ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

associationism

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associationism-, *associationism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associationismสนธิการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationismสังยุกตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Associationism \As*so`ci*a"tion*ism\, n. (Philos.)
   The doctrine or theory held by associationists.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 associationism
   n 1: (psychology) a theory that association is the basic
      principle of mental activity [syn: {associationism},
      {association theory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top