ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besmirch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besmirch-, *besmirch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besmirch(vt) ทำลายความคิดเห็น, Syn. sully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt, taint

English-Thai: Nontri Dictionary
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ Digital Estate Planning (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
besmirchPlease don't do anything that would besmirch the Matsuno family name!

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besmirch (v) bˈɪsmˈɜːʳtʃ (b i1 s m @@1 ch)
besmirched (v) bˈɪsmˈɜːʳtʃt (b i1 s m @@1 ch t)
besmirches (v) bˈɪsmˈɜːʳtʃɪz (b i1 s m @@1 ch i z)
besmirching (v) bˈɪsmˈɜːʳtʃɪŋ (b i1 s m @@1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥を塗る[どろをぬる, dorowonuru] (exp,v5r) (See 顔に泥を塗る) to besmirch; to sully [Add to Longdo]
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Besmirch \Be*smirch"\, v. t. [imp. & p. p. {Besmirched}; p. pr.
   & vb. n. {Besmirching}.]
   To smirch or soil; to discolor; to obscure. Hence: To
   dishonor; to sully. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 besmirch
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]
   2: smear so as to make dirty or stained [syn: {smirch},
     {besmirch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top