ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garland

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garland-, *garland*, garlan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garland(n) พวงมาลา, See also: พวงมาลัย, พวงดอกไม้, Syn. festoon, lauren, wreathe
garland(n) หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม, Syn. excerpts, anthology
garland(vt) ประดับด้วยพวงมาลัย, See also: คล้องพวงมาลัย, คล้องพวงดอกไม้, Syn. wreathe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garland(การ์'แลนดฺ) n. มาลัย, พวงมาลัย, สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และเกียรติยศ, ห่วง. vt. สวมพวงมาลัย, ประดับด้วยพวงมาลัย, Syn. wreath, festoon, laurel

English-Thai: Nontri Dictionary
garland(n) พวงมาลัย
garland(vt) ห้อยพวงมาลัย, สวมมาลัย, ประดับด้วยมาลัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
They're walking in the streets offering garlands to the police and British soldiers.พวกเขาเดินตามถนน ให้พวงมาลัยตำรวจ และทหารอังกฤษ Gandhi (1982)
And sent me a $200 floral garland for mother's day.แล้วซื้อพวงมาลัยดอกไม้ราคา 200$ มาให้ฉัน ในวันแม่ Unstoppable Marriage (2007)
Now, Garland will send out a message from Sadiki hinting that a strike is prepared.เดี๋ยวการ์แลนด์จะส่งข้อความ เหมือนซาดิกิสั่งให้ลงมือ Body of Lies (2008)
With this garland I do tie a knot, and by doing so bind your hands and your hearts for all eternity.ด้วยพวกมาลานี้ข้าจะร้อยเป็นปมให้แน่น และจะนำไปคล้องมือและใจของท่าน ไปชั่วนิรันดร Beauty and the Beast (2009)
Manny, hand that piece to Garland and dig in next to me and Moe.แมนนี่.. เอาอันนั้นให้การ์แลนด์ แล้วขุดหลุมถัดจากผม และ โม Basilone (2010)
And garland deserves to be laid to rest.และเขาสมควรถูกฝังเพื่อสู่สุคติ A Tale of Two Audreys (2011)
You're Garland Wuornos's son.คุณเป็นลูกชาย การ์แลนด์ วอร์โนส Love Machine (2011)
Garland Wuornos would've known more, they worked together.กาแลนด์ วัวนอส รู้จักเธอดีกว่าฉัน พวกเขาทำงานด้วยกัน The Tides That Bind (2011)
It will be an homage to the second best special of all time, the Judy Garland Christmas show.มันจะเป็นการแสดงความเคารพต่อรายการพิเศษที่ดีที่สุดรองลงมา รายการคริสต์มาสของจูดี้ การ์แลนด์ Extraordinary Merry Christmas (2011)
We need Garland back.เราต้องการการ์แลนด์ Sins of the Fathers (2011)
A garland competition!ประกวดพวงมาลัย! The Secret Sharer (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พเยีย(n) garland, See also: bouquet, Syn. พวงดอกไม้, Notes: (เขมร)
พวงมาลัย(n) garland, Syn. พวงดอกไม้, อุบะ, Example: คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยบูชาพระ, Count Unit: พวง, Thai Definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
พู่กลิ่น(n) garland with tassels, Example: ในห้องประดับด้วยพู่กลิ่นงดงามหลายสิบพวง, Count Unit: พะวง, Thai Definition: ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ
มาลัย(n) garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count Unit: พะวง, Thai Definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม(n) handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai Definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มาลัย(n) garland, See also: wreath, Syn. พวงมาลัย, พวงมาลา, พวงดอกไม้, Example: จานผลไม้ก็ถูกตกแต่งด้วยใบตองจีบเสียบดอกพุดมีมาลัยดอกไม้สดแนบมาอย่างสวยงาม, Count Unit: พะวง, Thai Definition: ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลากรรม(n) handicraft of arranging and sewing flowers together, See also: garland making, Thai Definition: การช่างดอกไม้, การทำดอกไม้
มงคล(n) garland, Example: ผู้กว้างขวางในสังคมมักได้รับเชิญให้สวม และถอดมงคลให้คู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส, Count Unit: วง, Thai Definition: ด้ายที่ทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาหงส์[mahāhong] (n) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily
มาลา[mālā] (n) EN: garland ; wreath  FR: guirlande [ f ] ; couronne [ f ]
มาลัย[mālai] (n) EN: garland ; wreath  FR: guirlande [ f ] ; couronne [ f ]
มาลา[mālākam] (n) EN: garland making
มงคล[mongkhon] (n) EN: garland ; worn  FR: guirlande [ f ]
พวงมาลัย[phūangmālai] (n, exp) EN: garland ; necklace of flowers  FR: guirlande de fleurs [ f ]
ร้อยเป็นมาลัย[røi pen mālai] (v, exp) EN: weave a garland
ตังโอ๋[tang-ō] (n) EN: Garland Chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
garland

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garland
garlands
garlanded
garlanding

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花环[huā huán, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄢˊ,   /  ] garland #36,551 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ährenkranz { m }garland of corn [Add to Longdo]
Girlande { f } | Girlanden { pl }garland | garlands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄冠[えいかん, eikan] (n) laurels; garland; (P) [Add to Longdo]
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath [Add to Longdo]
花輪[はなわ, hanawa] (n) wreath; garland; (P) [Add to Longdo]
花綵;花綱;花づな[はなづな, hanaduna] (n) garland; festoon (of flowers) [Add to Longdo]
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum [Add to Longdo]
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, n. [OE. garland, gerlond, OF. garlande, F.
   guirlande; of uncertain origin; cf. OHG. wiara, wiera, crown,
   pure gold, MHG. wieren to adorn.]
   [1913 Webster]
   1. The crown of a king. [Obs.] --Graffon.
    [1913 Webster]
 
   2. A wreath of chaplet made of branches, flowers, or
    feathers, and sometimes of precious stones, to be worn on
    the head like a crown; a coronal; a wreath. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The top; the thing most prized. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A book of extracts in prose or poetry; an anthology.
    [1913 Webster]
 
       They [ballads] began to be collected into little
       miscellanies under the name of garlands. --Percy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) A sort of netted bag used by sailors to keep provision
      in.
    (b) A grommet or ring of rope lashed to a spar for
      convenience in handling.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garland \Gar"land\, v. t. [imp. & p. p. {Garlanded}; p. pr. &
   vb. n. {Garlanding}.]
   To deck with a garland. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Garland
   n 1: United States singer and film actress (1922-1969) [syn:
      {Garland}, {Judy Garland}]
   2: a city in northeastern Texas (suburb of Dallas)
   3: an anthology of short literary pieces and poems and ballads
     etc. [syn: {florilegium}, {garland}, {miscellany}]
   4: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
     or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath}, {garland},
     {coronal}, {chaplet}, {lei}]
   v 1: adorn with bands of flowers or leaves; "They garlanded the
      statue"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top