ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

计算机

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -计算机-, *计算机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator, #2,761 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
电子计算机[diàn zǐ jì suàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] electronic computer, #31,438 [Add to Longdo]
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] computer science, #45,720 [Add to Longdo]
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] computer animation, #156,693 [Add to Longdo]
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] laptop; notebook (computer) [Add to Longdo]
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ, / ] computer graphics [Add to Longdo]
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] computer industry [Add to Longdo]
计算机模式[jì suàn jī mó shì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] computer simulation [Add to Longdo]
计算机模拟[jì suàn jī mó nǐ, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, / ] computer simulation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This thesis, gentlemen, enables us to rank among computers the pulley, the lever, and the gear wheel.[CN] 先生们,这篇论文让我们跻身计算机之列 滑轮,杠杆,还有齿轮 Case for a Rookie Hangman (1970)
Keep going. I'll computerize the coordinates.[CN] 继续,我用计算机合作辅助 The Andromeda Strain (1971)
They do all their dating by computer. We spend a lot of time sewing on their buttons.[CN] 他们用计算机约会,我们花很多时间替他们补纽扣 John and Mary (1969)
Plastic eggs laid by computers, as far as I'm concerned.[CN] 就我而言,计算机下的塑料蛋也行 John and Mary (1969)
- Not without an adding machine.[CN] -没有计算机算不出来 From Here to Eternity (1953)
And now, computer analysis reveals a new approach: miniaturization.[CN] 现在借着计算机分析显示 仪器有微型化的趋势 On Her Majesty's Secret Service (1969)
The best hope of cracking it is to be grindingly thorough with the help of computer number one.[CN] 最有希望击溃它 是完全压制... 在一号计算机的帮助下 The Andromeda Strain (1971)
- even something about computers.[CN] -甚至计算机的知识 Marnie (1964)
- Mm-hm.[CN] 计算机出错? The Accidental Husband (2008)
Everything else is fully automatic, computerized and self-regulating.[CN] 其他东西都是自动的 计算机化的,自我规划的 The Andromeda Strain (1971)
- Do you have your adding machine with you?[CN] -你有计算机 From Here to Eternity (1953)
Well, it sounds so much more passionate than a computer.[CN] 嗯,这听起来这么多 多情而不是计算机 The Swimmer (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top