ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calumniate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calumniate-, *calumniate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calumniate[VT] ใส่ร้าย, See also: กล่าวร้ายผู้อื่นเพื่อให้เสียชื่อเสียง, Syn. defame, slander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander

English-Thai: Nontri Dictionary
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calumniate    (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪt (k @1 l uh1 m n i ei t)
calumniated    (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪtɪd (k @1 l uh1 m n i ei t i d)
calumniates    (v) kˈəlˈʌmnɪɛɪts (k @1 l uh1 m n i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calumniate \Ca*lum"ni*ate\, v. i.
   To propagate evil reports with a design to injure the
   reputation of another; to make purposely false charges of
   some offense or crime.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calumniate \Ca*lum"ni*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Calumniated};
   p. pr. & vb. n. {calumniating}.] [L. calumniatus, p. p. of
   calumniari. See {Calumny}, and cf. {Challenge}, v. t.]
   To accuse falsely and maliciously of a crime or offense, or
   of something disreputable; to slander; to libel.
   [1913 Webster]
 
      Hatred unto the truth did always falsely report and
      calumniate all godly men's doings.    --Strype.
   [1913 Webster]
 
   {Syn}. -- To asperse; slander; defame; vilify; traduce;
    belie; bespatter; blacken; libel. See {Asperse}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calumniate
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top