทำให้) เป็นหนอง, ทำให้เกิดแผลเปื่อย, เน่าเปื่อย, ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย, แผลหนอง, ตุ่มหนอง, Syn. suppurate, putrefy
festinatevt., vi., adj. รีบเร่ง, เร่ง
festival(เฟส'ทิเวิล) n., adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง, วันเทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, งานเฉลิมฉลอง, งานรื่นเริงตามฤดูกาล, การรื่นเริง, การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking, carnival
festive(เฟส'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง, รื่นเริง., See also: festiveness n., Syn. joyous, merry
festivity(เฟสทิฟ'วิที) n. การเฉลิมฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า, การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า, ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า, ระย้า
disinfest(ดิสอินเฟสทฺ') vt. กำจัดแมลงหนูและสัตว์ที่เป็นภัยอื่น ๆ, See also: disinfestation n. ดูdisinfest
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก, การคุยกันนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, รื่นเริง, ร่าเริง, สนุกสนาน
fester(n) ฝี, ตุ่มหนอง, แผลเปื่อย, แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี, เป็นแผลเปื่อย, เป็นหนอง
festival(n) งานนักขัตฤกษ์, งานพิธี, งานฉลอง, งานเทศกาล, งานรื่นเริง
festive(adj) เป็นพิธี, เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง, เกี่ยวกับงานรื่นเริง
festivity(n) งานฉลอง, งานรื่นเริง, งานเฉลิมฉลอง, การเฉลิมฉลอง
festoon(n) ระย้า, พู่, พวงดอกไม้
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า, ตกแต่งด้วยระย้า
infest(vt) รบกวน, ยุ่มย่าม, รังควาน
manifest(adj) กระจ่างแจ้ง, ชัดแจ้ง, เป็นที่ประจักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, gingival; festoon, McCallเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, McCall; festoon, gingivalเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Festivalsเทศกาล [TU Subject Heading]
Festschriftหนังสือที่ระลึก, Example: <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110602-Festschrift-1.jpg" Title="Festschrift" alt="Festschrift"> <br>ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกหนังสือที่ระลึก <p>คำว่า Festschrift นั้น เป็นคำในภาษาเยอรมัน โดย Fest คือ "festival" หมายถึง เทศกาล และ rSchift คือ "writing" หมายถึง การเขียน [ 1 ] <p>หนังสือที่ระลึก เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นมักเป็นความเรียงหรือคำกล่าวของบุคคลหรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้อาจจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด การฉลองครบรอบปี งานศพ เป็นต้น <p>เนื้อหาหลักภายในหนังสือที่ระลึกมักเป็นการรวบรวมผลงานเด่นของบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์หรือเผยแพร่มักเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่ได้รับเกียรติที่มีความใกล้ชิด <p>ตัวอย่าง หนังสือที่ระลึก <p>กรมไปรษณีย์โทรเลข. สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคมไทย : หนังสือที่ระลึก 120 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2547. <p>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที 30 กันยายน พ.ศ.2530. [ กรุงเทพ ] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2530. <p>นรนิติ เศรษฐบุตร. หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2545. <p>แหล่งข้อมูล <p>[ 1 ] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed May 28, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lefroy, there's a Tahitian Love Fest on at White's.นี่เลอฟรอย ที่ไวท์สน่ะ มีเทศกาลแห่งความรักด้วยนะ Becoming Jane (2007)
I don't want it to turn into a pity fest for poor Orson.ผมไม่ต้องการให้กลายเป็นงานแสดงความเสียใจแด่ออร์สันผู้น่าสงสาร Boom Crunch (2009)
The week of the thaw fest is when we always put her back in.อาทิตย์นี้เป็นเทศกาลหิมะละลาย เป็นช่้วงที่เราจะได้เธอกลับมาอยู่ด้วย In This Home on Ice (2010)
It's gonna be a chilly thaw fest this year.มันคงเป็นเทศกาลหิมะละลาย ที่ออกจะหนาวๆ อยู่สักหน่อยน่ะปีนี้ In This Home on Ice (2010)
Thaw fest is about corn dogs and carousels.เทศกาลหิมะละลายคือข้าวโพดปิ้ง คือชิงช้าม้าหมุน In This Home on Ice (2010)
Right. A thaw fest with no thaw--ใ่ช่งานเทศกาลหิมะ ที่ไม่มีหิมะละลาย In This Home on Ice (2010)
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Unfortunately, where thaw fest is concerned, แต่อย่างโชคร้าย งานเทศกาลหิมะ ละลายคือเรื่องเิดียว Polly Wants a Crack at Her (2010)
She just disappeared in the middle of Thaw Fest last night.เธอเพิ่งหายตัวไป ในระหว่างงานเทศกาลหิมะละลาย ของเมื่อคืน Slight of Hand (2010)
Isn't it true that you left Thaw Fest last night approximately 8:30 p.m...จริงหรือไม่ที่คุณกลับจากงาน เทศกาลหิมะละลายในเืมื่อคืน ตอนราวๆ สองทุ่มครึ่ง... Slight of Hand (2010)
Apparently, there was an identical murder fest two years years ago in Chicago, and again in Miami two years before that.ปรากฏว่ามีเทศกาลเชือดแบบเดียวกัน สองปีก่อนที่ชิคาโก และไมอามี่ สองปีก่อนหน้านั้น The Slice Girls (2012)
Lasst uns ein Fest bereiten!Lasst uns ein Fest bereiten! Sacramentum (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
festA big crowd of people collected to watch the festival.
festA festival is held at the rice harvest.
festAre there any towns with festivals near here?
festAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
festBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
festEach year Hammamatsu has a kite festival.
festEvery year, a festival is held when it is the best time to see the cherry trees.
festHe organized a summer rock festival.
festHe took no photos of the festival.
festHe will play the leading role for the first time in the next school festival.
festI'd like to go to Takayama during festival time.
festIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศกาล(n) festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai Definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
สารท(n) festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai Definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
งานเฉลิมฉลอง(n) celebration, See also: festival, festivity, red-letter day, Syn. งานฉลอง, งานสมโภช, Example: ในหมู่บ้านกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานฉลองเพื่อความยินดีร่าเริงหรือเพื่อแสดงความปีติยินดี
งาน(n) festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count Unit: งาน, Thai Definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานฉลอง(n) celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count Unit: งาน
งานรื่นเริง(n) festival, See also: party, fair, Syn. งานเลี้ยง, งานฉลอง, Example: บ้านหลังนั้นจัดงานรื่นเริงแทบจะทุกเดือน มีคนมาร่วมงานมากมายจนแทบจะไม่มีที่จอดรถ, Count Unit: งาน
งานสมโภช(n) celebration, See also: festival, festivity, ceremony, Syn. งานฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, Example: ในทุกปีจะมีประชาชนไปร่วมงานสมโภชพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมกันอย่างเนื่องแน่น, Count Unit: งาน
มหกรรม(n) festival, See also: celebration, festivity, Syn. การฉลอง, Example: รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25, Notes: (บาลี)
นักขัตฤกษ์(n) festival, See also: public holiday, seasonal festival, a festivity, an annual holiday, Example: ธนาคารจะหยุดวันนักขัตฤกษ์, Count Unit: วัน, Thai Definition: งานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
เฟื่อง[feuang] (n) EN: festoon  FR: feston [ m ]
จาง[jāng] (v) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned  FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจตนา[jēttanā] (v) EN: intend ; manifest intention ; mean to
เจตนารมณ์[jēttanārom] (v) EN: intend ; manifest intention
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FEST F EH1 S T
FESTA F EH1 S T AH0
FESTS F EH1 S T S
FESTUS F EH1 S T AH0 S
FESTER F EH1 S T ER0
FESTOON F EH2 S T UW1 N
FESTIVE F EH1 S T IH0 V
FESTIVA F EH0 S T IY1 V AH0
FESTERED F EH1 S T ER0 D
FESTIVAL F EH1 S T AH0 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festal (j) fˈɛstl (f e1 s t l)
fester (v) fˈɛstər (f e1 s t @ r)
festers (v) fˈɛstəz (f e1 s t @ z)
festive (j) fˈɛstɪv (f e1 s t i v)
festoon (v) fˈɛstˈuːn (f e1 s t uu1 n)
festered (v) fˈɛstəd (f e1 s t @ d)
festival (n) fˈɛstɪvəl (f e1 s t i v @ l)
festoons (v) fˈɛstˈuːnz (f e1 s t uu1 n z)
festering (v) fˈɛstərɪŋ (f e1 s t @ r i ng)
festivals (n) fˈɛstɪvəlz (f e1 s t i v @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses #999 [Add to Longdo]
佳节[jiā jié, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ, / ] festive day; holiday #15,853 [Add to Longdo]
节庆[jié qìng, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] festival #27,444 [Add to Longdo]
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, ] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc) [Add to Longdo]
节期[jié qī, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ, / ] festival season [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fest(adj) แน่น, See also: straff, Syn. eng
fest(adj, adv) แน่น, แข็งแกร่ง เช่น eine feste Beziehung ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น, ein Knoten fest verbinden ผูกปมให้แน่นหนา, See also: A. locker
Fest(n) |das, pl. Feste| งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, Syn. Fest
Festland(n) |das, pl. Festländer| แผ่นดินใหญ่, ส่วนของทวีป เช่น Wie diese Identität sich im Verhältnis zu China entwickeln wird, ist immer noch eine offene Frage, die unbeantwortet über der Meerenge zwischen Insel und Festland hängt.
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen
Festplatte(n) |die, pl. Festplatten| จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดดิสก์ เช่น Jede Festplatte beinhaltet Gigabytes von persönlichen Daten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fest { n }festival [Add to Longdo]
Festabend { m }festive evening [Add to Longdo]
Festakt { m }ceremonial act [Add to Longdo]
Festangestellte { m, f }; Festangestellterregular member of staff [Add to Longdo]
Festbett { n }packed bed [Add to Longdo]
Festbild { n }still picture [Add to Longdo]
Feste { f }; Festung { f } | Festen { pl }; Festungen { pl }stronghold | strongholds [Add to Longdo]
Festessen { n }dinner; banquet [Add to Longdo]
Festgelage { f }; Fest { n }feast [Add to Longdo]
Festgeld { n }term money [Add to Longdo]
Festgeldkonto { n }fixed-term deposit account [Add to Longdo]
Festgewand { n }pearlies [Add to Longdo]
Festhaften { n }; Festhalten { n }; Anhängen { n }adherence [Add to Longdo]
Festhalle { f }festival hall [Add to Longdo]
Festhalten { n }capture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) #98 [Add to Longdo]
表示[ひょうじ, hyouji] (n, vs) indication; expression; display; presentation; representation; manifestation; (P) #563 [Add to Longdo]
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
祭(P);祭り(P)[まつり, matsuri] (n) (See お祭り) festival; feast; (P) #814 [Add to Longdo]
表明[ひょうめい, hyoumei] (n, vs) declaration; indication; representation; manifestation; demonstration; expression; announcement; assertion; (P) #2,382 [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) #2,600 [Add to Longdo]
紅白[こうはく, kouhaku] (n) red and white; colours for festive or auspicious occasions (colors); (P) #4,500 [Add to Longdo]
発揮[はっき, hakki] (n, vs) exhibition; demonstration; show; display; manifestation; (P) #4,893 [Add to Longdo]
フェスティバル(P);フェスティヴァ[fesuteibaru (P); fesuteiva] (n) festival; (P) #4,976 [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n, vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n, adj-f, vs) (2) opening a branch office #6,433 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-, 5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
固定[こてい, kotei] Festlegung, Festsetzung, Fest- [Add to Longdo]
堅持[けんじ, kenji] festhalten_an [Add to Longdo]
[るい, rui] FESTUNG, MAL (BEIM BASEBALL) [Add to Longdo]
墨守[ぼくしゅ, bokushu] Festhalten (an der Tradition) [Add to Longdo]
定める[さだめる, sadameru] festsetzen, entscheiden [Add to Longdo]
[えん, en] FESTMAHL, BANKETT [Add to Longdo]
宴会[えんかい, enkai] Festmahl, Bankett, Festessen [Add to Longdo]
宴席[えんせき, enseki] Festmahl, Bankett [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top