Search result for

feste

(54 entries)
(0.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feste-, *feste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fester[VI] ้เป็นหนอง, See also: ติดเชื้ออย่างหนัก, Syn. ooze, putresce
fester[N] แผลเป็นหนอง, See also: แผลเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy

English-Thai: Nontri Dictionary
fester(n) ฝี,ตุ่มหนอง,แผลเปื่อย,แผลเน่า
fester(vi) เป็นฝี,เป็นแผลเปื่อย,เป็นหนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
Now, I suggest instead of festering around the hotel for the next five days, we all go our separate ways over Easter.งั้นผมเสนอว่า แทนที่เราจะมา กลัดหนองในโรงแรมถึงห้าวัน เราควรแยกหลบทางกันไป ในช่วงอีสเตอร์นี้ Frost/Nixon (2008)
Doctor Fester!- คุณหมอเฟสเตอร์! District 9 (2009)
Together they will make the Earth a festering wasteland... where only they can survive.พวกเขาจะทำให้ โลกนี้เป็นพิษแล้วก็รกร้างว่างเปล่า พวกเขาเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ Under the Mountain (2009)
It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy.จำเป็นนะที่จะให้คนที่มีทักษะทางนี้ล้างแผลให้ หรือจะปล่อยให้มันเป็นหนองเน่าๆล่ะ Alice in Wonderland (2010)
Your move, Fester.พวกนายไปไหนไม่ได้แล้วว่ะ Home (2010)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
The wound festered and the infection spread not just through his body, but through his lands as well.และแผลนั้นลุกลามเร็วมาก ไม่ใช่แค่ที่ตัวเขา แต่ลูกลามไปที่แผ่นดินที่เขาอยู่ด้วย The Eye of the Phoenix (2010)
You think I don't know all your festering secrets? Your nickel-and-dime sins?คิดรหรือว่าข้าไม่รู้เรื่องเน่าๆของเจ้า \ ความลับน่ะเหรอ เรื่องบาปทุเรศๆนั่น The Rite (2011)
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ The Engagement Reaction (2011)
Lamb or lion, his wound must be washed and sewn or it will fester.แกะ หรือไม่ก็สิงโตของเขา แผลเขาต้องได้รับการชำระล้างและเย็บ The Pointy End (2011)
The wound has festered.แผลติดเชื้อแล้ว Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto   FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]
เป็นหนอง[v. exp.] (pen nøng) EN: having a boil ; suppurate ; fester   FR: avoir un furoncle ; suppurer
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   

CMU English Pronouncing Dictionary
FESTER    F EH1 S T ER0
FESTERED    F EH1 S T ER0 D
FESTERING    F EH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fester    (v) (f e1 s t @ r)
festers    (v) (f e1 s t @ z)
festered    (v) (f e1 s t @ d)
festering    (v) (f e1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feste {f}; Festung {f} | Festen {pl}; Festungen {pl}stronghold | strongholds [Add to Longdo]
Festessen {n}dinner; banquet [Add to Longdo]
feste Nahrung {f}solid food; solids [Add to Longdo]
fester Freund; feste Freundinsteady [Add to Longdo]
fester Standfoothold [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity) [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]
膿み爛れる[うみただれる, umitadareru] (v1) to fester [Add to Longdo]
膿む[うむ, umu] (v5m,vi) to fester; to form pus [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流脓[liú nóng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄨㄥˊ, / ] festering boil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
固体[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
永住[えいじゅう, eijuu] fester_Wohnsitz, staendiger_Wohnsitz [Add to Longdo]
熟睡[じゅくすい, jukusui] fester_Schlaf, tiefer_Schlaf, gesunder_Schlaf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fest \Fest\, Feste \Fes"te\, n.
   A feast. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 feste
   celebrate
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Feste [fɛstə] (n) , s.(f )
   stronghold
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top