Search result for

bemalen

(57 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bemalen-, *bemalen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bemalen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bemalen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paint on the walls. They piss in the corridors. They steal everything that isn't bolted down.Die bemalen die Wände, pissen auf die Korridore, die klauen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Class of 1984 (1982)
No, coloring on the walls.Nein, Wände bemalenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
Oh dear, coloring walls is strictly forbidden!Oh je, Wände bemalen ist sehr verboten! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Oh, if the words are too big for you to read, you can always color on it.Oh, wenn dir die Wörter zu lang sind, kannst du sie ja bemalenA Pinch for a Pinch (1990)
Painting each other's asses.Sich gegenseitig bemalend. - Tag und Nacht. Death Becomes Her (1992)
Come on down.22 Masken bemalen macht mich fertig. Blood In, Blood Out (1993)
You're supposed to stay here and help paint the sets for Mark's pageant.Ihr sollt hier bleiben und mir helfen, Marks Kulissen zu bemalenSome Like It Hot Rod (1994)
Tim, it's just you and I painting sets.Tim, dann müssen wir wohl die Kulissen bemalenSome Like It Hot Rod (1994)
And there was this picture of her painting Easter eggs. And I was like, damn, you were pretty cute when you were little.Da war 'n Bild von ihr, beim Ostereier bemalen, und ich so "He, du warst aber niedlich, als du klein warst." Kids (1995)
The ladies have started dying easter eggs... who's gonna take care of what's between my legs?Es zogen die Frauen los, um Ostereier zu bemalen... .. welche wird wohl meine bemalenPretty Village, Pretty Flame (1996)
How long did it take him, painting the ceiling and all?Wie lange dauerte es, die Decke und all das zu bemalenSleepers (1996)
I had the tiles brought in from Andoria and then hand-painted by a charming old man I met...Ich ließ die Fliesen von Andoria liefern und sie von einem reizenden alten Mann per Hand bemalen... Prodigal Daughter (1999)
Painting signs is a pretty elaborate thing to do.VENNA: Schilder zu bemalen ist schon ziemlich durchdacht. Joy Ride (2001)
Cabala studies, freeway beautification projects... Color Me Mine pottery painting, all discussable options.Das Studium der Kabbala, zum Beispiel, Straßenverschönerungsprojekte, das Herstellen und Bemalen von Steingut, all das kannst du gern machen. Nick & Nora/Sid & Nancy (2001)
What do you want me to cut them back and paint them red?Soll ich sie wieder ankleben und sie rot bemalenKen Park (2002)
Sorry I painted over your virus papers, Max.Das mit dem Bemalen der Virusnotizen tut mir Leid. Borrowed Time (2002)
The Emperor wishes to ask Captain Algren if it is true they wear eagle feathers and paint their faces before going into battle and that they have no fear.Von Captain Algren wünscht der Kaiser zu erfahren, ob es stimmt, dass sie sich mit Adlerfedern schmücken und sich, bevor sie in die Schlacht ziehen, ihre Gesichter bemalen und dass sie keine Furcht kennen. The Last Samurai (2003)
I thank you, moon... for your beautiful... rays of sun... that paint the globe so bright and beautiful.Ich dank dir, Mond, für deine schönen Sonnenstrahlen, die so hell und schön den Erdenball bemalen." Peas at 5:30 (2004)
Well, little brother? Going to spend the war repainting statues?Kleiner Bruder, willst du den Krieg über Statuen bemalenJoyeux Noel (2005)
Some paint theirfaces.Einige bemalen sich das Gesicht. The Devil's Miner (2005)
I didn't know you could paint on a picture. Mm.Ich wusste nicht, dass man Fotos bemalen kann. Loving Annabelle (2006)
Natalie, cave dwellers draw on the walls.Natalie, Höhlenmenschen bemalen Wände. Mr. Monk and the Actor (2006)
Midge is going to get in there, paint some flats.Midge wird auch vorbeikommen und einige Flächen bemalenBabylon (2007)
I know it's real and everything, but n we spray it? Freddie?Ich weiß, es ist echt und alles aber wir müssen es bemalenCarly Summers (2007)
- Color an eggs and hide them for kids.- Eier bemalen und sie vor Kindern verstecken. - Was? I Dream of Jesus (2008)
But I lived in a house filled with girls for nine years, and I know that there's nothing better than just being with your sisters... sharing, talking all night, painting each other's bodies... baking penis cookies, playing with monkeys...Aber neun Jahre wohnte ich mit Mädchen zusammen. Und es gibt nichts Besseres, als bei seinen Schwestern zu sein. Alles teilen, nächtelang reden, sich gegenseitig bemalenThe House Bunny (2008)
- Maybe she could do a little finger painting...- Sie könnte sie mit Fingerfarben bemalen... The Road Less Traveled (2008)
Or should I stay home painting fans, knotting lace, helping the vicar?Oder soll ich zu Hause bleiben und Fächer bemalen, Seide besticken oder dem Vikar helfen? From Time to Time (2009)
I'm ready to draw on him now.Ich bin bereit, ihn zu bemalenThe Loved Ones (2009)
Take your sister to the face painting booth, okay?Bring deine Schwester zu der Bude und laß ihr das Gesicht bemalen, Okay? Pilot (2009)
It took me a day to put together and two days to paint.Ich habe einen Tag zum Zusammenbauen und zwei Tage zum Bemalen gebraucht. The Cornhusker Vortex (2009)
-Then you'll have your ass in a sling! -No chance!Und Du kannst Deinen Arsch mit Henna bemalenYahsi Bati (2009)
But you really shouldn't write on a violin like that because you have to treat a violin like a child, you have to protect it.Eine Geige bemalen sollte man nicht. The Soloist (2009)
When they paint their faces in the blue woad, it is more than just a decoration.(Quintus) "Wenn sie ihre Gesichter mit blauer Farbe bemalen, wollen sie sich damit nicht schmücken. Centurion (2010)
Should I do yours?Soll ich deine auch mal bemalenThe Man from Nowhere (2010)
Why print T-shirts when we can write on itWir bemalen unsere eigenen T-Shirts. Gallants (2010)
Yeah, but they stopped painting the tip in the 1950s.Ja, aber... sie haben in den 1950ern aufgehört, die Spitze zu bemalenCrossing Over (2010)
For elephant day my workers tricked me Into painting my face and walking around With the pockets pulled out of my pants.Am Elephantentag haben meine Leute mich dazu gebracht mein Gesicht zu bemalen ... und mit ausgestülpten Hosentaschen herumzulaufen. Jolly Vindaloo Day (2010)
I'm gonna paint those old cribs, too.Ich werde die alten Krippen auch bemalenBirth (2011)
I could be in a bikini and you could paint my body with spots.Ich könnte einen Bikini tragen und ihr könntet meinen Körper mit Flecken bemalenThe Other Woman (2012)
Yeah, they made me paint that when I signed up.Ja, als ich mich damals angemeldet habe, musste ich es bemalenStitches (2012)
Do you wanna get your face painted like a pretty butterfly?Möchtest du dir das Gesicht wie einen schönen Schmetterling bemalen lassen? A Fair to Remember (2013)
I just wanted to get my face painted.Ich wollte mir das Gesicht bemalen lassen. Leute! Comrades (2014)
How much fun he had painting the toy soldiers with you.Wie viel Spaß es ihm machte, mit Ihnen die Spielzeugsoldaten zu bemalenChapter 21 (2014)
He pulled down his pants and started painting himself blue.Er zog seine Hose runter und fing an sich blau zu bemalenChapter 19 (2014)
About the washing and drying, painting of the nails, the putting back to bed.Über das Waschen und Trocknen, Bemalen der Nägel, sie zurück ins Bett legen. What Is in Me Dark Illumine (2014)
And he doesn't like to paint your nails.Und er mag es nicht, Ihre Nägel zu bemalenPilot (2014)
They can draw on the organs.Sie können die Organe bemalenMaggie's Plan (2015)
Probably planning on slitting our throats tonight ... and painting pictures of it all over his face.Vermutlich wollen sie uns heute Nacht die Kehlen durchschneiden und bemalen sich mit Bildern davon ihre Gesichter. Mythica: The Darkspore (2015)
Kate Upton, I will paint your body someday.Kate Upton, eines Tages werde ich deinen Körper bemalenThe Walking Deceased (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fresko {n}; Freskomalerei {f} | Fresken {pl} | ein Fresko bemalendfresco | frescos | frescoing [Add to Longdo]
anmalen; bemalen | anmalend; bemalend | angemalt; bemalt | nicht bemaltto paint | painting | painted | unpainted [Add to Longdo]
bemalen; verzierento figure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bemalen /bəmaːlən/
   to paint

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top