ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphabetize

AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabetize-, *alphabetize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alphabetize[VT] จัดตามลำดับอักษร, Syn. arrange alphabetically

English-Thai: Nontri Dictionary
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And alphabetized shoes by designer, like you ask.และก็เรียงรองเท้าตามชื่อดีไซเนอร์ตามที่คุณขอแล้ว Last Tango, Then Paris (2010)
You alphabetize those?แกจัดลำดับนั้นยัง The Quarry (2010)
I - I alphabetized it.ผมเรียงลำดับตามตัวอักษร The Firefly (2011)
And epperly needs me to alphabetize. Duty calls.และเอปเปอร์ลี่ให้ผมไปเรียงชื่อตามตัวอักษร งานเข้าน่ะ Damien Darko (2011)
I have 100 alphabetized topics fromรูปเพ็นนีในชุดเพื่อนเจ้าสาว The Isolation Permutation (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPHABETIZE    AE1 L F AH0 B AH0 T AY2 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alphabetize \Al"pha*bet*ize\, v. t.
   1. To arrange alphabetically; as, to alphabetize a list of
    words.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with an alphabet.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabetize
   v 1: arrange in alphabetical order; "Alphabetize the list" [syn:
      {alphabetize}, {alphabetise}]
   2: provide with an alphabet; "Cyril and Method alphabetized the
     Slavic languages"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top