ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starting

S T AA1 R T IH0 NG   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starting-, *starting*, start
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starting from[PHRV] เริ่มจาก, See also: เริ่มต้นจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
starting motor; cranking motor; starter; starter motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting wind speedอัตราเร็วลมเริ่มต้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Starting devicesอุปกรณ์สตาร์ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello. It's starting to rain. We'd better hurry up.ฝนลงเม็ดเเล้ว เราต้องรีบกันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
And anyway... we're starting to move along real nice.และต่อไป ... เรากำลังเริ่มที่จะย้ายไปตามความสุขที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่ The Godfather (1972)
Give Johnny the part in that war film you're starting next week.ให้จอห์นนี่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสงครามที่คุณจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า The Godfather (1972)
But he's safe. We're starting to work to bring him back.แต่เขาก็มีความปลอดภัย เรากำลังเริ่มต้นในการทำงานที่จะนำเขากลับมา The Godfather (1972)
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
Starting July 1, 8:30 p.m...เริ่มวันที่1 กรกฎาคม 20.30 น... Jaws (1975)
Starting to go under.เริ่มลงใต้นํ้าเเล้ว Jaws (1975)
I'm starting to dislike you.ผมเริ่มที่จะไม่ชอบคุณ First Blood (1982)
I've been noticing lately that the A and the E are starting to bend around the sides.ฉันก็สังเกตเห็นว่าตัว A กับ ตัวE ที่อกเสื้อเธอ เริ่มโค้งออกนะ Stand by Me (1986)
For me, the idea of seeing that kid's dead body was starting to become an obsession.สำหรับผม ความคิดที่จะ ไปดูศพเด็กที่ตายไปนั่น ก็เริ่มที่จะเข้ามาครอบงำแล้ว Stand by Me (1986)
Baby's starting Mount Holyoke in the fall.เบบี้ ก็จะไปเรียนที่ เมาท์ โฮลกี้ ปลายปีนี้ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startingAs you're starting from scratch you might as well have gone for a major makeover...
startingAt a starting signal.
startingBad weather prevented us from starting.
startingBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
startingBesides, it's starting to rain.
startingBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
startingDoctors have discovered some starting facts.
startingFor three nights starting January 3rd, please.
starting"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
startingHe cleared his throat before starting the lecture.
startingHe is on the point of starting for Canada.
startingHe is thinking of starting another firm in Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล[N] ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น
จุดกำเนิด[N] origin, See also: starting point, beginning, source, Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น, Ant. จุดจบ, Example: จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์, Count unit: จุด
จุดเริ่มต้น[N] starting point, See also: source, beginning point, Syn. จุดตั้งต้น, จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก, Ant. จุดสิ้นสุด, จุดจบ, Example: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกแล้ว[v. exp.] (fontok laēo) EN: it's starting raining   FR: il commence à pleuvoir
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin   FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start   FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มแรก[n. exp.] (jut roēmraēk) EN: starting point   
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jut roēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point   FR: point de départ [m] ; point initial [m]
มูล[n.] (mūn) EN: ground ; starting-point ; source   FR: base [f] ; fondement [m] ; source [f]
ซองสตาร์ท[n. exp.] (søng satāt) EN: starting gate   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTING    S T AA1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starting    (v) stˈaːtɪŋ (s t aa1 t i ng)
starting-gate    (n) stˈaːtɪŋ-gɛɪt (s t aa1 t i ng - g ei t)
starting-post    (n) stˈaːtɪŋ-poust (s t aa1 t i ng - p ou s t)
starting-gates    (n) stˈaːtɪŋ-gɛɪts (s t aa1 t i ng - g ei t s)
starting-point    (n) stˈaːtɪŋ-pɔɪnt (s t aa1 t i ng - p oi n t)
starting-posts    (n) stˈaːtɪŋ-pousts (s t aa1 t i ng - p ou s t s)
starting-points    (n) stˈaːtɪŋ-pɔɪnts (s t aa1 t i ng - p oi n t s)
starting-prices    (n) stˈaːtɪŋ-praɪsɪz (s t aa1 t i ng - p r ai s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起点[qǐ diǎn, ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point, #5,750 [Add to Longdo]
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] starting point; the outset, #10,892 [Add to Longdo]
发令枪[fā lìng qiāng, ㄈㄚ ㄌㄧㄥˋ ㄑㄧㄤ, / ] starting pistol, #62,644 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment {n}; Anzugsmoment {n}starting torque [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfahrtransformator {m}starting transformer [Add to Longdo]
Anfangsgehalt {n} | Anfangsgehälter {pl}starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Anlaufstrom {m} [electr.]starting current [Add to Longdo]
Anlaufzeit {f}starting time [Add to Longdo]
Ansatzpunkt {m}; Ausgangspunkt {m} | Ansatzpunkte {pl}; Ausgangspunkte {pl}starting point | starting points [Add to Longdo]
Ausgangsbasis {f}starting point [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f}starting position [Add to Longdo]
Ausgangssituation {f}; Ausgangslage {f}starting situation; initial situation [Add to Longdo]
Startaufstellung {f}; Startreihe {f} | letzte Startreihestarting grid formation; grid | back of the grid [Add to Longdo]
Startecke {f} [math.]starting vertex [Add to Longdo]
Startlinie {f}starting line [Add to Longdo]
Startpistole {f} [sport]starting pistol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system. [Add to Longdo]
ゲートイン[, ge-toin] (n,vs) entering the starting gate (wasei [Add to Longdo]
スターティング[, suta-teingu] (n) starting [Add to Longdo]
スターティングピッチャー[, suta-teingupiccha-] (n) starting pitcher [Add to Longdo]
スターティングブロック[, suta-teinguburokku] (n) starting block [Add to Longdo]
スターティングメンバー[, suta-teingumenba-] (n) starting member [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV) [Add to Longdo]
起点[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
再起動[さいきどう, saikidou] re-starting (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr.
   & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to
   hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over,
   to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte,
   and probably also to E. start a tail; the original sense
   being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly.
   [root]166. Cf. {Start} a tail.]
   1. To leap; to jump. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise,
    pain, or other sudden feeling or emotion, or by a
    voluntary act.
    [1913 Webster]
 
       And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I start as from some dreadful dream. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep your soul to the work when ready to start
       aside.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       But if he start,
       It is the flesh of a corrupted heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to
    begin; as, to start in business.
    [1913 Webster]
 
       At once they start, advancing in a line. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       At intervals some bird from out the brakes
       Starts into voice a moment, then is still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a
    seam may start under strain or pressure.
    [1913 Webster]
 
   {To start after}, to set out after; to follow; to pursue.
 
   {To start against}, to act as a rival candidate against.
 
   {To start for}, to be a candidate for, as an office.
 
   {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to
    come suddenly into notice or importance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starting \Start"ing\ (st[aum]rt"[i^]ng),
   a. & n. from {Start}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Starting bar} (Steam Eng.), a hand lever for working the
    valves in starting an engine.
 
   {Starting hole}, a loophole; evasion. [Obs.]
 
   {Starting point}, the point from which motion begins, or from
    which anything starts.
 
   {Starting post}, a post, stake, barrier, or place from which
    competitors in a race start, or begin the race.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starting
   adj 1: (especially of eyes) bulging or protruding as with fear;
       "with eyes starting from their sockets"
   2: appropriate to the beginning or start of an event; "the
     starting point"; "hands in the starting position"
   n 1: a turn to be a starter (in a game at the beginning); "he
      got his start because one of the regular pitchers was in
      the hospital"; "his starting meant that the coach thought
      he was one of their best linemen" [syn: {start},
      {starting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top