Search result for

ceremony

(57 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceremony-, *ceremony*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceremony    [N] ความเป็นทางการ, Syn. formality, ritual
ceremony    [N] ความมีระเบียบแบบแผน
ceremony    [N] พฤติกรรมที่เป็นทางการ
ceremony    [N] พิธีการ, See also: พิธี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceremonyEmily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.
ceremonyQuite a few people were invited to the ceremony.
ceremonyThis ceremony has been handed down from generation to generation.
ceremonyThe ceremony is to turn away evil spirits.
ceremonyThe ceremony went off well.
ceremonyThe ceremony will take place tomorrow.
ceremonyWill you take part in the ceremony?
ceremonyThe ceremony was simple.
ceremonyThe ceremony was held in honor of the guest from China.
ceremonyIt was a very traditional ceremony.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual

English-Thai: Nontri Dictionary
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานพิธี    [N] ceremony, See also: rite, ritual, Example: ผู้ที่จะเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้ควรแต่งกายให้เรียบร้อย, Count unit: งาน
ปัพพาชนียกรรม    [N] banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
พิธี    [N] ceremony, See also: rite, Syn. พิธีการ, Example: คนจำนวนมากที่ไปร่วมในพิธีเปิดสุสานตุตังคาเมน ต่างพากันล้มตายไปด้วยอาการแปลกประหลาด, Thai definition: งานที่จัดขึ้นตามลัทธิเพื่อความขลัง
พิธีการ    [N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีรีตอง    [N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม
วิธาน    [N] custom, See also: ceremony, formula tradition, Syn. พิธี, ธรรมเนียม, ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศวเมธ    [N] ceremony of horse sacrifice, Example: ในพิธีอัศวเมธของพระราชาธิบดีจะใช้พราหมณ์ปุโรหิตมากคน, Thai definition: ชื่อพระราชพิธีเพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระราชาธิราชในวรรณคดีอินเดีย, Notes: (สันสกฤต)
ตรุษ    [N] ceremony at the close of each year; new year, Syn. วันตรุษ, Example: คนจีนทำขนมเทียนขนมเข่งไว้ไหว้ในวันตรุษ, Count unit: วัน, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการสิ้นปี ซึ่งกำหนดทางจันทรคติ ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
ฉัตรมงคล    [N] coronation, See also: ceremony for the celebration of the coronation, Thai definition: พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
แบบพิธี [N] ceremony, See also: protocol, rite, Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน, Example: ผู้ใหญ่รู้สึกภูมิใจไปกับงานนี้ด้วยที่ได้เห็นแบบพิธีอันจะนำไปสู่การครองเรือนที่ดี, Thai definition: พิธีการตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อภิเษกสมรส[n. exp.] (aphisēksomrot) EN: royal wedding ; wedding ceremony   
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite   FR: cérémonie [f]
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
จรดพระนังคัล[n. prop.] (Jarotphranangkhan) EN: Ploughing Ceremony   
การบวชนาค[n. exp.] (kān būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
การเป็นพิธีกร[n. exp.] (kān pen phithīkøn) EN: master of ceremony   
การทอดกฐิน[n.] (kān thøtkathin) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks at the end of the Buddhist Lent   
กฐินหลวง[n. exp.] (Kathin Lūang) EN: royal Kathin ceremony   
กฐินพระราชทาน[n. exp.] (Kathin Phrarātchāthān) EN: royal Kathin ceremony   

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREMONY    S EH1 R AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceremony    (n) (s e1 r i m @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Zeremonie {f} | Zeremonien {pl}ceremony | ceremonies [Add to Longdo]
Feier {f}; Feierlichkeit {f} | Feiern {pl}; Feierlichkeiten {pl}ceremony | ceremonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
お七夜[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
お食い初め;御食い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
セレモニー[, seremoni-] (n) ceremony; (P) [Add to Longdo]
テープカット[, te-pukatto] (n,vs) tape cut (e.g. ribbon cutting ceremony) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪典[yí diǎn, ㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] ceremony [Add to Longdo]
仪式[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony [Add to Longdo]
宴飨[yàn xiǎng, ㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] ceremony of sacrifice [Add to Longdo]
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceremony \Cer"e*mo*ny\, n.; pl. {Ceremonies}. [F.
   c['e]r['e]monie, L. caerimonia; perh. akin to E. create and
   from a root signifying to do or make.]
   1. Ar act or series of acts, often of a symbolical character,
    prescribed by law, custom, or authority, in the conduct of
    important matters, as in the performance of religious
    duties, the transaction of affairs of state, and the
    celebration of notable events; as, the ceremony of
    crowning a sovereign; the ceremonies observed in
    consecrating a church; marriage and baptismal ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       According to all the rites of it, and according to
       all the ceremonies thereof shall ye keep it [the
       Passover].              --Numb. ix. 3
    [1913 Webster]
 
       Bring her up the high altar, that she may
       The sacred ceremonies there partake. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       [The heralds] with awful ceremony
       And trumpet's sound, throughout the host proclaim
       A solemn council.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior regulated by strict etiquette; a formal method of
    performing acts of civility; forms of civility prescribed
    by custom or authority.
    [1913 Webster]
 
       Ceremony was but devised at first
       To set a gloss on . . . hollow welcomes . . .
       But where there is true friendship there needs none.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Al ceremonies are in themselves very silly things;
       but yet a man of the world should know them.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   3. A ceremonial symbols; an emblem, as a crown, scepter,
    garland, etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Disrobe the images,
       If you find them decked with ceremonies.
       . . . Let no images
       Be hung with C[ae]sar's trophies.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A sign or prodigy; a portent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar, I never stood on ceremonies,
       Yet, now they fright me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Master of ceremonies}, an officer who determines the forms
    to be observed, or superintends their observance, on a
    public occasion.
 
   {Not to stand on ceremony}, not to be ceremonious; to be
    familiar, outspoken, or bold.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceremony
   n 1: a formal event performed on a special occasion; "a ceremony
      commemorating Pearl Harbor" [syn: {ceremony}, {ceremonial},
      {ceremonial occasion}, {observance}]
   2: any activity that is performed in an especially solemn
     elaborate or formal way; "the ceremony of smelling the cork
     and tasting the wine"; "he makes a ceremony of addressing his
     golf ball"; "he disposed of it without ceremony"
   3: the proper or conventional behavior on some solemn occasion;
     "an inaugural ceremony"

Are you satisfied with the result?

Go to Top