Search result for

whatever

(69 entries)
(0.0852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whatever-, *whatever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whatever[PRON] อะไรก็ตาม, Syn. whatsoever
whatever[ADJ] อะไรก็ตาม, See also: ไม่ว่าอะไรก็ตาม, Syn. whatsoever
whatever[PRON] อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whatever(วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
whatever(pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you offer the seller whatever they want for it?แล้วคุณให้ข้อเสนอดีๆเขาไปรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
Whatever my motives may be, Mr. Humphrey, facts are facts, and the fact is, Jenny hasn't been to school in two weeks.ก็แล้วแต่คุณจะคิดค่ะ คุณฮัมฟรีย์คะ ความจริงก็คือความจริง และความจริงก็คือ เจนนี่ไม่ได้ไปเรียนมา 2 อาทิตย์แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Catherine, whatever it is, just spare me.แคทเธอรีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร\ ก็แล้วแต่ รีบพูด The Ex-Files (2008)
Not walking into your trap or whatever it is.ไม่ได้เดินเข้ามาติดกับเธอใช่มั้ยล่ะ? The Dark Night (2008)
And for the record, whatever you're planning with Nate,บันทึกไว้นะค่ะ ไม่ว่าอะไรที่คุณวางแผนไว้กับ เนท The Dark Night (2008)
The "do whatever she wants" girl,แบบในเรื่อง Do whatever she wants The Dark Night (2008)
Well, whatever you decide, I loved fixing up the place, and I'd be happy to stick around.อืมมม ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไง ฉันก็ชอบที่จะดูแลที่นี่นะ และฉันมีความสุขที่จะได้อยู่แถวๆนี้ด้วย Never Been Marcused (2008)
They just got people off my back about being sad, and then Nate could do whatever he wanted.พวกเขาแค่นินทาลับหลัง ในขณที่ฉันกำลังเศร้า และเนทก็สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้ Never Been Marcused (2008)
Or--or still or whatever it is.หรือ--หรือยังคง--อะไรแบบนั้น O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Whatever you're going through,ไม่ว่านายจะต้องผ่านอะไรไป O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Whatever horrible things you're gonna say to me,แล้วเรื่องแย่ ๆ อะไรที่ลูกจะพูดกับแม่อีกล่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
-Whatever. -Yeah, whatever.ช่างมันเหอะ ใช่ ช่างมันเหอะ It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whateverAnd whatever yea do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men.
whateverAny person whatever can tell the way to the temple.
whateverAnyway, whatever I say, you are going to go.
whateverBecause she has a good figure, whatever she wears suits her.
whateverBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
whateverBut every train is so crowded that whatever we have in our hands doesn't fall even if we let it go.
whateverChoose whatever dish you want from the menu.
whateverCome and see me whatever you like.
whateverDo not change your mind, whatever happens.
whateverDon't change your plans, whatever happens.
whateverDon't lose your head whatever she says.
whateverDon't lose your temper whatever he may say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อะไร[PRON] whatever, Example: ปัจจุบันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น, Thai definition: คำใช้แทนนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง
อะไร[ADV] whatever, Example: ไม่ว่าหล่อนจะขยับตัวทำอะไรก็จะตกเป็นข่าวทั้งสิ้น, Thai definition: ไร, ไหน
ใดๆ[DET] any, See also: whatever, anyone, anything, Example: ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่นแสดงความไม่เจาะจง
ประการใด[N] what, See also: whatever, whatsoever, how, however, Syn. ทำนอง, แบบ, อย่างไร, Example: ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด
ก็ตาม[ADV] no matter, See also: whatever, Example: จะอย่างไรก็ตาม ฉันยังยืนยันว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนให้ได้
อะไรก็ตาม[N] whatever, Example: ท่านพุทธทาสสอนว่าการจะทำอะไรก็ตาม หากใจบริสุทธิ์และตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว
อะไรก็ตาม[N] whatever, Example: ท่านพุทธทาสสอนว่าการจะทำอะไรก็ตาม หากใจบริสุทธิ์และตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว
ก็ตามที[ADV] somehow, See also: whatever, however, Syn. ตามที, Example: เขากุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตามที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever   FR: quelconque
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
ก็ตาม[adv.] (køtām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all   FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
ก็ตามที[adv.] (køtāmthī) EN: somehow ; whatever ; however ; up to you/him   
ปานใด[adv.] (pāndai) EN: no matter how much ; to what extent ; to whatever extent   
ประการใด[X] (prakān dai) EN: what ; whatever ; whatsoever ; how ; however   
ตามแต่จะได้[X] (tām tāe ja dāi) EN: whatever it is it's alright   
ตามแต่จะให้[v. exp.] (tām tāe ja hai) EN: give whatever one likes   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHATEVER    W AH2 T EH1 V ER0
WHATEVER    HH W AH2 T EH1 V ER0
WHATEVER'S    W AH2 T EH1 V ER0 Z
WHATEVER'S    HH W AH2 T EH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whatever    (j) (w o1 t e1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
was du auch tustwhatever you do [Add to Longdo]
Was ich auch immer tun mag ...Whatever I might do ... [Add to Longdo]
Was willst du denn?Whatever do you want? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうであれ[, doudeare] (conj) (See であれ) however; whatever [Add to Longdo]
どうであろうと[, doudearouto] (exp) whatever (the case may be) [Add to Longdo]
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss [Add to Longdo]
从心所欲[cóng xīn suǒ yù, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ, / ] whatever you like; to do as one pleases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whatever \What*ev"er\, pron.
   Anything soever which; the thing or things of any kind; being
   this or that; of one nature or another; one thing or another;
   anything that may be; all that; the whole that; all
   particulars that; -- used both substantively and adjectively.
   [1913 Webster]
 
      Whatever fortune stays from his word.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Whatever Earth, all-bearing mother, yields. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Whatever be its intrinsic value.     --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
   Note: Whatever often follows a noun, being used elliptically.
      "There being no room for any physical discovery
      whatever" [sc. it may be]. --Whately.
      [1913 Webster] Whatnot

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whatever
   adj 1: one or some or every or all without specification; "give
       me any peaches you don't want"; "not any milk is left";
       "any child would know that"; "pick any card"; "any day
       now"; "cars can be rented at almost any airport"; "at
       twilight or any other time"; "beyond any doubt"; "need
       any help we can get"; "give me whatever peaches you don't
       want"; "no milk whatsoever is left" [syn: {any(a)},
       {whatever}, {whatsoever}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top