ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contradiction

K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradiction-, *contradiction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradiction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference
contradiction in terms(idm) คำพูดต้องห้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง, การเถียง, ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
contradiction(n) การโต้แย้ง, การเถียง, การแย้ง, ความตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionการขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, self-ความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a contradiction and it is exactly the sort of thing you need to learn.มันเป็นเป็นความขัดแย้งกัน และเป็นเรื่องที่.. นายต้องเรียนรู้ Bicentennial Man (1999)
And, yes, I'm aware of the contradiction embodied in that sentence. Is it?ฟังดูขัดกันยังไงก็ไม่รู้เนอะ แค่พยายามให้มันเป็นประโยค ใครน่ะ Becoming Jane (2007)
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humanity itself.ไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว Becoming Jane (2007)
And your very confident sexual display is, you know, a total contradiction of the fear and insecurity.แต่ว่าการแสดงแบบมั่นใจสุดๆของคุณแบบนั้น มันออกจะตรงกันข้ามกันเลยกับความกลัวและความไม่มั่นคง Music and Lyrics (2007)
You have a chance to become the most noble contradiction in history.เจ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนสูงศักดิ์ ซึ่ง แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา WarGames: The Dead Code (2008)
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.และผมเองนั้น.. ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า.. วันนี้ พวกที่เรียกตัวเองว่า "ลูกผู้ชาย"... Invictus (2009)
That kind of contradiction should completely confuse a schizophrenic.นั่นเหมือนเป็นความแตกต่าง คนที่เป็นจิตเภทจะรู้สึกสับสนตลอดเวลา The Performer (2009)
Isn't that a contradiction in terms, bro?คราวนี้มันขัดแย้งกันเองไหม พี่ชาย? Demons (2011)
Sir, you break radio silence, we're in direct contradiction to procedure.ท่านครับ ท่านต้องปิดวิทยุครับ เราต้อง ทำตาม ลำดับขั้น การยิง Captain (2012)
Yes, she was generous, but she was also a woman of many contradictions and deep secrets.ใช่ เธอจิตใจดี แต่เธอก็ยังเป็นคนที่มีข้อขัดแย้งมากมาย และลึงลงไปกว่านั้น Destiny (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contradictionHis voting record is riddled with contradictions.
contradictionIt's a bundle of contradictions.
contradictionI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
contradictionOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
contradictionThese facts admit of no contradiction.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่โต้แย้ง[dōi mai tōyaēng] (adv) EN: without contradiction
ความขัดแย้ง[khwām khatyaēng] (n, exp) EN: conflict ; contradiction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRADICTION K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N
CONTRADICTIONS K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contradiction (n) kˌɒntrədˈɪkʃən (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n)
contradictions (n) kˌɒntrədˈɪkʃənz (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerspruch { m }; Ungereimtheit { f }; Zwiespältigkeit { f } | Widersprüche { pl }; Ungereimtheiten { pl } | ein Widerspruch in sich selbstcontradiction | contradictions | a contradiction in terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
矛盾[むじゅん, mujun] (n, vs, adj-no) contradiction; inconsistency; (P) #5,344 [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n, vs) self-contradiction [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n, vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n, vs, adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy [Add to Longdo]
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n, vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n, vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
撞着[どうちゃく, douchaku] (n, vs) contradiction [Add to Longdo]
撞着矛盾[どうちゃくむじゅん, douchakumujun] (n, vs) self-contradiction [Add to Longdo]
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na, n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradiction \Con`tra*dic"tion\, n. [L. contradictio answer,
   objection: cf. F. contradiction.]
   1. An assertion of the contrary to what has been said or
    affirmed; denial of the truth of a statement or assertion;
    contrary declaration; gainsaying.
    [1913 Webster]
 
       His fair demands
       Shall be accomplished without contradiction. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Direct opposition or repugnancy; inconsistency;
    incongruity or contrariety; one who, or that which, is
    inconsistent.
    [1913 Webster]
 
       can he make deathless death? That were to make
       Strange contradiction.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We state our experience and then we come to a manly
       resolution of acting in contradiction to it.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Both parts of a contradiction can not possibly be
       true.                 --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       Of contradictions infinite the slave. --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Principle of contradiction} (Logic), the axiom or law of
    thought that a thing cannot be and not be at the same
    time, or a thing must either be or not be, or the same
    attribute can not at the same time be affirmed and and
    denied of the same subject; also called the {law of the
    excluded middle}.
 
   Note: It develops itself in three specific forms which have
      been called the "Three Logical Axioms." First, "A is
      A." Second, "A is not Not-A" Third, "Everything is
      either A or Not-A."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradiction
   n 1: opposition between two conflicting forces or ideas
   2: (logic) a statement that is necessarily false; "the statement
     `he is brave and he is not brave' is a contradiction" [syn:
     {contradiction}, {contradiction in terms}]
   3: the speech act of contradicting someone; "he spoke as if he
     thought his claims were immune to contradiction"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top