ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

女性

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女性-, *女性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女性[nǚ xìng, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ, ] the female sex; a woman, #1,396 [Add to Longdo]
女性主义[nǚ xìng zhǔ yì, ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] feminism [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman

Japanese-English: EDICT Dictionary
女性[じょせい, josei] (n,adj-no) (1) woman; female; (2) {ling} feminine gender; (P) [Add to Longdo]
女性の解放[じょせいのかいほう, joseinokaihou] (exp) (1) women's liberation; (2) The Subjection of Women (book by JS Mill) [Add to Longdo]
女性ホルモン[じょせいホルモン, josei horumon] (n) female hormone [Add to Longdo]
女性一般[じょせいいっぱん, joseiippan] (n) women in general [Add to Longdo]
女性運動[じょせいうんどう, joseiundou] (n) women's movement [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]
女性[じょせいか, joseika] (n,vs) feminization; feminisation [Add to Longdo]
女性解放運動[じょせいかいほううんどう, joseikaihouundou] (n) women's liberation movement [Add to Longdo]
女性解放運動家[じょせいかいほううんどうか, joseikaihouundouka] (n) women's liberationist [Add to Longdo]
女性解放論[じょせいかいほうろん, joseikaihouron] (n) feminism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女性が聞いた。
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、私がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と初老の女性は言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城の中を案内してくれた。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
Two women are taking it easy on a bench in plaza.2人の女性が公園のベンチでくつろいでいる。
There were two women on board.2人の女性が乗船していた。
The two ladies smiled at each other.2人の女性はお互い微笑みあった。
One-third of the six members were women.6人のメンバーの3分の1は女性だった。
In Asia men usually precede women when walking.アジアでは男性はいつも女性の前を歩く。
Just look at that female over there.あそこにいる女性を見てごらんよ。
You will be in charge of the women working in this factory.あなたがこの工場で働く女性の担当になります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What does your woman's intuition tell you about her?[CN] 凭你的女性直觉,你觉得她怎样? The Maltese Falcon (1941)
I also understood that it was necessary to me.[JA] 女性になれるんだと 気づくと同時に それが 必要なことだとわかった  ()
Does that include the women who lived with her?[JA] (刑事2) それは 一緒に住む女性たちも 含めてということですか? Reason (2017)
Typical womanhood.[CN] 美国女性都是这样 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
As if it isn't bad enough murdering people but all these defenseless women.[CN] 还有比谋杀更可怕的吗... ...都是没有反抗能力的女性 The Spiral Staircase (1946)
It's right this way, Midori.[JA] (女性)みどりちゃん こっちよ Choices (2017)
Each of the murdered women was at one time or another on the stage.[CN] 每个受害女性都一度登过舞台 The Lodger (1944)
Takeshi, show her around.[JA] (女性) 武(たけし) ちょっと案内してあげて Choices (2017)
They are not there to play around, they are not showing off, they are using their condition, the feminine identity that corresponds to their intimate desire.[JA] 私たちは慰み者でもなければ 見せ物でもない 女性であると主張してるのは それが本質だからなの  ()
Well, God rest her.[CN] 一位伟大的女性 Gone with the Wind (1939)
It wasn't enough going to parties over the weekend for cross-dressing.[JA] 女性の格好をして― パーティーに行くだけじゃ 不十分だった  ()
Then I'll divorce you. It's customary for the wife to bring suit.[CN] 好吧,那我提出离婚 起诉对女性来说也是正常的 The Awful Truth (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
女性[じょせい, josei] Frau, das_weibliche_Geschlecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top