ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invariably

IH2 N V EH1 R IY0 AH0 B L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invariably-, *invariably*, invariab
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช, National Treasure (2004)
She's a good agent ...Except that she invariably falls in love with any manเธอเป็นสายลับที่ดี .... เสียแต่ว่า ตกหลุมรักผู้ชายง่ายไปหน่อย The Tourist (2010)
Your darling brother and future king, the only wife he appears interested in is invariably the wife of another.พวกเรากลายเป็นแค่นักแสดง เราไม่ใช่ครอบครัว เราเหมือนเป็นบริษัท The King's Speech (2010)
It will invariably prompt the inane moral debateมันจะจุดประกายการโต้แย้งเกี่ยวกับศีลธรรมงี่เง่า Kill Jill (2010)
They invariably blacked out.พวกเขาอย่างสม่ำเสมอบนบาน Is There Life After Death? (2011)
Look, when artists fall in love, their work invariably suffers.ฟังนะ.เมื่อศิลปินตกหลุมรัก งานก็จะไม่เดินไปด้วย Raiders of the Lost Art (2012)
And almost invariably, our ancestors concluded the news was not good.ข่าวที่ไม่ดี When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invariablyMary invariably brought more food than she could eat.
invariablyWhenever I get ready to go shopping, he invariably starts getting on my back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสมอไป[ADV] always, See also: invariably, regularly, steadily, often, Syn. เสมอ, เป็นนิจศีล, ร่ำไป, เป็นนิตย์, Example: การมีสุขภาพกายดีไม่ได้รับประกันว่า จะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INVARIABLY    IH2 N V EH1 R IY0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invariably    (a) ˈɪnvˈɛəʴrɪəʴbliː (i1 n v e@1 r i@ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变化[bù biàn huà, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] invariably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P) [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invariable \In*va"ri*a*ble\, a. [Pref. in- not + variable: cf.
   F. invariable.]
   Not given to variation or change; unalterable; unchangeable;
   always uniform.
   [1913 Webster]
 
      Physical laws which are invariable.   --I. Taylor.
   -- {In*va"ri*a*ble*ness}, n. -- {In*va"ri*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 invariably \in*va"ri*a*bly\ adv.
   Always; in every case.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invariably
   adv 1: without variation or change, in every case; "constantly
       kind and gracious"; "he always arrives on time" [syn:
       {constantly}, {invariably}, {always}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top