ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ชาย

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ชาย-, *ผู้ชาย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หัวดอยาวๆ[เป็นหัวดอใหญ่ยาวของผู้ชาย] (adv ) Dick

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
イケメン[いけめん] (n colloq ) ผู้ชายหล่อ สาวเห็นแล้วหลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ชายน. มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกำเนิดมีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ชาย ก็ว่า
ผู้ชายพายเรือน. ผู้ชายทั่วไป เช่น ผู้ชายพายเรืออยู่เต็มไป (ขุนช้างขุนแผน), ผู้ชายรายเรือ ก็ว่า เช่น ดิฉันเป็นผู้หญิงสาว ไม่เหมือนผู้ชายรายเรือ (มิตรสภา).
ไก่ตาฟางผู้ชายที่ถูกผู้หญิงหากินหลอก.
ปั่วผู้ชาย.
พ่อผู้ชายที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า พ่อค้า ทำครัว เรียกว่า พ่อครัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Male prostituesผู้ชายขายตัว [TU Subject Heading]
Male sexual abuse victimsผู้ชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Male, Vasectomizedผู้ชายหลังทำหมันแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Man.ผู้ชาย Bad Day at Black Rock (2007)
-Hurry, men. It's now or never!รีบผู้ชาย ก็ตอนนี้หรือไม่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, why, you're little men!ทำไมทำไมคุณผู้ชายน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on now, men.มาตอนนี้ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hey, steady, men.เฮย, มั่นคง, ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hold on there, men!ยึดมั่นในมีผู้ชายSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll be comfortable, won't we, men?เราจะสะดวกสบายเราจะไม่ ผู้ชายSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
We... Well, c'mon, men.เราก็มาสิผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
A real... boy.จริง เด็กผู้ชาย Pinocchio (1940)
Now, who'd have- - A wooden boy!ตอนนี้ใครจะไป เด็กผู้ชายไม้! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ผู้ชาย[adj.] (phūchāi) EN: masculine ; mannish   FR: masculin
ผู้ชายแมงดา[n. exp.] (phūchāi maēngdā) FR: gigolo [m]
ผู้ชายแรงงานธรรมดา [n. exp.] (phūchāi raēng-ngān thammadā) EN: ordinary labourers   

English-Thai: Longdo Dictionary
boy(n) เด็กผู้ชาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrow boy[N] ผู้ชายหรือเด็กชายเข็นรถขายของตามถนน
buck[N] ผู้ชายรุ่นหนุ่ม, Syn. fop
cad[N] ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
callboy[N] ผู้ชายขายตัว
Casanova[N] ผู้ชายเจ้าชู้, See also: ผู้ชายที่ชอบที่จะรักผู้หญิงหลายๆ คน
chap[N] ผู้ชาย (ไม่เป็นทางการ), See also: มิตร, Syn. man, boy, fellow
clotheshorse[N] ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop
clubman[N] ผู้ชายที่เป็นสมาชิกของสโมสร (มักใช้เวลาที่สโมสรมาก)
dandy[N] ผู้ชายที่สำรวย, Syn. coxcomb, fop
dude[N] ผู้ชายหรือเด็กผู้ชาย, Syn. buster, Jack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnate(แอก' เนท) n., adj. ญาติฝ่ายผู้ชาย, ญาติผู้ชายฝ่ายของพ่อ. -agnatic adj. -agnation n. (allied or akin)
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
bass(เบส) n. เสียงต่ำของผู้ชาย,ท่วงทำนองเสียงต่ำ,นักร้องเสียงต่ำ,ดนตรีเสียงต่ำ adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำ, See also: bassdrum n. กลองใหญ่
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
brimstonen. กำมะถัน,หญิงที่มีอารมณ์ร้าย,หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
chorister(คอ'ริสเทอะ) n. นักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์,นักร้องผู้ชายในโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
he(pro) เขา(ผู้ชาย)
him(pro) เขา(ผู้ชาย)
his(adj) ของเขา(ผู้ชาย)
kinsman(n) ญาติผู้ชาย
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
metrosexual (n) ผู้ชายแท้ที่มีบุคลิกลักษณะสะอาดสะอ้านแกมสำอาง ชอบดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ
See also: R. Thumbnail gallery post
pimp (n) ผู้ชายที่มีผู้หญิงมาชอบเยอะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おとこ, otoko] (n) ผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Mann(n) |der, pl. Männer| ผู้ชาย
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
diesem(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายและเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ รูป Dativ) เช่น das Bild von diesem Mann รูปของผู้ชายคนนี้, See also: dies
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
ihmเขาผู้ชาย (รูปกรรมรอง)
ihnเขาผู้ชาย (รูปกรรมตรง)

French-Thai: Longdo Dictionary
monsieur(n) |m, pl. messieurs| คุณผู้ชาย (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: A. madame, mademoiselle, Related: garçon, homme,
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, See also: A. femme,
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
chéri(n) ที่รัก, สุดที่รัก เช่น mon chéri ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้ชาย), ma chérie ที่รักของฉัน (ใช้เรียกผู้หญิง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top