Search result for

be off

(59 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be off-, *be off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] ไม่ทำงาน (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: ไมได้เปิดอยู่, ปิดอยู่, Syn. put off
be off[PHRV] จากไป, See also: ออกไป, Syn. go away
be off[PHRV] ไปให้พ้น, Syn. push off
be off[PHRV] เริ่ม (แข่งขัน), Syn. get away, get off
be off[PHRV] เลิก, See also: ล้มเลิก
be off[PHRV] หมด (อาหาร), Syn. take off
be off[PHRV] (อาหาร) บูด, See also: (อาหาร)เสีย, Syn. go bad, go off
be off[PHRV] เลิกงาน, See also: หมดหน้าที่, (ทำงาน)เสร็จ, ทำหน้าที่เสร็จแล้ว, Syn. get off, stay off
be off[PHRV] พูดพล่าม, See also: พล่ามไม่หยุด, Syn. be on about, go on, keep on, run on
be off[PHRV] เตรียม, See also: มี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought you would be off to Kopenhagen, Dave?ฉันคิดว่านายอยากไปอยู่ โคเปนเฮเก้นซะอีก เดฟ The Bank Job (2008)
His revenue stream must be off the books maybe even illegal.รายรับของเขา ไม่ตรงไปตรงมาแน่ ...บางทีอาจเป็นเงินผิดกฎหมาย The Dark Knight (2008)
They can't afford to be off the streets.ไอ้ตัวใหญ่มันต้องยื่นเรื่องแน่ The Dark Knight (2008)
The battle is over I shall be off to rescue other placesการรบจบแล้ว ข้าต้องไปช่วยที่อี่นอีก Three Kingdoms (2008)
Well, I must be off.ดีฉันจะต้องออก Revolutionary Road (2008)
This thing needs to be off, right?ล๊อคไอ้นี่ไว้ก่อนใช่มั้ย? The Ruins (2008)
We're on it. They'll be off the air momentarily.ได้เลยค่ะ อีกสักครู่ Nสัญญาณรบกวนจะถูกตัดออกค่ะ Gamer (2009)
Youngest guy ever to be offered a full professorship;อายุน้อยที่สุดที่ได้รับข้อเสนอเป็นศาสตราจารย์ New York Sucks (2009)
It would be off-limits, but there would be a record the investigation existed.ต่อให้ลับแค่ไหน ก็ต้องมี บันทึกการสืบสวนอยู่ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
At this rate,You'll be off probationจากการกระทำนี้ ฉันยกเลิกการลงโทษเธอ Gone with the Will (2009)
Get an early night. We'll be off first thing.ไปตอนเช้ามืดนะ เราจะทำให้จบเป็นสิ่งแรกเลย Under the Mountain (2009)
He'll be off critical in a day or two.เขาอยู่ในช่วงต้องดูอาการพ้นขีดอันตราย ในหนึ่งถึงสองวัน Potlatch (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be offAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
be offHis remark seems to be off the point.
be offI'll be off duty at noon on Saturday.
be offLet's be off now.
be offThat old man must be off his rock.
be offWe must be off early tomorrow morning.
be offWhether he will be offered the scholarship or not is still in the air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคืองแค้น[V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ลาม[V] take liberties with, See also: be offensive to, be rude, talk offensively, Syn. ลามปาม, ล่วงเกิน, Ant. เคารพ, Example: แม่ห้ามลูกชายไม่ให้พูดจาลามถึงผู้ใหญ่, Thai definition: กระทำกิริยาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรื่อยไปต่อบุคคลเมื่อเห็นว่าเขาไม่ถือ
ล้ำหน้า[V] be offside, Thai definition: การเตะลูกล้ำหน้าในกีฬาฟุตบอล
ขัดลูกตา[V] be offensive to the eye, See also: be unpleasant to look at, be an eyesore, offend the eyes, Syn. ขัดตา, ขัดหูขัดตา, ขวางหูขวางตา, Example: การแสดงออกของเขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทำให้ขัดลูกตาของคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ขาวนวล[V] be off-white, See also: be ivory, be soft white, Example: ผิวของเธอขาวนวลเป็นหยวกกล้วย คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: มีผิวขาวผ่องเป็นยองใย
อุกอาจ[V] be outrageous, See also: be offensive, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Thai definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
ออกยาม[V] go off duty, See also: be off duty, Ant. อยู่ยาม, เข้ายาม, Thai definition: พ้นหน้าที่จากการอยู่ยาม
แสลงใจ[V] feel hurt, See also: be offended, Example: เรื่องบางเรื่อง รู้แล้วก็ควรนิ่งเสีย เพราะเมื่อพูดไปแล้วจะทำให้แสลงใจกันเปล่าๆ, Thai definition: ให้โทษแก่ความรู้สึก
บาดหู[V] be unpleasant to the ear, See also: be offensive to the ears, hurt one's feelings upon hearing, Syn. ขัดหู, Example: หล่อนรู้สึกบาดหูยามลูกสะใภ้ใช้วาจาลื้อๆ อั๊วะๆ ซึ่งหล่อนไม่ชอบฟัง, Thai definition: ระคายหูทนฟังไม่ได้ ทำให้ไม่สบอารมณ์
ก้าวร้าว[V] be aggressive, See also: be offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คนอื่นคิด, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวร้าว[v.] (kāorāo) EN: be aggressive ; be offensive   FR: être agressif
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease   FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore   FR: être déplaisant à la vue
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious   FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
ピントがずれる;ピントがズれる[, pinto gazureru ; pinto ga zu reru] (exp,v1) (1) (See ずれる) to be out of focus; (2) to be off the point (e.g. of a plan); to have not got the point [Add to Longdo]
ピントが外れる[ピントがはずれる, pinto gahazureru] (v1,exp) (1) to be out of focus; (2) to be off the point; to not have got the point [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
口がかかる;口が掛かる[くちがかかる, kuchigakakaru] (exp,v5r) (1) to be summoned (i.e. of a geisha, by a customer); (2) (usu. as 〜の口が掛かる) to be offered (the job of ...); to be invited (to do ...) [Add to Longdo]
刷り上がる[すりあがる, suriagaru] (v5r) to be off the press [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] (v5r,vt) (See 怠ける) to be negligent in doing something; to shirk; to be off one's guard; (P) [Add to Longdo]
注意を怠る[ちゅういをおこたる, chuuiwookotaru] (exp,v5r) to be off one's guard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top