ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

byname

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -byname-, *byname*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา byname มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *byname*)
English-Thai: Nontri Dictionary
byname(n) นามสกุล,ชื่อรอง,ชื่อเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Swee'pea is about the worst name I ever heard on a baby.Sweetpea ist der dümmste Babyname, den ich je gehört habe. Popeye (1980)
Hey, look, baby names.Hey, sieh mal, Babynamen. Angie (1994)
Won't mind that I just usurped her baby's name the moment I heard it?Nichts ausmachen, dass ich ihr den Babynamen wegschnappe? Dreadnought (1996)
They even came with a list of baby names.Sie kamen sogar mit eine Liste der Babynamen. The One with All the Haste (1998)
The other night, he wanted to play "let's think up baby names" in bed.Neulich wollte er sich mit mir im Bett Babynamen überlegen. Farewell, My Pet (2007)
All of you, hate you, hate you with your kindness and your charity and your pretty faces and your baby names, like I was a toy or a doll...Ich hasse dich. Ich hasse alles an dir. Ich hasse deine Nettigkeit, ich hasse deine Großzügigkeit, deine hübschen Gesichter, deine Babynamen, als wäre ich eine Puppe für dich. Episode #1.1 (2008)
Let's talk about baby names.Laß uns über Babynamen reden. Ji Yeon (2008)
It's bad luck to talk about baby names now.Es bringt Unglück, jetzt schon über Babynamen zu reden. Ji Yeon (2008)
Look up most popular baby names in 1984. "Brundon."Der beliebteste Babyname des Jahres 1984. "Brundon." Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
I collect names.Babynamen, Todd? The Dog (2009)
And then your dad and I were talking about baby names, and I got on the phone with the bakery, and...Dein Dad und ich haben über Babynamen geredet, und dann habe ich die Bäckerei angerufen... The Chase (2010)
You writing down baby names too?- Schreibst du auch schon Babynamen auf? Pregnant (2010)
I made a list of awesome baby names.Ich habe eine Liste mit fantastischen Babynamen. Baby Talk (2010)
Here's my list of baby names. Oh.Hier ist meine Liste mit Babynamen. Baby Talk (2010)
Rose is trying to talk Bella out of her baby names.Rose ist mit Bellas Babynamen nicht einverstanden. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 (2011)
John Hamish Watson, just if you were looking for baby names.John Hamish Watson, falls ihr noch einen Babynamen braucht. A Scandal in Belgravia (2012)
Babies' names.- Babynamen. Queen of the Flowers (2012)
Actually, Josh and I were talking about baby names ... - On the way here.Nun, ehrlich gesagt haben Josh und ich auf dem Weg hierher über Babynamen gesprochen. One Small Hitch (2013)
John Hamish Watson, just if you were looking for baby names.John Hamish Watson, falls ihr noch Babynamen braucht. The Sign of Three (2014)
If you're looking for baby names.Falls ihr noch Babynamen braucht. His Last Vow (2014)
I want to run a couple baby names by you.Möchte ich Ihnen ein paar Babynamen vorschlagen. Smokey Taylor and a Deathbed Confession (2014)
And now we're discussing baby names and wallpaper.Und jetzt diskutieren wir Babynamen und Tapeten. Incontinent mammoth (2015)
We're thinking baby names?Überlegen wir uns Babynamen? A Bird in a Gilded Cage (2015)
Oh, my God, I just realized that all three of those work as baby names.Oh mein Gott. Mir wird gerade klar, alle drei funktionieren als Babynamen. Swan Song (2015)
I have a ton of great royal baby names.Ich kenne tolle königliche Babynamen. Crimson and Clover (2015)
Have you been thinking about baby names?Hast du über Babynamen nachgedacht? To the Bone (2017)
One minute you're talking about being an adult, and now you're gonna flip out because a baby has a totally normal name?Vorhin wolltest du erwachsen sein, und nun regst du dich über 'nen normalen Babynamen auf? Kimmy Googles the Internet! (2017)
No, a baby named Linda is weird, but it is the kind of thing that you can look past if you really want to.Nein, Linda ist kein Babyname. Aber darüber können Sie hinwegsehen, wenn Sie nur wollen. Kimmy Googles the Internet! (2017)
If you wanna drop everything right now and plan the wedding and the honeymoon and start picking out baby names, then that's what we'll do.Wenn du sofort alles fallen lassen möchtest, und die Hochzeit und die Flitterwochen planen willst, und damit anfangen willst, Babynamen auszusuchen, dann werden wir das machen. Divide and Conquer (2017)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 By-name \By"-name`\, n.
   A nickname. --Camden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Byname \By"name`\, v. t.
   To give a nickname to. --Camden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 byname
   n 1: a familiar name for a person (often a shortened version of
      a person's given name); "Joe's mother would not use his
      nickname and always called him Joseph"; "Henry's nickname
      was Slim" [syn: {nickname}, {moniker}, {cognomen},
      {sobriquet}, {soubriquet}, {byname}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top