Search result for

*director*

(390 entries)
(0.0674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: director,-director-, *director*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
director-generalอธิบดี
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
director    [N] กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ), Syn. administor, chief, manager
director    [N] ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์), Syn. motion-picture director
director    [N] ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ), See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, Syn. manager, executive, supervisor, head
director    [N] วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower
directory    [N] สมุดรายนาม, See also: สมุดรายชื่อ, Syn. list, catalogue, file, register
directorate    [N] คณะกรรมการบริษัท, See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร
directorial    [ADJ] เกี่ยวกับผู้อำนวยการ, See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directorship    [N] ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)
managing director    [N] กรรมการผู้จัดการ
telephone directory    [N] สมุดโทรศัพท์, See also: telephone book

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of directorsคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directorกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director circle (of an ellipse)วงกลมอำนวยการ (ของวงรี) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
director, managingกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Director-Generalอธิบดี, เจ้ากรม (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directors' and officers' liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและพนักงานบริษัท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directors, board ofคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
directoryสารบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
directory, organizationalนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorผู้อำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
file directoryสารบบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryสารบบ
บัญชีรายชื่อแฟ้มที่อยู่ในจานแม่เหล็ก หรือแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Independent directorกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทนั้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่เกิน 1% ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน [ตลาดทุน]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Women theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละครสตรี [TU Subject Heading]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
Boards of directorsคณะกรรมการบริษัท [TU Subject Heading]
Casting directorsผู้กำกับการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Directors of corporationsผู้บริหารบริษัท [TU Subject Heading]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Motion picture art directorsผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Motion picture producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Personnel directorsผู้บริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Radio music directorsผู้กำกับรายการดนตรีทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Telephone--Directoriesสมุดโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Telephone--Directories--Yellow pagesสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง [TU Subject Heading]
Television producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร [TU Subject Heading]
Director-Generalผู้อำนวยการใหญ่ [การแพทย์]
Directoriesทำเนียบนาม,นามานุกรม [การแพทย์]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directorThe executive director is a real pushover for looks.
directorThe movie director was enchanted by Kate at first sight.
directorThe director used his power to arrange a special place in the cinema world.
directorHe had not been employed by the company three years before he become a director.
directorThe director is sensitive to criticism.
directorThe director became really anxious at this second postponement.
directorThe director boasted of his status.
directorThe bank director was held in high regard.
directorIt was mismanagement of the company's affairs by the acting director.
directorWe were all surprised at appointment of Mr Brown as a director.
directorGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
directorIn the film, the director makes Hamlet an active person.
directorThe director cast me as the devil.
directorThe director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.
directorThe research director had the department do a thorough job in testing the new product.
directorThe tall guy smoking a cigar over there is a famous director.
directorWithout his wife's money, he would never be a director.
directorI have a high opinion of the film director.
directorI want to see the director of the company.
directorI look up his telephone number in a telephone directory.
directorI became a director.
directorOur managing director is incompatible with the president.
directorNo, I don't. You had better look it up in a telephone directory.
directorMay I see the telephone directory?
directorHe is acting for the chief director.
directorI'm not sure what his number is. You'll have to look it up in the telephone directory.
directorHe is without doubt the most successful movie director in the world.
directorHe is aiming for the directorship.
directorHe is a director, and should be treated as such.
directorYou can find her phone number in the directory.
directorAs head of the sales team she reports only to the managing director.
directorConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
directorThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.
directorThe board of directors is going to discuss the proposal next Tuesday.
directorSo does the board of directors.
directorWe must hold a meeting of the council of directors.
directorI spent three years looking for a good director, but couldn't find one.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักจัดรายการ    [N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ผบ. [N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ. [N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
เอ็มดี [N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
ผู้กำกับเวที    [N] stage director, See also: stage manager
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
ผู้อำนวยการ    [N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์    [N] director, Syn. ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์, Example: ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่ฝีมือของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์, Count unit: คน
ผู้กำกับเวที    [N] stage director, See also: stage manager, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงโดยกะทันหันทำให้ต้องงดการซ้อม
ผู้อำนวยการสร้าง    [N] director, Syn. ผู้อำนวยการผลิต, Example: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง
คนกำกับบท    [N] script director, Example: นักแสดงส่งบทกันได้อย่างแม่นยำเพราะมีคนกำกับบทคอยบอกคิวของนักแสดง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่คอยควบคุมดูบทในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
รายการ    [N] catalogue, See also: list, list of items, directory, record, Example: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม, Count unit: รายการ, Thai definition: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
ผู้กำกับภาพยนตร์    [N] film director, Syn. ผู้กำกับหนัง, Example: งานนี้รวมเอาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ผู้กำกับการแสดง    [N] director, Example: เขาอยากเป็นผู้กำกับการแสดงมากกว่าเป็นดาราที่อยู่หน้ากล้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ผู้บริหาร    [N] executive, See also: administrator, director, manager, Example: เขาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นเกือบทุกปี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ผู้บังคับบัญชา    [N] commander, See also: chief, director, head, manger, Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Example: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ผู้ว่าการ    [N] governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ผู้สร้าง    [N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
สมุดโทรศัพท์    [N] telephone directory, Syn. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์, Example: ที่บ้านได้รับแจกสมุดโทรศัพท์เล่มใหม่ทุกปี, Count unit: เล่ม
สัปเหร่อ    [N] undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ
โต้โผ [N] head of an entertaining group, See also: director, producer of the play, Syn. ตั้วโผ, Example: พวกเขาเหล่านั้นตกลงกับโต้โผว่าเสร็จจากนี่ให้ไปเล่นต่อให้หน่อยที่หน้าศาลเจ้าพ่อ, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้ากรม [N] director of a (military) department, Example: สมัยที่ผมเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก งานสำคัญคืองานข่าวและยุทธการ, Thai definition: หัวหน้ากรมในราชการฝ่ายทหาร, หัวหน้ากรมของเจ้าต่างกรม
ทำเนียบ    [N] directory, See also: blue book, Example: ทำเนียบศิลปินไทย จัดทำโดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทย, Thai definition: การลำดับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
นามสงเคราะห์    [N] directory, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล, Notes: (สันสกฤต)
นายงาน    [N] supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count unit: คน
นายใหญ่    [N] chief, See also: leader, director, supervisor, manager, Example: เขาพยายามจะประจบนายใหญ่เพื่อหวังผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: เจ้านายใหญ่, ผู้จัดการใหญ่
รองอธิบดี    [N] deputy director, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า รองอธิบดีผู้หนึ่งทำงานหากินกับสำนักพิมพ์บางแห่ง, Count unit: ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ    [N] managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count unit: คน
ต้นบท    [N] prompter, See also: script controller, play director, cue controller, Syn. คนบอกบท, คนคุมบท, คนกำกับบท, Example: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ, Count unit: คน, Thai definition: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร
นครินทร์    [N] governor, See also: the lord of a town, director, ruler, administrator, Syn. เจ้าเมือง, Thai definition: ผู้ครองเมืองนั้น, Notes: (สันสกฤต)
ศูนย์อำนวยการ    [N] directorate center, See also: control center, administration center
อธิบดี    [N] director-general, Example: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศูนย์อำนวยการ    [N] directorate center, See also: control center, administration center
อธิบดี    [N] director-general, Example: อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คณะกรรมการผู้บริหาร    [N] board of directors, See also: board, Example: วันจันทร์นี้คงจะสามารถประกาศรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหารได้อย่างแน่นอน
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง    [N] senior executive managing director
รองผู้อำนวยการ    [N] deputy director

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department   FR: directeur général [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān børihān) EN: executive director   
กรรมการบริษัท[n. exp.] (kammakān børisat) EN: director   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān phūjatkān yai) EN: director and general manager   
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[n. exp.] (kammakān thī mai pen phūbørihān) EN: non-executive director (NED)   
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร[n. exp.] (khanakammakān børihān) EN: executive board ; board of directors   FR: comité exécutif [m]
คนกำกับบท[n. exp.] (khon kamkap bot) EN: script director   
กรมการเมือง[n. exp.] (krom kānmeūang) EN: provincial directorate ; politbureau   FR: bureau politique [m]
นครินทร์[n.] (nakharin) EN: governor ; lord of a town ; director ; ruler ; administrator   FR: gouverneur [m]
ผู้อำนวยการ[n.] (phū-amnūaykān) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief   FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้อำนวยการแสดง[n. exp.] (phū-amnūaykān sadaēng) EN: director ; executive producer   
ผู้อำนวยการสร้าง[n. exp.] (phū-amnūaykān sāng) EN: director   
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhapbanchā) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager   
ผู้บริหาร[n.] (phūbørihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager   FR: administrateur [m]
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police   FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ[n.] (phūkamkapkān) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; chief of police   
ผู้กำกับการแสดง[n. exp.] (phūkamkap kān sadaēng) EN: movie director   
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์[n. exp.] (phāpphayon) EN: movie director   
ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์[n. exp.] (phūkamkapkān sadaēng phāpphayon) EN: director   
ผู้สร้าง[n.] (phū sāng) EN: maker ; creator ; producer ; director ; manufacturer ; impresario   FR: créateur [m] ; édificateur [m] (r.)
ผู้ว่าการ[n.] (phūwākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief   
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
รายงานคณะกรรมการ[n. exp.] (rāi-ngān khanakammakān) EN: director's report   
รองผู้อำนวยการ[n. exp.] (røng phūamnūaykān) EN: deputy director   FR: directeur-adjoint [m]
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTOR    D ER0 EH1 K T ER0
DIRECTOR    D IH0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR    D IY0 R EH1 K T ER0
DIRECTOR    D AY0 R EH1 K T ER0
DIRECTORS    D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORY    D ER0 EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D AY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORY    D IY0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORS    D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS    D AY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS    D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTORY    D IH0 R EH1 K T ER0 IY0
DIRECTORAL    D ER0 EH1 K T ER0 AH0 L
DIRECTORS'    D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS'    D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORS'    D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S    D IH0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S    D IY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S    D ER0 EH1 K T ER0 Z
DIRECTOR'S    D AY0 R EH1 K T ER0 Z
DIRECTORATE    D ER0 EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE    D IH0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE    D AY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORIAL    D ER0 EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIAL    D AY0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIAL    D IY0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORIES    D IH0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIAL    D IH0 R EH0 K T AO1 R IY0 AH0 L
DIRECTORATE    D IY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORIES    D IY0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIES    D AY0 R EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORIES    D ER0 EH1 K T ER0 IY0 Z
DIRECTORSHIP    D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP    D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP    D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIP    D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P
DIRECTORSHIPS    D AY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS    D IH0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS    D ER0 EH1 K T ER0 SH IH2 P S
DIRECTORSHIPS    D IY0 R EH1 K T ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
director    (n) (d i1 r e1 k t @ r)
directors    (n) (d i1 r e1 k t @ z)
directory    (n) (d i1 r e1 k t @ r ii)
directorate    (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t)
directories    (n) (d i1 r e1 k t @ r i z)
directorates    (n) (d i1 r e1 k t @ r @ t s)
directorship    (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p)
ex-directory    (j) - (e2 k s - d i r e1 k t @ r ii)
directorships    (n) (d i1 r e1 k t @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilinhaltsverzeichnis {n}; Unterverzeichnis {n}subdirectory [Add to Longdo]
Teilnehmerverzeichnis {n} | Teilnehmerverzeichnisse {pl}telephone directory | telephone directories [Add to Longdo]
Telefonauskunft {f}directory information; directory enquiries [Add to Longdo]
Telefonbuch {n}telephone directory; phone book [Add to Longdo]
Telefonverzeichnis {n}telephone list; directory [Add to Longdo]
Unterverzeichnis {n} | Unterverzeichnisse {pl}subdirectory | subdirectories [Add to Longdo]
Verkaufsleiter {m}sales manager; brand manager; director of sales [Add to Longdo]
Verzeichnis {n} | Verzeichnisse {pl}directory | directories [Add to Longdo]
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board [Add to Longdo]
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director [Add to Longdo]
Vorstandstisch {m}Board of Directors table [Add to Longdo]
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.] [Add to Longdo]
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate [Add to Longdo]
Werbeleiter {m}ad director [Add to Longdo]
stellvertretender Direktoralternate director [Add to Longdo]
Dir. : DirektorDir., dir. : director [Add to Longdo]
Dir. : Direktionthe directors [Add to Longdo]
Adressbuch {n}directory [Add to Longdo]
Bankdirektor {m} | Bankdirektoren {pl}bank director | bank directors [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Dateiverzeichnis {n}; Inhaltsverzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Filmregisseur {m} | Filmregisseure {pl}film director | film directors [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Generaldirektor {m}managing-director [Add to Longdo]
Generalmusikdirektor {m}chief musical director [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m}; Geschäftsleiter {m} (einer GmbH)managing director [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m}Executive Director; Chief Executive Director [Add to Longdo]
Hauptinhaltsverzeichnis {n}root directory [Add to Longdo]
Oberarzt {m} | Oberärzte {pl}assistant medical director | assistant medical directors [Add to Longdo]
Regie {f} (im Vorspann)Director [Add to Longdo]
Regisseur {m} (Film) | Regisseure {pl}director | directors [Add to Longdo]
Regisseur {m}stage director [Add to Longdo]
Sendeleiter {m}production director [Add to Longdo]
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory [Add to Longdo]
Sollwertgeber {m}director [Add to Longdo]
Straßenverzeichnis {n}street directory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director [Add to Longdo]
アクティブディレクトリ[, akuteibudeirekutori] (n) {comp} Active Directory [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[, enutei-tei-deirekutori] (n) {comp} NTT Directory [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[, onraindeirekutori-] (n) {comp} online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[, sabudeirekutori] (n) {comp} subdirectory [Add to Longdo]
ジュニアボード[, juniabo-do] (n) (abbr) junior board of directors [Add to Longdo]
ジュニアボードシステム[, juniabo-doshisutemu] (n) junior board of directors systems [Add to Longdo]
ディレクター(P);ディレクタ[, deirekuta-(P); deirekuta] (n) director; (P) [Add to Longdo]
ディレクターズチェア[, deirekuta-zuchiea] (n) director's chair [Add to Longdo]
ディレクトリ(P);ディレクトリー;ディレクトリィ[, deirekutori (P); deirekutori-; deirekutorii] (n) {comp} directory; (P) [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[, deirekutorientori] (n) {comp} directory entry; link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[, deirekutorisa-bisu] (n) {comp} directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[, deirekutorisutakku] (n) {comp} directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリストア[, deirekutorisutoa] (n) {comp} directory store [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[, deirekutoritsuri-] (n) {comp} directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] (n) {comp} directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] (n) {comp} Directory Information Base; DIB [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] (n) {comp} directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ドロップディレクトリ[, doroppudeirekutori] (n) {comp} drop directory [Add to Longdo]
ピックアップディレクトリ[, pikkuappudeirekutori] (n) {comp} pickup directory [Add to Longdo]
フロアディレクター[, furoadeirekuta-] (n) floor director; FD [Add to Longdo]
プログラムディレクター[, puroguramudeirekuta-] (n) program director; programme director; PD [Add to Longdo]
ホームディレクトリ[, ho-mudeirekutori] (n) {comp} home-directory [Add to Longdo]
メインディレクトリ[, meindeirekutori] (n) {comp} main directory [Add to Longdo]
ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル[, raitoueitodeirekutoriakusesupurotokoru] (n) {comp} lightweight directory access protocol; LDAP [Add to Longdo]
ライトディレクター[, raitodeirekuta-] (n) light director [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[, raiburarideirekutori] (n) {comp} library directory [Add to Longdo]
リモートディレクトリ[, rimo-todeirekutori] (n) remote directory [Add to Longdo]
リンク[, rinku] (n,vs) (1) link; directory entry; (n) (2) rink; (P) [Add to Longdo]
ルートディレクトリ[, ru-todeirekutori] (n) {comp} root directory [Add to Longdo]
ワーキングディレクトリ[, wa-kingudeirekutori] (n) {comp} working directory [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P) [Add to Longdo]
院長[いんちょう, inchou] (n) director; (P) [Add to Longdo]
映画監督[えいがかんとく, eigakantoku] (n) movie (film) director [Add to Longdo]
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P) [Add to Longdo]
演出家[えんしゅつか, enshutsuka] (n) producer; director; (P) [Add to Longdo]
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P) [Add to Longdo]
音楽監督[おんがくかんとく, ongakukantoku] (n) music director; musical director [Add to Longdo]
科学技術庁長官[かがくぎじゅつちょうちょうかん, kagakugijutsuchouchoukan] (n) Director General of Science and Technology Agency [Add to Longdo]
階層ディレクトリ[かいそうディレクトリ, kaisou deirekutori] (n) {comp} layered directory [Add to Longdo]
階層化ディレクトリ[かいそうかディレクトリ, kaisouka deirekutori] (n) {comp} hierarchical directory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主任[zhǔ rèn, ] director; head [Add to Longdo]
副主任[fù zhǔ rèn, ] deputy director; assistant head [Add to Longdo]
副经理[fù jīng lǐ, / ] deputy director; assistant manager [Add to Longdo]
副总裁[fù zǒng cái, / ] vice-chairman; deputy director (of a company etc) [Add to Longdo]
名录[míng lù, / ] directory [Add to Longdo]
周星驰[Zhōu Xīng chí, / ] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director [Add to Longdo]
姜文[Jiāng Wén, ] Jiang Wen, sixth generation Chinese movie director [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, / ] assistant director; commissioner [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, / ] direct; director (film etc) [Add to Longdo]
崔嵬[Cuī Wéi, ] Cui Wei (1912-1979, actor, dramatist and movie director [Add to Longdo]
崔明慧[Cuī Míng huì, ] Christine Choy, Chinese-American film director [Add to Longdo]
巴拉迪[bā lā dí, ] Mohamed El Baradei (born 1942) Director of International Atomic Energy Agency and Nobel laureate [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, / ] factory director [Add to Longdo]
张艺谋[Zhāng Yì móu, / ] Zhang Yimou (Chinese film director) [Add to Longdo]
徐克[xú kè, ] Tsui Hark, a movie director [Add to Longdo]
指导者[zhǐ dǎo zhě, / ] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor [Add to Longdo]
指挥者[zhǐ huī zhě, / ] conductor; director [Add to Longdo]
斯皮尔伯格[Sī pí ěr bó gé, / ] Steven Spielberg (1946-), US film director [Add to Longdo]
李安[Lǐ An, ] Ang Li (1954-), Taiwanese-American film director (films include Crouching Tiger, Hidden Dragon 臥虎藏龍|卧虎藏龙 and Brokeback Mountain 斷背山|断背山 [Add to Longdo]
李缨[Lǐ Yīng, / ] Li Ying (1963-), Japanese-educated Chinese documentary film director [Add to Longdo]
杨月清[Yáng Yuè qīng, / ] Yang Yueqing, Chinese-Canadian woman documentary film director [Add to Longdo]
理事长[lǐ shì zhǎng, / ] director general [Add to Longdo]
目录[mù lù, / ] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents [Add to Longdo]
社长[shè zhǎng, / ] president or director (of association etc) [Add to Longdo]
礼部尚书[lǐ bù shàng shū, / ] Director of Board of Rites (Confucian) [Add to Longdo]
经理[jīng lǐ, / ] manager; director [Add to Longdo]
编导[biān dǎo, / ] to write and direct (a play, film etc); playwright-director; choreographer-director; scenarist-director [Add to Longdo]
总裁[zǒng cái, / ] chairman; director-general (of a company etc) [Add to Longdo]
总长[zǒng zhǎng, / ] general manager; director general [Add to Longdo]
罗斯[Luó sī, / ] Roth (e.g. HRW Executive Director Kenneth Roth) [Add to Longdo]
美玲[Měi Líng, ] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director [Add to Longdo]
[dǒng, ] supervise; to direct; director; surname Dong [Add to Longdo]
董事会[dǒng shì huì, / ] board of directors [Add to Longdo]
兰谱[lán pǔ, / ] lit. directory of orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]
通讯录[tōng xùn lù, / ] address book; directory [Add to Longdo]
金成[Jīn Chéng, / ] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office [Add to Longdo]
金兰谱[jīn lán pǔ, / ] lit. directory of golden orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]
陈凯歌[Chén Kǎi gē, / ] Chen Kaige, Fifth Generation movie director [Add to Longdo]
电影导演[diàn yǐng dǎo yǎn, / ] film director [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, 簿 / 簿] telephone directory [Add to Longdo]
黑泽明[Hēi zé Míng, / ] Kurosawa Akira (1910-1998) Japanese movie director [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD [Add to Longdo]
メインディレクトリ[めいんでいれくとり, meindeirekutori] main directory [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
リンク[りんく, rinku] directory entry, link (vs) [Add to Longdo]
ルートディレクトリ[るーとでいれくとり, ru-todeirekutori] root directory [Add to Longdo]
空のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory [Add to Longdo]
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
親ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
電番[でんばん, denban] telephone number, directory number [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]
名鑑[めいかん, meikan] directory [Add to Longdo]
要覧[ようらん, youran] directory [Add to Longdo]
ディレクター[でいれくたー, deirekuta-] Director [Add to Longdo]
エヌティーティーディレクトリ[えぬていーていーでいれくとり, enutei-tei-deirekutori] NTT Directory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Director \Di*rect"or\, n. [Cf. F. directeur.]
   1. One who, or that which, directs; one who regulates,
    guides, or orders; a manager or superintendent.
    [1913 Webster]
 
       In all affairs thou sole director.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. One of a body of persons appointed to manage the affairs
    of a company or corporation; as, the directors of a bank,
    insurance company, or railroad company.
    [1913 Webster]
 
       What made directors cheat in South-Sea year? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) A part of a machine or instrument which directs
    its motion or action.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surg.) A slender grooved instrument upon which a knife is
    made to slide when it is wished to limit the extent of
    motion of the latter, or prevent its injuring the parts
    beneath.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 director
   director; manager
   boss; chief; leader
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 director
   director; manager
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top