ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unchanging

AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unchanging-, *unchanging*, unchang
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unchanging[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: ที่ยืนยันมั่นคง, Syn. static, stable, Ant. dynamic, changeable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ. Ghost in the Shell (1995)
The days were unchanging.ทุกวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง The Lovely Bones (2009)
I swore to uphold the law, because the law is steady, the law is unchanging, the law needed to be protected.ผมสาบานว่าจะรักษากฎหมาย เพราะกฏหมายมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง กฏหมายจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง Sacrifice (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCHANGING    AH0 N CH EY1 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unchanging    (j) ˈʌntʃˈɛɪnʤɪŋ (uh1 n ch ei1 n jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
終始一貫[しゅうしいっかん, shuushiikkan] (adv) consistency; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead [Add to Longdo]
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unchanging \Unchanging\
   See {changing}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unchanging
   adj 1: conforming to the same principles or course of action
       over time
   2: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top