Search result for

anyone

(56 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anyone-, *anyone*
Possible hiragana form: あにょね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anyone[PRON] ใครๆ, See also: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร, Syn. anybody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyone(เอน'นีวัน) pron.= anybody

English-Thai: Nontri Dictionary
anyone(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want him or anyone else finding out about this.ฉันไม่ได้อยากให้เขาหรือใครรู้เรื่องนี้ The Ex-Files (2008)
You know what I think? I think you were so scared of anyone finding out who your boyfriend was screwing that you were willing to screw Nate.เธอรู้มั้ยว่าฉันคิดยังไง\ เธอน่ะ กลัวคนอื่นรู้ใช่มั้ยล่ะ\ แฟนเธอคั่วกับใครอยู่ The Ex-Files (2008)
Yeah, don't tell anyone.ใช่ ห้ามบอกใครนะ The Ex-Files (2008)
If you or Humphrey ever breathe a word of this-- one word to anyone--ถ้าเธอหรือแดนได้ปริปาก เรื่องนี้แม้แต่คำเดียวกับใคร The Ex-Files (2008)
You cannot tell anyone, remember?-เธอห้ามบอกใครนะ จำได้รึเปล่า? The Dark Night (2008)
We just hadn't told anyone yetเรายังไม่ได้บอกใครเลยนะ The Dark Night (2008)
I wasn't expecting anyone so young or so beautiful.ผมไม่คิดว่าจะได้พบคนที่ยังสาวแล้วก็สวยแบบนี้ Never Been Marcused (2008)
Anyone can canoodle in July and August, but will he be gone by September?ใครก็ได้สามารถพรอดรักในเดือนพฤษภาคม และสิงหา แต่เขาจะไปภายในกันยายน งั้นเหรอ Never Been Marcused (2008)
You're telling me you didn't have any fun with anyone all summer?นายกำลังบอกฉันว่าอย่าไปสนุกกับใครในช่วงหน้าร้อนนะเหรอ Never Been Marcused (2008)
You said you never felt this way about anyone before.จริงรึเปล่า It's a Wonderful Lie (2008)
I've never felt this way about anyone before.ฉันไม่เคย.. รู้สึกหยั่งงี้กับใครมาก่อน ไม่เคยเลย It's a Wonderful Lie (2008)
Well, actually, you can better than anyone else can.เอ่อ.จริงๆแล้วคุณรู้มากกว่าที่คนอื่นรู้แล้วล่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anyoneAnyone breaking the rules will be asked to leave on the spot.
anyoneAnyone can cultivate their interest in music.
anyoneAnyone can do it.
anyoneAnyone can do it easily.
anyoneAnyone can do it if he tries.
anyoneAnyone can make a speech here on Sundays.
anyoneAnyone can make mistakes.
anyoneAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
anyoneAnyone can use this dictionary.
anyoneAnyone can write his own name.
anyoneAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
anyoneAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใครต่อใคร[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. ใครๆ, Example: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น, Count unit: คน
ใครๆ[PRON] anyone, See also: anybody, everyone, everybody, Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร, Example: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน, Count unit: คน, Thai definition: คนอื่นทั่วไป
หน้า[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. คน, Example: เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า
ใครก็ได้[PRON] whoever, See also: anyone, Syn. ผู้ใดก็ได้, Example: ผมจะยกสมบัติให้ใครก็ได้แต่ไม่ใช่คุณ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใดก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
คนใด[X] (khon dai) EN: anyone   FR: n'importe qui ; chacun
ใคร[pron.] (khrai) EN: anyone   FR: quelqu'un ; quiconque ; personne ; nul (litt.)
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone   FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai køtām) EN: whoever ; anybody ; anyone   FR: quiconque ; qui que ce soit
ผู้ใด[X] (phūdai) EN: anyone ; who ; whosoever ; whoever   FR: qui
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested   FR: personne intéressée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANYONE    EH1 N IY0 W AH0 N
ANYONE'S    EH1 N IY0 W AH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anyone    (n) (e1 n i w uh n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything [Add to Longdo]
何人(P);何びと[なにびと(P);なんびと;なんぴと(何人), nanibito (P); nanbito ; nanpito ( nannin )] (n) everyone; every person; all; anyone; (P) [Add to Longdo]
何方でも[どなたでも, donatademo] (n) (uk) anyone [Add to Longdo]
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
弘法にも筆の誤り[こうぼうにもふでのあやまり, koubounimofudenoayamari] (exp) anyone can make a mistake [Add to Longdo]
十人並;十人並み[じゅうにんなみ, juuninnami] (adj-na,n) being average (capacity, looks) (as good as anyone); mediocrity [Add to Longdo]
人並みに[ひとなみに, hitonamini] (adv) like others; as much as anyone else [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任何人[rèn hé rén, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] anyone [Add to Longdo]
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, ] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see [Add to Longdo]
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anyone \A"ny*one\, n.
   One taken at random rather than by selection; anybody.
 
   Note: [Commonly written as two words.]
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top