ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that is to say

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that is to say-, *that is to say*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all of that is to say what I wanted to talk to you about earlier,มีเรื่องที่ผมอยากจะบอกกับคุณมานานแล้วก็คือ Summer Kind of Wonderful (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that is to sayA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
that is to sayHe began to learn English when he was twelve years old, that is to say, when he entered junior high school.
that is to sayHe came to Tokyo five years ago, that is to say when he was twelve years old.
that is to sayHe is a man of great knowledge, that is to say, a walking dictionary.
that is to sayIt was done a week ago, that is to say, on the second of April.
that is to sayI will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.
that is to sayShe met him the day before, that is to say May fifth.
that is to sayThat is to say, a language is something that we learn and are taught, not something that we know by instinct.
that is to sayThat is to say, he was old and gray and tired.
that is to sayThat is to say, on May 10th.
that is to sayThat is to say, their behavior seems to be against the rules made by adults.
that is to sayThat is to say, they had a few hundred pounds, with which they had intended to buy a house as soon as they arrived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวคือ[CONJ] that is to say, See also: in other words, that is, Syn. อีกนัยหนึ่ง, Example: ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวันออกได้รับตำแหน่งพระราชาคณะ กล่าวคือท่านต้องทำหน้าที่นี้ตลอด 4 ปีข้างหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well   FR: c'est-à-dire ; cela signifie
กล่าวคือ[conj.] (klāokheū) EN: that is to say ; in other words ; that is   FR: à savoir ; c'est-à-dire ; c-à-d (abrév.)
ตกว่า[adv.] (tokwā) EN: in short ; that is to say   

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うことは[ということは, toiukotoha] (exp,adv) (uk) that is to say; so that means [Add to Longdo]
と言うのは[というのは, toiunoha] (exp) (1) (uk) means; is; (2) because (often with kara); that is to say [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
言っぱ[いっぱ, ippa] (exp) (See と言うのは) this means; that is to say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Say \Say\, v. t. [imp. & p. p. {Said} (s[e^]d), contracted from
   sayed; p. pr. & vb. n. {Saying}.] [OE. seggen, seyen, siggen,
   sayen, sayn, AS. secgan; akin to OS. seggian, D. zeggen, LG.
   seggen, OHG. sag[=e]n, G. sagen, Icel. segja, Sw. s[aum]ga,
   Dan. sige, Lith. sakyti; cf. OL. insece tell, relate, Gr.
   'e`nnepe (for 'en-sepe), 'e`spete. Cf. {Saga}, {Saw} a
   saying.]
   1. To utter or express in words; to tell; to speak; to
    declare; as, he said many wise things.
    [1913 Webster]
 
       Arise, and say how thou camest here. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to rehearse; to recite; to pronounce; as, to
    say a lesson.
    [1913 Webster]
 
       Of my instruction hast thou nothing bated
       In what thou hadst to say?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       After which shall be said or sung the following
       hymn.                 --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   3. To announce as a decision or opinion; to state positively;
    to assert; hence, to form an opinion upon; to be sure
    about; to be determined in mind as to.
    [1913 Webster]
 
       But what it is, hard is to say.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To mention or suggest as an estimate, hypothesis, or
    approximation; hence, to suppose; -- in the imperative,
    followed sometimes by the subjunctive; as, he had, say
    fifty thousand dollars; the fox had run, say ten miles.
    [1913 Webster]
 
       Say, for nonpayment that the debt should double,
       Is twenty hundred kisses such a trouble? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {It is said}, or {They say}, it is commonly reported; it is
    rumored; people assert or maintain.
 
   {That is to say}, that is; in other words; otherwise.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 that is to say
   adv 1: as follows [syn: {namely}, {viz.}, {that is to say}, {to
       wit}, {videlicet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top