ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bename

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bename-, *bename*
Possible hiragana form: べなめ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bename มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bename*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bename(บิเนม') {benamed,benaming,benames} vt. เรียกชื่อ,ตั้งชื่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabename {m}outputname [Add to Longdo]
Eingabename {f}inputname [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bename \Be*name"\, v. t. [p. p. {Benamed}, {Benempt}.]
     To promise; to name. [Obs.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top