ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

festoon

F EH2 S T UW1 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festoon-, *festoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
festoon[N] พวงมาลัย, See also: พวงดอกไม้, พวงหรีด, พู่ห้อย, พวงระย้า, Syn. garland, swag
festoon[VT] ประดับด้วยพู่ห้อย, See also: ตกแต่งด้วยพวงมาลัย, แขวนพู่ระย้า, Syn. adorn, decorate, hang
festoonery[N] การประดับด้วยพวงมาลัย, See also: การตกแต่งด้วยพู่ระย้า, การแขวนพวงมาลัย
festoon with[PHRV] ตกแต่งด้วย, See also: ประดับด้วย, Syn. decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
festoon(เฟสทูน') n. ระย้า,การประดับด้วยระย้า. vt. ประดับด้วยระย้า,ห้อยระย้า, Syn. garland
festoonery(เฟสทูน'เนอรี) n. การประดับด้วยระย้า,ระย้า

English-Thai: Nontri Dictionary
festoon(n) ระย้า,พู่,พวงดอกไม้
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
festoonตกแต่งเหงือกปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, gingival; festoon, McCallเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
festoon, McCall; festoon, gingivalเหงือกอิสระนูน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have a drink, or a lap dance, or... or festoon a thong with some neatly folded dollar bills.ดื่มสักแก้ว หรือดูสาวเต้นยั่ว หรือไม่ก็--- หรือไม่ก็คล้องมาลัยให้สาวๆ ด้วยแบงค์ที่พับไว้ Buck the System (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[n.] (feuang) EN: festoon   FR: feston [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTOON F EH2 S T UW1 N
FESTOONED F EH2 S T UW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festoon (v) fˈɛstˈuːn (f e1 s t uu1 n)
festoons (v) fˈɛstˈuːnz (f e1 s t uu1 n z)
festooned (v) fˈɛstˈuːnd (f e1 s t uu1 n d)
festooning (v) fˈɛstˈuːnɪŋ (f e1 s t uu1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Girlande {f} | Girlanden {pl}festoon | festoons [Add to Longdo]
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply [Add to Longdo]
Schleppkabel {n}festoon cable; trailing cable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Festoon \Fes*toon"\, n. [F. feston (cf. Sp. feston, It.
   festone), prob. fr. L. festum festival. See {Feast}.]
   1. A garland or wreath hanging in a depending curve, used in
    decoration for festivals, etc.; anything arranged in this
    way.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch. & Sculp.) A carved ornament consisting of flowers,
    and leaves, intermixed or twisted together, wound with a
    ribbon, and hanging or depending in a natural curve. See
    Illust. of {Bucranium}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Festoon \Fes*toon"\, v. t. [imp. & p. p. {Festooned}; p. pr. &
   vb. n. {Festooning}.]
   To form in festoons, or to adorn with festoons.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 festoon
   n 1: a curtain of fabric draped and bound at intervals to form
      graceful curves
   2: an embellishment consisting of a decorative representation of
     a string of flowers suspended between two points; used on
     pottery or in architectural work
   3: flower chains suspended in curves between points as a
     decoration [syn: {festoon}, {festoonery}]
   v 1: decorate with strings of flowers; "The public buildings
      were festooned for the holiday"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top