ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incriminate

IH2 N K R IH1 M AH0 N EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incriminate-, *incriminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incriminate[VT] ฟ้องร้อง, See also: กล่าวหา, Syn. accuse, charge, inculpate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse

English-Thai: Nontri Dictionary
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
TO INCRIMINATE WILHELMINA, AND HE COULD USE THIS--ที่จะใส่ร้ายวิลเลมีน่า เขาสามารถใช้เรื่องนี้- Family/Affair (2007)
We cant leave anything that might incriminate us.เราทิ้งอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันอาจเป็นหลักฐานจับเราได้ The Bank Job (2008)
There's nothing to incriminate you so I'd be amazed if you got placed under arrest.เรื่องการเสียชีวิตแบบนี้ จะเอาผิดอะไรนายไม่ได้ ฉันคงจะทึ่งมาก ถ้านายถูกจับกุม ABQ (2009)
This is not attempt just to incriminate whales as a bad guy.ผมไม่รู้เรื่อง The Cove (2009)
The autopsy report, witness testimonies and circumstantial evidences do not incriminate Pearson.และหลักฐานแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
I'll find new evidence that'll incriminate Alex.ผมจะต้องหาหลักฐาน มาพิสูจน์ความผิดของอเล็กซ์ให้ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I incriminate youข้าทำให้เจ้าต้องลำบาก Ip Man 2 (2010)
- None of your things - I incriminate youไม่จริงหรอกท่านอา / ข้าผิดต่อพวกเจ้า Ip Man 2 (2010)
Why would one of your own bounty hunters want to incriminate you?ทำไมนักล่าค่าหัว ของคุณเองคนหนึ่ง ต้องการใส่ร้ายคดีอาญากับคุณล่ะ? The Body and the Bounty (2010)
Otherwise, she would incriminate herself in the process.ไม่อย่างนั้นเธอคงฟ้องร้องไปแล้ว Despicable B (2012)
The kind of information that incriminates Andrew and lets us be together and never have to worry about money.ข้อมูลที่จะเอาผิดกับแอนดริว และทำให้เราได้อยู่ด้วยกัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
If Laguerta tracks her down, which is next to impossible, she won't incriminate herself, or me.ถ้าลากัวต้าตามรอยเธอได้ ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นไปไม่ได้ เธอก็จะไม่กล่าวหาตัวเธอ หรือว่าพี่ แน่นอน Do the Wrong Thing (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับถม[V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
ปรักปรำ[V] incriminate, See also: allege, blame, condemn, give evidence against, Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา, Thai definition: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against   FR: condamner ; blâmer
ปรักปรำคนดี[v. exp.] (prakpram khon dī) EN: frame up an innocent person ; incriminate innocent person   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCRIMINATE IH2 N K R IH1 M AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incriminate (v) ˈɪnkrˈɪmɪnɛɪt (i1 n k r i1 m i n ei t)
incriminated (v) ˈɪnkrˈɪmɪnɛɪtɪd (i1 n k r i1 m i n ei t i d)
incriminates (v) ˈɪnkrˈɪmɪnɛɪts (i1 n k r i1 m i n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incriminate \In*crim"i*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Incriminated}; p. pr. & vb. n. {Incriminating}.] [LL.
   incriminatus, p. p. of incriminare; in- in + criminare,
   criminari, to accuse one of a crime. See {Criminate}.]
   To accuse; to charge with a crime or fault; to criminate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incriminate
   v 1: suggest that someone is guilty [syn: {incriminate},
      {imply}, {inculpate}]
   2: bring an accusation against; level a charge against; "The
     neighbors accused the man of spousal abuse" [syn: {accuse},
     {impeach}, {incriminate}, {criminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top