ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nachname

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachname-, *nachname*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nachname มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nachname*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you spell your name for me please? Last name first.Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen, Nachname zuerst. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Fo means... 'the late', Cimin is his surname, see?Fu, weil er tot ist, Cimin ist der NachnameBig Deal on Madonna Street (1958)
How do you spell her last name?Wie schreibt sich ihr NachnameThe Apartment (1960)
- You have a last name? - Of course.- Haben Sie einen Nachnamen? Can-Can (1960)
Family name:NachnameLet's Make Love (1960)
- Do you remember Tania's name? - Fedin- Weißt du den Nachnamen von Tania? Paris Belongs to Us (1961)
Name?Sein Nachname ist Lucell, aber alle nennen ihn Jeannot, der Tanker! The Awful Dr. Orlof (1962)
Do you pronounce the surname differently, you know, in a slightly lower tone?Oder betonen Sie den Nachnamen anders? Vielleicht in einer tieferen Stimmlage? Lolita (1962)
What was that, the first or the second?War das nun Ihr Vor- oder der NachnameLolita (1962)
- Now, come on, Humbert and that was not your surname.- Kommen Sie, Humbert! Das war jetzt nicht Ihr NachnameLolita (1962)
- What's her last name?- Wie ist ihr NachnameMamma Roma (1962)
- What's your last name?Und wie ist Ihr Nachname? Marco. The Manchurian Candidate (1962)
- What's your last name?Wie ist IHR NachnameThe Manchurian Candidate (1962)
I don't know her surname.Ihr Nachname... Ich weiß nicht... L'Immortelle (1963)
What's your family name, Arthur?Wie ist Ihr Nachname, Arthur? Band of Outsiders (1964)
- And what's your family name?Und wie ist dein NachnameBand of Outsiders (1964)
Matriculation number, name, surname, regiment, division?Matrikelnummer, Name, Nachname, Regiment, Abteilung? The Road to Fort Alamo (1964)
Not many called Tonya, bearing the name Komarov.Nicht viele, die Tonja heißen und den Nachnamen Komarowa tragen. Doctor Zhivago (1965)
I don't know her last name.Bei ihr kenne ich den Nachnamen nicht. Mirage (1965)
- My last name?- Mein NachnameG.I. Jeannie (1965)
Isn't that the last name of our star boarder?- Ist das nicht der Nachname des Untermieters? Lily's Star Boarder (1965)
Sure, Chico's a friend of mine, but... Hell, I don't even know his last name.Chico ist mein Freund, aber ich kenne nicht mal seinen Nachnamen. Return of the Magnificent Seven (1966)
Yes, but what was his last name?Ja, aber wie lautete sein NachnameNever Try to Outsmart a Jeannie (1966)
- His first or last name?- Sein Vor- oder NachnameTrans-Europ-Express (1966)
You must have been born somewhere.Vor- und Nachname des zu Verzaubernden einsetzen. A Secretary Is Not a Toy (1967)
Oh-I-Oh-Wa what?Setzen Sie den Vor- und Nachnamen des Verzaubernden ein. A Secretary Is Not a Toy (1967)
I don't know her other name, but I know her quite well.Ich kenne ihren Nachnamen nicht, aber ich kenne sie recht gut. A Countess from Hong Kong (1967)
Mary.Nimm diesen Nachnamen. Day of Anger (1967)
Billy Lee, what's your last name?Billy Lee, wie ist dein NachnameHombre (1967)
First name, last name.Vorname, NachnameIn the Heat of the Night (1967)
Surname:NACHNAMESing a Song of Sex (1967)
What's my last name?Wie lautet mein NachnamePoint Blank (1967)
Surname first, Christian name, and initial.Nachname zuerst, dann Vorname und Initialen. 2001: A Space Odyssey (1968)
I know my ancestors by name, surname and nickname, going back to Louis Hutin(d.1316)Ich kenne die Namen meiner Vorfahren. Die Vornamen, Nachnamen und Zusatznamen! Hibernatus (1969)
But, see... Kolumbus was a family name and Krisostomus is a very old and strange name.Sehen Sie, Kolumbus war ein Nachname und Krisostomus ist ein sehr alter und fremder Name. Kevade (1969)
We do not use surnames here.Wir verwenden keine Nachnamen hier. On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Second name?- NachnameThe Rite (1969)
I have a first and second name.Ich habe einen Vor- und Nachnamen. The Rite (1969)
Now, if I tell you my last name, we're gonna stand around here all night being very dull and formalWenn ich meinen Nachnamen sage, wird's langweilig, das will ich nicht. Nicole (1969)
My last name.Sag meinen Nachnamen. The Exchange (1969)
You know my last name.Du kennst doch meinen Nachnamen. The Exchange (1969)
What is your surname? Daville.Wie heißen sie eigentlich mit Nachnamen? Le Boucher (1970)
It's normal you knowing my surname.Ist doch normal, dass Sie meinen Nachnamen wissen wollen. Le Boucher (1970)
That's the trouble of having a surname like Git.Daran bin ich gewöhnt. Das kommt häufig vor, wenn man Schleimscheißer mit Nachnamen heißt. Archaeology Today (1970)
Does it have to be surnames?Müssen wir uns mit Nachnamen anreden? Archaeology Today (1970)
I was just telling your husband what an awful bore it is having a surname like Git.Ich habe Ihrem Mann gerade erzählt, wie schlimm es ist... einen Nachnamen wie Schleimscheißer zu haben. Archaeology Today (1970)
What was his last name?- Wie war sein NachnameHi, Mom! (1970)
- First or last?- Vor- oder NachnameLove Story (1970)
What's your last name?Wie ist denn dein NachnameThe Owl and the Pussycat (1970)
- He only gave his last name.- Er nannte nur seinen Nachnamen. Eden and After (1970)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nachname(n) |der, pl. Nachnamen| นามสกุล, See also: Related: Vorname, Spitzname

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachname {m}; Zuname {m}; Nachname {m}; Familienname {m} | Nachnamen {pl}; Zunamen {pl}; Familiennamen {pl} | mit Zuname | Nachnamen {pl}surname; last name; family name | surnames | surnamed | surnames [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
姓名[せいめい, seimei] Vor-und_Nachname [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Nachname /naːxnaːmə/ 
   family name; surname

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top