Search result for

female

(110 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -female-, *female*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
female[N] สตรี, See also: ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย, Syn. girl, lady, woman
female[ADJ] เกี่ยวกับสตรี, See also: เกี่ยวกับผู้หญิง, Syn. ladylike, womanly, womanlike
female[ADJ] เกี่ยวกับเพศหญิง, See also: เกี่ยวกับเพศเมีย, Syn. reproductive, fertile, Ant. masculine, male

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
female(ฟี'เมล) n. คนผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย adj. เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเพศตัวเมีย
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.

English-Thai: Nontri Dictionary
female(adj) เกี่ยวกับเพศหญิง,เกี่ยวกับสัตว์เพศเมีย
female(n) เพศหญิง,ผู้หญิง,สตรี,สัตว์ตัวเมีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
femaleหญิง, เพศหญิง, ตัวเมีย, เพศเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
female childเด็กหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female gametophyte; megagametophyteแกมีโทไฟต์เพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
female generationเชื้อสายฝ่ายหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female minorหญิงผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
female nuptialityภาวะสมรสของหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
female reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศหญิง, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศหญิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Femaleหัวรับ,ตัวเมีย [การแพทย์]
Female Black Widowแมงมุมดำ [การแพทย์]
Female circumcisionการขลิบอวัยวะเพศสตรี [TU Subject Heading]
Female Cycleรอบเดือนของเพศหญิง [การแพทย์]
Female Escutcheonลักษณะของเพศหญิง,การกระจายของขนหัวหน่าวมีแนวราบอยู่ขอบบน [การแพทย์]
Female impersonatorsสตรีสวมบทบาทเป็นชาย [TU Subject Heading]
Female juvenile delinquentsเยาวชนสตรีที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Female nude in artภาพเปลือยสตรีในศิลปะ [TU Subject Heading]
Female offendersอาชญากรสตรี [TU Subject Heading]
Female Pronuclearฟีเมลโปรนิวเคลียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'cause I see something approaching that looks female.เพราะฉันเห็นอะไรบางอย่างใกล้เข้ามาคล้ายๆว่าเป็นผู้หญิง New Haven Can Wait (2008)
Female, late 20s, tonic-clonic seizure.เพศหญิง อายุ20ปลายๆ มีอาการชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว Lucky Thirteen (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ? The Secret of Moonacre (2008)
...that will be another female for the party...ยังมีผู้หญิงอีกคนร่วมปาร์ตี้นี้ด้วยเหรอ The Secret of Moonacre (2008)
Can be male, female- Whatever sex he wants.จะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง อะไรก็ได้ที่เค้าอยากเป็น Marley & Me (2008)
When I first suggested hiring female supervisors, my superiors weren't big on the idea;ตอนแรกที่ผมแนะนำให้ว่าจ้างหัวหน้าเป็นผู้หญิง หัวหน้าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ Changeling (2008)
FEMALE PATIENT: I'm not sick!ฉันไม่ได้บ้า Changeling (2008)
- Well, half your floor was female.- ก็เกือบทั้งชั้นนี้เป็นผู้หญิงนี่ Made of Honor (2008)
"Yes, you ignorant, badly brought-up female!" ใช่ ,ลูกละเลยความเลวร้ายที่พวกผู้หญิงนำพามา Doubt (2008)
This female cyborg was made in 2070.นี่คือหุ่นยนต์ผู้หญิง สร้างขึ้น เมื่อ 2070 Cyborg Girl (2008)
I have the FBI suspect in custody along with one adult female and one child.ผมควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัย มีผู้หญิงหนึ่งคน The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
femaleA female beggar was begging with five or six children following along.
femaleA female kangaroo carries its young in the pouch.
femaleA person is either male or female.
femaleFemale hormone imbalance is a major cause of infertility.
femaleHe wanted female companionship.
femaleI have three dogs; one is male and the others are female.
femaleI keep a female cat.
femaleI'm a female office worker.
femaleIs that dog male or female?
femaleIt is stipulated that the applicants must be female.
femaleIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!
femaleJust look at that female over there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
แม่ค้า[N] market women, See also: female shopkeeper, Ant. พ่อค้า, Count unit: คน
สะใภ้[N] daughter-in-law, See also: female-in-law, Example: แม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ถูกกันเป็นเรื่องธรรมดา, Count unit: คน, Thai definition: เมียของญาติ
สตรี[N] woman, See also: female, girl, lady, feminine, Syn. ผู้หญิง, เพศหญิง, Ant. บุรุษ, Example: ดิฉันไม่เคยพูดเรื่องเรียกร้องสิทธิของสตรีกับใคร, Count unit: คน, Thai definition: มนุษย์เพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หญิง[N] female, See also: woman, lady, mistress, girl, Syn. ผู้หญิง, สาว, Ant. ผู้ชาย, ชาย, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่, Thai definition: คนที่มีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์
นารี[N] woman, See also: female, lady, girl, Syn. ผู้หญิง, นาง, สตรี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปักเป้า[N] diamond-shaped kite, See also: female kite, Syn. อีเป้า, Example: ทางสมาคมว่าวไทยจะจัดให้มีการแข่งขันการเล่นว่าว โดยมีการเล่นปักเป้ารวมอยู่ในนั้นด้วย, Thai definition: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว คู่กับว่าวจุฬา
ผู้หญิง[N] female, See also: woman, lady, Syn. สตรี, หญิง, Ant. ผู้ชาย, Example: เพราะเราไม่มีลูกด้วยกัน เธอจึงระแวงสงสัยว่าข้าพเจ้าจะมีผู้หญิงอื่น, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, คนที่มีเพศตรงข้ามกับเพศชาย
พราหมณี[N] female Brahmin, See also: Brahmanee, Brahmin woman, Syn. นางพราหมณ์, พราหมณ์หญิง, Example: พราหมณีผู้นี้มีความเคร่งครัดในศาสนกิจมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เนื่องมาจากพรหมเพศหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เพศหญิง[N] feminine, See also: female sex, Example: ตาบอดสีที่เป็นมาแต่กำเนิดจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง, Thai definition: รูปที่แสดงให้รู้ว่าเป็นผู้หญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
หอยกะจี้รี่[n. exp.] (høi kajīrī) EN: pussy ; female genitals   FR: chatte (vulg.) [f] ; moule (vulg.) [f]
อีเป้า[n.] (īpao) EN: diamond-shaped kite ; female kite   FR: cerf-volant à longue queue [m]
อีตัว[n.] (ītūa) EN: female prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: female committee   
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ขนาย[n.] (khanāi) EN: tusk of a female elephant   
คนทำอาหาร[n. exp.] (khon tham āhān) EN: female cook   FR: cuisinière [f]
กินรี[n.] (kinrī) EN: half-bird half-woman ; female bird with a human head   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEMALE    F IY1 M EY2 L
FEMALES    F IY1 M EY2 L Z
FEMALE'S    F IY1 M EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
female    (n) (f ii1 m ei l)
females    (n) (f ii1 m ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchsenleiste {f}female header; female connector strip [Add to Longdo]
Federleiste {f} | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector [Add to Longdo]
Federsignal {n} [techn.]female signal [Add to Longdo]
Innengewinde {n}female thread; internal thread [Add to Longdo]
Innenvierkantantrieb {m} (Schlüssel)female square drive [Add to Longdo]
Kabelsteckverbinder {m} (Federleiste) [techn.]female cable connector [Add to Longdo]
Mutterteil {n}female connection [Add to Longdo]
Schraubenmutter {f}female screw [Add to Longdo]
Steckerbuchse {f}female plug [Add to Longdo]
weiblich {adj} | weiblicher | am weiblichstenfemale | more female | most female [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
くノ一;くの一(ik)[くのいち, kunoichi] (n) (1) female ninja; (2) (col) woman [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不孕症[bù yùn zhèng, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ ㄓㄥˋ, ] female infertility [Add to Longdo]
仙姑[xiān gū, ㄒㄧㄢ ㄍㄨ, ] female immortal; sorceress [Add to Longdo]
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] female; woman [Add to Longdo]
女婴[nǚ yīng, ㄋㄩˇ , / ] female baby [Add to Longdo]
女朋友[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend [Add to Longdo]
女歌手[nǚ gē shǒu, ㄋㄩˇ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] female singer [Add to Longdo]
女生[nǚ shēng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ, ] female students [Add to Longdo]
女色[nǚ sè, ㄋㄩˇ ㄙㄜˋ, ] female charms; femininity [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] female court officials [Add to Longdo]
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, / ] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
雌コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] female connector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Female \Fe"male\, n. [OE. femel, femal, F. femelle, fr. L.
   femella, dim. of femina woman. See {Feminine}.]
   1. An individual of the sex which conceives and brings forth
    young, or (in a wider sense) which has an ovary and
    produces ova.
    [1913 Webster]
 
       The male and female of each living thing. --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A plant which produces only that kind of
    reproductive organs which are capable of developing into
    fruit after impregnation or fertilization; a pistillate
    plant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Female \Fe"male\, a.
   1. Belonging to the sex which conceives and gives birth to
    young, or (in a wider sense) which produces ova; not male.
    [1913 Webster]
 
       As patient as the female dove
       When that her golden couplets are disclosed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to an individual of the female sex;
    characteristic of woman; feminine; as, female tenderness.
    "Female usurpation." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To the generous decision of a female mind, we owe
       the discovery of America.       --Belknap.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Having pistils and no stamens; pistillate; or, in
    cryptogamous plants, capable of receiving fertilization.
    [1913 Webster]
 
   {Female rhymes} (Pros.), double rhymes, or rhymes (called in
    French feminine rhymes because they end in e weak, or
    feminine) in which two syllables, an accented and an
    unaccented one, correspond at the end of each line.
    [1913 Webster]
 
   Note: A rhyme, in which the final syllables only agree
      (strain, complain) is called a male rhyme; one in which
      the two final syllables of each verse agree, the last
      being short (motion, ocean), is called female. --Brande
      & C.
 
   {Female screw}, the spiral-threaded cavity into which
    another, or male, screw turns. --Nicholson.
 
   {Female fern} (Bot.), a common species of fern with large
    decompound fronds ({Asplenium Filixf[ae]mina}), growing in
    many countries; lady fern.
    [1913 Webster]
 
   Note: The names male fern and female fern were anciently
      given to two common ferns; but it is now understood
      that neither has any sexual character.
 
   Syn: {Female}, {Feminine}.
 
   Usage: We apply female to the sex or individual, as opposed
      to male; also, to the distinctive belongings of women;
      as, female dress, female form, female character, etc.;
      feminine, to things appropriate to, or affected by,
      women; as, feminine studies, employments,
      accomplishments, etc. "Female applies to sex rather
      than gender, and is a physiological rather than a
      grammatical term. Feminine applies to gender rather
      than sex, and is grammatical rather than
      physiological." --Latham.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 female
   adj 1: being the sex (of plant or animal) that produces
       fertilizable gametes (ova) from which offspring develop;
       "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
       [ant: {androgynous}, {male}]
   2: characteristic of or peculiar to a woman; "female
     sensitiveness"; "female suffrage" [syn: {female}, {distaff}]
   3: for or pertaining to or composed of women or girls; "the
     female lead in the play"; "a female chorus"
   n 1: an animal that produces gametes (ova) that can be
      fertilized by male gametes (spermatozoa) [ant: {male}]
   2: a person who belongs to the sex that can have babies [syn:
     {female}, {female person}] [ant: {male}, {male person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top