ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persistently

P ER0 S IH1 S T AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persistently-, *persistently*, persistent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persistently(adv) อย่างอยู่คงนาน, Syn. firmly
persistently(adv) อย่างดื้อแพ่ง, See also: อย่างไม่ลดละ, อย่างไม่ย่นย่อ, Syn. obstinately, stubbornly
persistently(adv) อย่างติดต่อกัน, See also: อยู่เรื่อยไป, ตลอดเวลา, Syn. frequently, interminably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't know that he'd persistently survive on like this.ฉันไม่นึกว่าเขาจะสู้อย่างไม่ลดละ เพื่อความอยู่รอดขนาดนี้ The Fugitive: Plan B (2010)
I persistently begged for a long time to be able to get that jobฉันภาวนาตลอดเวลาเพื่อให้ได้งาน Codename: Jackal (2012)
but he came and persistently asked about you guys.เขาถามฉันหลายคำถามเกี่ยวกับพวกเธอ Operation Proposal (2012)
I told them persistently to contact me if she ever contacts them, just like you told me.ฉันบอกพวกเขาเสมอที่จะติดต่อฉัน ถ้าเธอเคยติดต่อพวกเขาเเหมือนกับที่เธอบอกฉัน Episode #1.3 (2013)
Secretary Yoon has been persistently against it.เลขายูนยืนกรานคัดค้านมาตลอดครับ Episode #1.5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persistentlyCrude persuasion is to persistently egg someone on.
persistentlyThe telephone on my desk rang persistently and loudly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพึด(adv) persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai Definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะบึง(adv) without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai Definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตะพึดตะพือ(adv) persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai Definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
ตะบัน(adv) persistently, See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly, Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน, Example: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร, Thai Definition: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
เสมอมา(adv) consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอกหู[krøk hū] (v, exp) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently
เพียร[phīen] (v) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent  FR: persévérer
ร่ำ[ram] (adv) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always  FR: continuellement
ร่ำร้อง[ramrøng] (v) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly  FR: demander avec insistance
ทับถม[thapthom] (v) EN: pile up ; pile charge upon charge ; attack persistently  FR: entasser ; empiler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERSISTENTLY P ER0 S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persistently (a) pˈəsˈɪstəntliː (p @1 s i1 s t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横議[おうぎ, ougi] (n, vs) arguing persistently [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k, vt) to attack persistently [Add to Longdo]
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp, adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P) [Add to Longdo]
張る[ばる, baru] (suf, v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ... [Add to Longdo]
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats [Add to Longdo]
否という程[いやというほど, iyatoiuhodo] (n) persistently; bitterly; extremely [Add to Longdo]
飽くまで;飽く迄[あくまで, akumade] (adv) (uk) to the end; to the bitter end; to the last; stubbornly; persistently; to the utmost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persistently \Per*sist"ent*ly\, adv.
   In a persistent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persistently
   adv 1: in a persistent manner; "he was asking questions,
       unavoidable questions, persistently..."
   2: with persistence

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top