ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpha and omega

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpha and omega-, *alpha and omega*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha and omega[N] ตอนเริ่มและตอนจบ
alpha and omega[IDM] เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย
alpha and omega[IDM] ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Alpha and Omega of the Enesserette.อัลฟ่า และโอเมก้า แห่งเอนเนสเซเรท The Angel of Death (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 omega \o*me"ga\ ([=o]*m[=e]"g[.a] or [=o]*m[=a]"g[.a] or
   [=o]"m[-e]*g[.a]; 277), n. [NL., fr. Gr. 'w^ me`ga, i.e., the
   great or long o. Cf. {Mickle}.]
   1. The last letter of the Greek alphabet. See {Alpha}.
    [1913 Webster]
 
   2. The last; the end; hence, death.
    [1913 Webster]
 
       "Omega! thou art Lord," they said.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Alpha and Omega}, the beginning and the ending; hence, the
    chief, the whole. --Rev. i. 8.
    [1913 Webster]
 
       The alpha and omega of science.    --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpha and omega
   n 1: the first and last; signifies God's eternity
   2: the basic meaning of something; the crucial part

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top