ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

propagate

P R AA1 P AH0 G EY2 T   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -propagate-, *propagate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propagate[VT] ทำให้แพร่พันธุ์
propagate[VI] แพร่พันธุ์
propagate[VT] แพร่ข่าว
propagate[VT] ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagate๑. แผ่๒. แพร่ขยาย๓. แพร่พันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
propagated thrombusลิ่มเลือดแพร่ขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)
Each seed in its DNA carries a story, the character and destiny of the next dandelion-- life propagates by retelling its story.เมล็ดพันธุ์ในดีเอ็นเอของ แต่ละคนดำเนินเรื่อง ตัวอักษรและชะตากรรม ของแดนดิไลอันต่อไป ชีวิตแพร่กระจายโดย การบอกเล่าเรื่องราวของ The Immortals (2014)
To propagate the bloodline.เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของเรา You Smell Like Dinner (2011)
I tried hard to achieve you, every thing propagates to make me meet you!ผมพยายามอยากหนักเพื่อให้ได้พบคุณ, ทุกๆสิ่งจะกระจายข่าว ทำให้ผมได้พบกับคุณ! Om Shanti Om (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายพันธุ์[V] breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
โฆษณาชวนเชื่อ[V] propagate, See also: spread, Syn. เผยแพร่, Example: บริษัทเทปโฆษณาชวนเชื่อให้วัยรุ่นซื้อเทปจากบริษัท, Thai definition: การเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือความคิดเห็น ด้วยกลอุบายต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate   FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary
PROPAGATE    P R AA1 P AH0 G EY2 T
PROPAGATED    P R AA1 P AH0 G EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
propagate    (v) prˈɒpəgɛɪt (p r o1 p @ g ei t)
propagated    (v) prˈɒpəgɛɪtɪd (p r o1 p @ g ei t i d)
propagates    (v) prˈɒpəgɛɪts (p r o1 p @ g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广传[guǎng chuán, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ, 广 / ] propagate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
広まる(P);弘まる[ひろまる, hiromaru] (v5r,vi) to spread; to be propagated; (P) [Add to Longdo]
広める(P);弘める[ひろめる, hiromeru] (v1,vt) to broaden; to propagate; (P) [Add to Longdo]
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P) [Add to Longdo]
賓頭盧[びんずる, binzuru] (n) {Buddh} Pindola; Pindola Bharadvaja (one of four Arhats asked by the Buddha to remain in the world to propagate Buddhist law) [Add to Longdo]
仏教を広める[ぶっきょうをひろめる, bukkyouwohiromeru] (exp,v1) to propagate Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propagate \Prop"a*gate\, v. i.
   To have young or issue; to be produced or multiplied by
   generation, or by new shoots or plants; as, rabbits propagate
   rapidly.
   [1913 Webster]
 
      No need that thou
      Should'st propagate, already infinite.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Propagate \Prop"a*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Propagated}; p.
   pr. & vb. n. {Propagating}.] [L. propagatus, p. p. of
   propagare to propagate, akin to propages, propago, a layer of
   a plant, slip, shoot. See {Pro-}, and cf. {Pact}, {Prop},
   {Prune}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to continue or multiply by generation, or
    successive production; -- applied to animals and plants;
    as, to propagate a breed of horses or sheep; to propagate
    a species of fruit tree.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to spread to extend; to impel or continue forward
    in space; as, to propagate sound or light.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread from person to person; to extend the knowledge
    of; to originate and spread; to carry from place to place;
    to disseminate; as, to propagate a story or report; to
    propagate the Christian religion.
    [1913 Webster]
 
       The infection was propagated insensibly. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. To multiply; to increase. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Griefs of mine own lie heavy in my breast,
       Which thou wilt propagate.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To generate; to produce.
    [1913 Webster]
 
       Motion propagated motion, and life threw off life.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To multiply; continue; increase; spread; diffuse;
     disseminate; promote.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 propagate
   v 1: transmit from one generation to the next; "propagate these
      characteristics"
   2: travel through the air; "sound and light propagate in this
     medium"
   3: transmit; "propagate sound or light through air"
   4: become distributed or widespread; "the infection spread";
     "Optimism spread among the population" [syn: {spread},
     {propagate}]
   5: transmit or cause to broaden or spread; "This great
     civilization was propagated throughout the land"
   6: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]
   7: cause to propagate, as by grafting or layering
   8: multiply sexually or asexually

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top