ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abashes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abashes-, *abashes*, abashe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abashes (v) ˈəbˈæʃɪz (@1 b a1 sh i z)
abash (v) ˈəbˈæʃ (@1 b a1 sh)
abashed (v) ˈəbˈæʃt (@1 b a1 sh t)
abashing (v) ˈəbˈæʃɪŋ (@1 b a1 sh i ng)
calabash (n) kˈæləbæʃ (k a1 l @ b a sh)
unabashed (j) ˌʌnəbˈæʃt (uh2 n @ b a1 sh t)
calabashes (n) kˈæləbæʃɪz (k a1 l @ b a sh i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
calabash(n) พืชชนิดหนึ่งผลมีเปลือกแข็งหนาใช้เป็นภาชนะใส่น้ำได้
abashment(n) การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame
unabashed(adj) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่มียางอาย, ซึ่งไม่ละอาย, ซึ่งไม่ขวยเขิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
calabashn. พืชน้ำเต้า, น้ำเต้าต้นน้ำเต้า
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย, ไม่สะทกสะท้าน, ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย, ประหม่า, ขวยเขิน, สะเทิ้นอาย
calabash(n) น้ำเต้า
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน, ไม่อาย, ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
The critics said I was naive, an unabashed optimist but what do they know, right?นักวิจารณ์บอกว่า ผมเอาแต่มองโลกในแง่ดี แต่พวกนั้นจะมารู้อะไรล่ะ จริงไหม? 2012 (2009)
In order to completely avoid all of them they could only be going towards Itabashi-ku!เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงมันทั้งหมด... พวกเขาต้องมุ่งหน้าไปทางเขตอิตาบาชิ Episode #1.8 (2009)
Going towards Itabashi-ku...ไปทางเขตอิตาบาชิ.. Episode #1.8 (2009)
"Why do you come to my work place and make me feel abashed?" would be much better."ทำไมต้องมาที่ทำงานฉัน แถมยังทำให้ฉันต้องอับอายด้วยหล่ะ?" จะดีกว่ามั้ง Episode #1.2 (2010)
Ever hear of Deluxe Cleaners on Wabash Avenue?Schon mal von der Edelwäscherei in der Wabash Avenue gehört? Warum? Some Like It Hot (1959)
- Master Bennosuke... pays a visit to the Kandabashi mansion of the Honorable Lord Doi to present fresh river trout from the Shirakawa River, which arrived from our domain.Meister Bennosuke stattet dem Kandabashi-Haus Lord Dois einen Besuch ab, um ihm frische Forellen aus dem Shirakawa-Fluss zu bringen, der durch unseren Herrschaftsbereich fließt. Harakiri (1962)
But with Dr. Labashi's hypnotic control, Samandal could eventually rule through the king.Aber dank Dr. Labashis Hypnose könnte Samandal den König beeinflussen. The Brothers (1969)
- Get Dr. Labashi.- Holt Dr. Labashi. The Brothers (1969)
Dr. Labashi has diagnosed kidney trouble.Dr. Labashis Diagnose lautet: Nierenbeschwerden. The Brothers (1969)
Labashi.Labashi... The Brothers (1969)
Labashi.Labashi. The Brothers (1969)
Get Dr. Labashi.Holen Sie Dr. Labashi. The Brothers (1969)
- Dr. Labashi?- Dr. Labashi... The Brothers (1969)
Thank you for coming, Dr. Labashi.Danke, dass Sie gekommen sind, Dr. Labashi. The Brothers (1969)
Dr. Labashi!Dr. Labashi! The Brothers (1969)
Assisted by the palace physician, Labashi.Unter Mithilfe seines Arztes Labashi. The Brothers (1969)
Labashi killed His Royal Highness by asphyxiation.Labashi hat Seine Königliche Hoheit ersticken lassen. The Brothers (1969)
Labashi has disappeared but he will be arrested on sight.Labashi wird man in Kürze fassen. The Brothers (1969)
You ever ride the Cannonball on the Wabash?Bist du jemals mit dem Schnellzug auf der Wabash-Linie gefahren? Emperor of the North (1973)
- 110 South Wabash.- South Wabash Straße 110. The Sting (1973)
110 South Wabash.South Wabash 110. The Sting (1973)
- On North Wabash at the offices of the friends of American Liberty.- Auf der North Wabash in den Büros der Friends of American Liberty. The Front Page (1974)
Should something happen to me, I'd like you to deliver it to Dr Shusuke Tokunaga in Yotsuya.Falls mir etwas zustoßen sollte, übergib es dem Arzt Shusuke Tokunaga in Samegabashi in Yotsuya. Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
Shingami in Shiba, Mannencho in Shitaya, and here, Samegabashi in Yotsuya.Shinami in Shiba, Mannencho in Shitaya, sowie Samegabashi in Yotsuya. Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
SAMEGABASHI CLINICSAMEGABASHI-KLINIK Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
SAMEGABASHI CLINICSAMEGABASHI-KLINIK Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
To the people of Samegabashi, 50, 000 yen in gold! And 300 bales of rice!"Für die Bewohner von Samegabashi 50.000 Yen, 300 Reissäcke!" Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
Nakabashi?Nakabashi. The Taking of Pelham One Two Three (1974)
My number is Wabash-6215.Meine Nummer ist Wabash-621 5. Capone (1975)
Operator, I wanna call Wabash-7176.Vermittlung, ich brauche Wabash-71 76. Capone (1975)
And cabash!Und... cabash! Wizards (1977)
Unit Two, this is unit One. The Koyabashi Maru has set sail for the promised land.Einheit 1 an 2 die Koyabashi Maru ist ins gelobte Land ausgelaufen. Star Trek III: The Search for Spock (1984)
He's coming out the Wabash entrance.Er fährt zum Wabash-Ausgang. Above the Law (1988)
Wabash and Van Buren!Ecke Wabash und Van Buren! Child's Play (1988)
Charles Lee Ray, the notorious Lake Shore Strangler... was shot and killed shortly before 3:00 a.m. this morning on Wabash Avenue.Charles Lee Ray, der berüchtigte Lakeshore-Würger, wurde kurz vor 3 Uhr heute Früh in der Wabash Avenue erschossen. Child's Play (1988)
A burned-out toy store on Wabash! That's where I got it.Aus einem ausgebrannten Spielzeugladen in Wabash Avenue! Child's Play (1988)
- Wabash and Van Buren.- Wabash und Van Buren. Child's Play (1988)
Madison/Wabash.Madison, Wabash. The Package (1989)
If I was a young fellow like you, I'd be mounting... every woman in Wabasha.Wäre ich so ein junger Hüpfer wie du, würde ich jede Frau in Wabasha besteigen. Grumpy Old Men (1993)
Wabasha.Wabasha. Grumpy Old Men (1993)
Reared by local volunteer firefighter, Peter Carlson, of Wabasha.Aufgezogen von Peter Carlson, unserem freiwilligen Feuerwehrmann aus Wabasha. Grumpy Old Men (1993)
I'm Jacob Goldman, Mayor of Wabasha.Ich bin Jacob Goldman, der Bürgermeister von Wabasha. Grumpy Old Men (1993)
We'll have the first mob-run bait shop in Wabasha.Das wird dann der erste Mafia-geführte Anglerladen in Wabasha. Grumpier Old Men (1995)
Change brought me here to Wabasha.Veränderung hat mich nach Wabasha gebracht. Grumpier Old Men (1995)
This restaurant is sitting on top of one of the biggest and best worm beds... in all of Wabasha County.Das Restaurant steht auf einem der größten und besten Wurmbestände in ganz Wabasha County. Grumpier Old Men (1995)
You broadcast my naked ass to half of Wabasha!Du hast meinen nackten Arsch halb Wabasha gezeigt! Grumpier Old Men (1995)
Very good, Mr. Wabash.Sehr gut, Mr. Wabash. Shakespeare in Love (1998)
At VinylRight, 12340 Wabash Terrace in Oak Brook, there is a monsterBei VinylRight, 12340 Wabash Terrace in Oak Brook, gibt es ein Monster. Folie a Deux (1998)
_.Wabash Terrace in Oak Brook, there is a monster..Wabash Terrace in Oak Brook, gibt es ein Monster. Folie a Deux (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abashI was abashed when my mistakes were pointed out.
abashI feel abashed at my mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ยางอาย(v) be thick-skinned, See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed, Syn. หน้าไม่อาย, หน้าด้าน, Ant. อาย, Example: ผมไม่เคยเห็นใครไร้ยางอายเท่านี้มาก่อน
ความละอายใจ(n) shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai Definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
เก้อเขิน(v) shy, See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไปจนเก้อเขิน และพูดตะกุกตะกัก
เก้อ(v) embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
เขิน(v) shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
อวดกล้า(v) be brazen, See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold, Ant. กลัว, ขลาดกลัว, Example: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน, Thai Definition: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
ประหม่า(v) feel bashful, See also: be abashed, lose self-confidence, lose courage, be nervous, be embarrassed, take fright, Syn. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียม, Example: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
กระดากกระเดื่อง(v) feel embarrassed, See also: be bashful, be abashed, be timid, be disconcerted, be ashamed, be shy, Syn. สะทกสะเทิ้น, ขวยเขิน, Example: หล่อนรู้สึกกระดากกระเดื่องเมื่อถูกจ้องมอง
กระดากใจ(v) be ashamed, See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated, Syn. ละอายใจ, Example: ผมกระดากใจมากที่ทำงานให้แก่ประชาชนน้อยเกินไป, Thai Definition: ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะรู้สึกอับอาย
กระดาก(v) be embarrassed, See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed, Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ, Example: ฉันรู้สึกกระดากมากที่จะเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อน, Thai Definition: ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย
กระดากอาย(v) be embarrassed, See also: feel shy, be abashed, be shamed, Syn. อาย, กระดาก, Example: สิ่งที่เขากระทำต่อเธอทำให้เขากระดากอายเหลือเกิน
ขนาง(v) be abashed, See also: shame, be embarrassed, Syn. กระดาก, อาย
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เจื่อน(adj) embarrassed, See also: sheepish, abashed, embarrassing, ashamed, Example: พ่อตีหน้าเจื่อนเมื่อต้องเอ่ยปากขอเงินลูก, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
เจื่อน(v) be embarrassed, See also: be abashed, shy off, be discountenanced, Syn. เก้อ, กระดาก, Example: เมื่อผมให้ข้อเท็จจริงกับเขาแล้วเขาก็เจื่อนไป, Thai Definition: วางหน้าไม่สนิท
ตกประหม่า(v) be flurried, See also: be abashed, fearful or timid, be flabbergasted, Syn. เก้อเขิน, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, หวั่นใจ, Ant. มั่นใจ, Example: พอเผชิญหน้ากับเธอเขาก็ตกประหม่า, Thai Definition: รู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ
เก้อ(v) be embarrassed, See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited, Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน, Example: เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดเลยแต่ไม่ทักท้วง เพราะเกรงว่าเขาจะเก้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed
เก้อ[koē] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[la-āi] (x) EN: abashed ; ashamed ; feel shame  FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ตีนเป็ดฝรั่ง[tīnpet farang] (n, exp) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate
ตกประหม่า[tokpramā] (v) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABASH AH0 B AE1 SH
WABASH W AO1 B AE0 SH
ABASHED AH0 B AE1 SH T
WABASH'S W AO1 B AE0 SH AH0 Z
UNABASHED AH2 N AH0 B AE1 SH T
UNABASHEDLY AH2 N AH0 B AE1 SH IH0 D L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] calabash #26,220 [Add to Longdo]
使羞愧[shǐ xiū kuì, ㄕˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄨㄟˋ, 使  ] abash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschämung { f }; Verlegenheit { f }abashment [Add to Longdo]
Flaschenkürbis { m }; Kalebasse { f }gourd; calabash [Add to Longdo]
Kalebasse { f }calabash [Add to Longdo]
beschämen; verlegen machen; in Verlegenheit bringe | beschämend; verlegen machend | beschämt; verlegen | beschämt | beschämteto abash | abashing | abashed | abashes | abashed [Add to Longdo]
beschämend { adv }abashedly [Add to Longdo]
unverfrorenunabashed [Add to Longdo]
unverfroren { adv }unabashedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船橋[ふなばし(P);せんきょう, funabashi (P); senkyou] (n) (1) pontoon bridge; temporary bridge made using ships; (2) (せんきょう only) bridge (of a ship); (P) #4,793 [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) #6,842 [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na, adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant #9,332 [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
蚊柱[かばしら, kabashira] (n) mosquito swarm [Add to Longdo]
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle [Add to Longdo]
間柱[まばしら, mabashira] (n) stud; puncheon [Add to Longdo]
空箸[そらばし, sorabashi] (n) touching a food with one's chopsticks, then removing them without taking it (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
桁橋[けたばし, ketabashi] (n) girder bridge [Add to Longdo]
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles [Add to Longdo]
鞘走る[さやばしる, sayabashiru] (v5r) (arch) to slip out of one's scabbard (of swords) [Add to Longdo]
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony [Add to Longdo]
親柱[おやばしら, oyabashira] (n) main pillar [Add to Longdo]
生まれた場所[うまれたばしょ, umaretabasho] (n) birthplace [Add to Longdo]
青瓢箪[あおびょうたん, aobyoutan] (n) green calabash; weakling [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] (n) { comp } bundle index [Add to Longdo]
束柱[つかばしら, tsukabashira] (n) short pillar standing between a beam and roof ridge [Add to Longdo]
大阪場所[おおさかばしょ, oosakabasho] (n) Osaka (March) sumo tournament [Add to Longdo]
鷹柱[たかばしら, takabashira] (n) group of buzzards (etc.) rising in an updraft (before the southward autumn migration) [Add to Longdo]
恥じ入る[はじいる, hajiiru] (v5r, vi) to feel ashamed; to be abashed [Add to Longdo]
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush [Add to Longdo]
恥ずかしげもなく[はずずかしげもなく, hazuzukashigemonaku] (exp, adv) (col) brazenly; unabashedly [Add to Longdo]
茶柱[ちゃばしら, chabashira] (n) auspicious sign (a tea stalk floating erect in one's cup) [Add to Longdo]
中柱[なかばしら, nakabashira] (n) middle pillar [Add to Longdo]
直走り[ひたばしり, hitabashiri] (n) running swiftly [Add to Longdo]
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood [Add to Longdo]
定まった場所[さだまったばしょ, sadamattabasho] (n) specified place [Add to Longdo]
縄梯子;縄ばしご[なわばしご, nawabashigo] (n) rope ladder [Add to Longdo]
配架場所[はいかばしょ, haikabasho] (n) shelving location of books (in a library) [Add to Longdo]
八百八橋[はっぴゃくやばし, happyakuyabashi] (n) the large number of bridges over canals and rivers in Naniwa (present-day Osaka) [Add to Longdo]
鼻柱[はなばしら, hanabashira] (n) septum; bridge of nose [Add to Longdo]
瓢箪[ひょうたん;ヒョウタン, hyoutan ; hyoutan] (n) (uk) gourd; calabash (Lagenaria siceraria var. gourda) [Add to Longdo]
名古屋場所[なごやばしょ, nagoyabasho] (n) Nagoya (July) sumo tournament [Add to Longdo]
面映ゆい[おもはゆい, omohayui] (adj-i) embarrassed; self-conscious; bashful; abashed [Add to Longdo]
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
葫蘆;胡蘆;胡盧[ころ, koro] (n) (obsc) (See 夕顔) calabash (Lagenaria siceraria) [Add to Longdo]
鶺鴒[せきれい;まなばしら(ok);にわくなぶり(ok);にわくなぎ(ok);つつ(ok);セキレイ, sekirei ; manabashira (ok); niwakunaburi (ok); niwakunagi (ok); tsutsu (ok); sekire] (n) (uk) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); wagtail; longclaw [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蚊柱[かばしら, kabashira] Mueckenschwarm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top