Search result for

producer

(59 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -producer-, *producer*
English-Thai: Longdo Dictionary
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
producer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที

English-Thai: Nontri Dictionary
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
producerผู้หาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Producer cooperativesสหกรณ์ผู้ผลิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm the executive producer and director of "heroes."ชั้นเป็นผู้กำกับของ "heroes" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Executive Producer/ Chun-jae Lee producer/ Seo-yull LeeExecutive Producer/ Chun-jae Lee producer/ Seo-yull Lee Baby and I (2008)
Co-Executive Producer Sang-yoon Kim/ Seok-jung KimCo-Executive Producer Sang-yoon Kim/ Seok-jung Kim Baby and I (2008)
AD/ Hyo-sang Kim Line Producer/ Dae-keun KimAD/ Hyo-sang Kim Line Producer/ Dae-keun Kim Baby and I (2008)
Producer LEE Ho-YeonProducer LEE Ho-Yeon Heartbreak Library (2008)
Executive Producer KIM Kwang-llExecutive Producer KIM Kwang-II Heartbreak Library (2008)
I'm talking cover stories, production deals, executive producer credit...ฉันจะไปคุยกับผู้จัดการ, คนจัดรายการ, และผู้ดูแลระดับสูง... Bolt (2008)
I spoke to Oprah's producers, and if you can restore Darren Roanoke's marriage, they guarantee that you will be on her show!ผมคุยกับโปรดิวเซอร์ของโอปราห์แล้ว ถ้าท่านฟื้นชีวิตแต่งงานของโรอาโน้คได้ เขารับรองว่าจะให้ท่าน ไปออกรายการของโอปราห์ The Love Guru (2008)
Your Holiness, I spoke with the producers at Oprah, and if they don't see Darren and Prudence together by the next game, your spot will go to Deepak.ท่านกูรู ผมคุยกับผู้กำกับของ\ รายการโอปราห์แล้ว ถ้าเขาไม่ได้เห็นดาร์เรนกับพรูเดนซ์ อยู่ด้วยกันในเกมหน้า แสงที่ส่องคุณก็จะ\ ไปส่อง ดีพาค โชปรา แทน The Love Guru (2008)
So it goes without saying that I'd want a dear friend and the finest producer I know by my side.ดังนั้น เขาจะไปโดยไม่พูดอะไร นั่นแหล่ะที่ผมอยากได้ เพื่อนรัก และโปรดิวเซอร์ที่ดีสุด ผมรู้ตัวดี Frost/Nixon (2008)
And my producer, John Birt.นี่โปรดิวเซอร์ของผม จอห์น เบิร์ท Frost/Nixon (2008)
Yeah. David's the executive producer.ใช่ เดวิทเป็นผู้อำนวยการสร้าง Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
producerThe producer of the medicine is a Japanese company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อำนวยการแสดง[N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผู้สร้าง[N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
การก[N] doer, See also: producer, Syn. ผู้กระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้อำนวยการผลิต[n. exp.] (phū-amnūaykān phalit) EN: producer   
ผู้อำนวยการแสดง[n. exp.] (phū-amnūaykān sadaēng) EN: director ; executive producer   
ผู้จัดทำ [n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler   
ผู้ควบคุมการผลิต[n. exp.] (phū khūapkhum kān phalit) EN: producer   
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้สร้าง[n.] (phūsāng) EN: builder ; producer   
ผู้สร้างภาพยนตร์[n. exp.] (phū sāng phāpphayon) EN: producer   FR: producteur (de cinéma) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCER    P R AH0 D UW1 S ER0
PRODUCERS    P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCER'S    P R AH0 D UW1 S ER0 Z
PRODUCERS'    P R AH0 D UW1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
producer    (n) (p r @1 d y uu1 s @ r)
producers    (n) (p r @1 d y uu1 s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzeugerpreis {m}producer price [Add to Longdo]
Erzeugerpreisindex {m}producer price index [Add to Longdo]
Produktionsgüter {pl}producer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] (n) {comp} tape reproducer [Add to Longdo]
プロデューサー(P);プロデューサ(P)[, purodeyu-sa-(P); purodeyu-sa (P)] (n) producer; (P) [Add to Longdo]
プロデューサーシステム[, purodeyu-sa-shisutemu] (n) producer system [Add to Longdo]
演出家[えんしゅつか, enshutsuka] (n) producer; director; (P) [Add to Longdo]
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer [Add to Longdo]
興行主[こうぎょうぬし, kougyounushi] (n) showman; impresario; promoter; producer [Add to Longdo]
元売り;元売[もとうり, motouri] (n) direct sale by the producer [Add to Longdo]
座元[ざもと, zamoto] (n) theater proprietor; theatre proprietor; producer [Add to Longdo]
生産財[せいさんざい, seisanzai] (n) producer goods; producer's goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]
制作者[zhì zuò zhě, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] producer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]
テープ複製装置[テープふくせいそうち, te-pu fukuseisouchi] tape reproducer [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Producer \Pro*du"cer\, n.
   [1913 Webster]
   1. One who produces, brings forth, or generates.
    [1913 Webster]
 
   2. One who grows agricultural products, or manufactures crude
    materials into articles of use.
    [1913 Webster]
 
   3. (Iron & Steel Manuf.) A furnace for producing combustible
    gas which is used for fuel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 producer
   n 1: someone who manufactures something [syn: {manufacturer},
      {producer}]
   2: someone who finds financing for and supervises the making and
     presentation of a show (play or film or program or similar
     work)
   3: something that produces; "Maine is a leading producer of
     potatoes"; "this microorganism is a producer of disease"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top