ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpha

AE1 L F AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpha-, *alpha*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha(n) จุดเริ่ม, Syn. origin, start, starting
alpha(n) พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
alphabet(n) ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet(n) สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alpha ray(n) ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
alpha test(n) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
alphabetic(adj) ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetical
alphabetize(vt) จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically
alphabetical(adj) ที่เรียงตามลำดับอักษร, Syn. alphabetic
alphabet soup(sl) คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม, สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
alpha cellดูที่ islet cells
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ, ตัวอักษร, อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha quartz; α quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphanumeric modeภาวะตัวอักษรเลข [ มีความหมายเหมือนกับ character mode และ text mode ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphaอัลฟา [การแพทย์]
Alpha (x- ray)รังสีแอลฟา, Example: มีอำนาจการทะลุทะลวงน้อย กระดาษก็สามารถกั้นรังสี alpha ไว้ได้ รังสีนี้ส่งไปได้ในอากาศเป็นระยะทางเพียง 8 ซม. เท่านั้น อย่างไรก็ดี อันตรายจะมีได้ถ้าสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย ด้วยสูดเข้าไป กลืนกิน หรือเข้าทางแผล มิใช่แต่เพียงสารไปตกค้างอยู่ในร่างกายเท่านั้น รังสีที่แผ่ออกมาจะทำลายเนื้อเยื่อภายในด้วยนิวลคาย์ที่ให้รังสี alpha คือ radium, plutonium, thonium, uranium ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Alpha 1 Globulinสารแอลฟา 1 โกลบูลิน [การแพทย์]
alpha 1-Antitrypsinอัลฟ่า วัน-แอนติทริพซิน [TU Subject Heading]
Alpha 1-Antitrypsinแอลฟ่า 1 แอนติทริพซิน [การแพทย์]
Alpha Amino Groupหมู่อัลฟ่าอะมิโน [การแพทย์]
Alpha Amino Nitrogenอัลฟ่าอะมิโนไนโตรเจน [การแพทย์]
Alpha and Beta-Recepter Agonists, Mixedยาที่กระตุ้นทั้งตัวรับแอลฟ่าและเบต้า [การแพทย์]
Alpha Blockersยาปิดกั้นแอลฟ่า [การแพทย์]
alpha cell [ α - cell ]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux, verb) เรียงตามลำดับตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greek letters. Alpha and...มีอักษรกรีก อัลฟ่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Alpha team.ทีมอัลฟ่า Léon: The Professional (1994)
Alpha team. Man down.ทีมอัลฟ่า คนของเราโดนยิง Léon: The Professional (1994)
This is Alpha Bravo.นี่คือ ออลฟา บราโว้ Toy Story (1995)
Super Long Distance Mail Service Distance to Destination: 13477536000000km Estimated time necessary for the arrival of mail: 1 year - 16 days - 12 hours ln 48 hours, this fleet will take a long distance warp to the Sirius Alpha Beta system using a galaxy shortcut anchor.ยานออกจากการวาร์ป Hoshi no koe (2002)
This is now alpha foxtrot 29000.อย่าให้เรื่องนี้วุ่นไปมากกว่านี้เลย จนท. ทอดด์ Yankee White (2003)
{ Using Australian accent } Crikey! The alpha female has chosen an unlikely mate.ตกใจสัตว์ ที่หล่อนเลือกคู่เสพสมแบบมัน American Pie Presents: Band Camp (2005)
Alpha team, this is Bravo. Right on schedule.อัลฟ่าทีม, นี่บราโว่ มาตามนัด Mission: Impossible III (2006)
Alpha team, catacomb video taken care of?อัลฟ่าทีม, จัดการกล้องในห้องใต้ดินรึยัง? Mission: Impossible III (2006)
Alpha team moving into position.อัลฟ่าทีม เข้าจุด Mission: Impossible III (2006)
Ghost Two, you are not to engage. Alpha Team is on its way.Ghost Two, ลุยเดี่ยวไม่ได้ Team Alpha กำลังไป The Marine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alpha'A' comes before 'B' in the alphabet.
alphaA is the first letter of the alphabet.
alphaAll the names are listed in alphabetical order.
alphaHe cannot so much as write the alphabet.
alphaHow many letters are there in the alphabet?
alphaIn the alphabet B comes after A.
alphaIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
alphaI remember my mother's teaching me the alphabet.
alphaLet's classify the names of the students alphabetically.
alphaSay the alphabet backward.
alphaThe alphabet consists of 26 letters.
alphaThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอชเอ(n) Alpha Hydroxy Acid, See also: AHA, Syn. กรดผลไม้
รังสีอัลฟา(n) alpha ray, Notes: (อังกฤษ)
อักขรานุกรม(n) alphabetic index, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
แอลฟา(n) alpha, See also: alpha rays, Example: รังสีที่แผ่ออกมาจากไอโซโทปกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา, Thai Definition: ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี เป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 20, 000 กิโลเมตรต่อวินาที, Notes: (อังกฤษ)
เลขอนุกรม(n) alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม(n) alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [ f ] ; caractère [ m ] ; idéogramme [ m ]
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [ f ] ; consonne [ f ] ; caractère (alphabétique) [ m ] ; alphabet [ m ]
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [ m ]
อักษรไทย[aksøn Thai] (n, exp) EN: Thai alphabet  FR: alphabet thaï [ m ]
อัลฟาเจต[Alfā Jēt] (tm) EN: Alpha Jet  FR: Alpha Jet [ m ]
อัลฟา[anfā = alfā] (n) EN: alpha ; α  FR: alpha ; α
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [ f ] ; ordre alphabétique [ m ] ; série [ f ]
จัดตามลำดับอักษร[jat tām lamdap aksøn] (v, exp) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement
คีย์ตัวอักษร[khī tūa aksøn] (n, exp) EN: aphabetic keys  FR: touche alphabétique [ f ] ; clavier alphabétique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALPHA AE1 L F AH0
ALPHA'S AE1 L F AH0 Z
ALPHABET AE1 L F AH0 B EH2 T
ALPHAREL AE1 L F ER0 EH2 L
ALPHABETIC AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K
ALPHARETTA AE2 L F ER0 EH1 T AH0
ALPHANDERY AE2 L F AE1 D ER0 IY0
ALPHABETIZE AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z
ALPHAMETRIC AE1 L F AH0 M EH2 T R IH0 K
ALPHABETICAL AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alpha (n) ˈælfə (a1 l f @)
alphas (n) ˈælfəz (a1 l f @ z)
alphabet (n) ˈælfəbɛt (a1 l f @ b e t)
alphabets (n) ˈælfəbɛts (a1 l f @ b e t s)
alphabetical (j) ˌælfəbˈɛtɪkl (a2 l f @ b e1 t i k l)
alphabetically (a) ˌælfəbˈɛtɪkliː (a2 l f @ b e1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, / ] alpha (Greek letter Αα), #39,478 [Add to Longdo]
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, / ] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus [Add to Longdo]
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, / ] alpha Ursae Majoris [Add to Longdo]
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, / ] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabet { n }; ABC { n }alphabet [Add to Longdo]
Alphabetisierung { f }alphabetization [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne { f }; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Alphabetprüflocher { m }alphabetic verifier [Add to Longdo]
Alphabetsortierung { f }alphabetic sort [Add to Longdo]
Alphadaten { pl } [ comp. ]alpha data [Add to Longdo]
Alphaeingabe { f }alpha input [Add to Longdo]
Alphanumerik { f }alphanumerics [Add to Longdo]
Alphastrahlen { pl } [ phys. ]alpha rays [Add to Longdo]
Alphaverarbeitung { f }; Buchstabenverarbeitung { f }alpha processing [Add to Longdo]
alphabetisch { adj }alphabetic [Add to Longdo]
alphabetischalphabetical [Add to Longdo]
alphabetisch { adv }alphabetically [Add to Longdo]
alphabetisch ordnento arrange alphabetically; to arrange in alphabetical order [Add to Longdo]
alphabetische Ablage { f }alphabetical filing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
アルファとオメガ[arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) { comp } alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
アルファチャネル[arufachaneru] (n) { comp } alpha channel [Add to Longdo]
アルファテスト[arufatesuto] (n) { comp } alpha test [Add to Longdo]
アルファデータ[arufade-ta] (n) { comp } Alpha Data [Add to Longdo]
アルファニューメリック[arufanyu-merikku] (n) { comp } alphanumeric [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) { comp } alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファバージョン[arufaba-jon] (n) { comp } alpha version [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alpha \Al"pha\, n. [L. alpha, Gr. 'a`lfa, from Heb. [=a]leph,
   name of the first letter in the alphabet, also meaning ox.]
   The first letter in the Greek alphabet, answering to A, and
   hence used to denote the beginning.
   [1913 Webster]
 
      In am Alpha and Omega, the beginning and the end, the
      first and the last.           --Rev. xxii.
                          13.
   [1913 Webster]
 
   Note: Formerly used also denote the chief; as, Plato was the
      alpha of the wits.
      [1913 Webster]
 
   Note: In cataloguing stars, the brightest star of a
      constellation in designated by Alpha ([alpha]); as,
      [alpha] Lyr[ae].
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 A \A\ (named [=a] in the English, and most commonly [aum] in
   other languages).
   The first letter of the English and of many other alphabets.
   The capital A of the alphabets of Middle and Western Europe,
   as also the small letter (a), besides the forms in Italic,
   black letter, etc., are all descended from the old Latin A,
   which was borrowed from the Greek {Alpha}, of the same form;
   and this was made from the first letter (?) of the
   Ph[oe]nician alphabet, the equivalent of the Hebrew Aleph,
   and itself from the Egyptian origin. The Aleph was a
   consonant letter, with a guttural breath sound that was not
   an element of Greek articulation; and the Greeks took it to
   represent their vowel Alpha with the [aum] sound, the
   Ph[oe]nician alphabet having no vowel symbols.
   [1913 Webster] This letter, in English, is used for several
   different vowel sounds. See Guide to pronunciation,
   [sect][sect] 43-74. The regular long a, as in fate, etc., is
   a comparatively modern sound, and has taken the place of
   what, till about the early part of the 17th century, was a
   sound of the quality of [aum] (as in far).
   [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the sixth tone in the model major scale
    (that in C), or the first tone of the minor scale, which
    is named after it the scale in A minor. The second string
    of the violin is tuned to the A in the treble staff. -- A
    sharp (A[sharp]) is the name of a musical tone
    intermediate between A and B. -- A flat (A[flat]) is the
    name of a tone intermediate between A and G.
    [1913 Webster]
 
   {A per se} (L. per se by itself), one pre["e]minent; a
    nonesuch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O fair Creseide, the flower and A per se
       Of Troy and Greece.          --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpha
   adj 1: first in order of importance; "the alpha male in the
       group of chimpanzees"; "the alpha star in a constellation
       is the brightest or main star"
   2: early testing stage of a software or hardware product; "alpha
     version"
   n 1: the 1st letter of the Greek alphabet
   2: the beginning of a series or sequence; "the Alpha and Omega,
     the first and the last, the beginning and the end"--
     Revelations

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 alpha /alfa/
  alpha

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top