Search result for

ละอาย

(34 entries)
(0.4279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละอาย-, *ละอาย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละอายใจ    [V] be ashamed, See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful, Syn. ละอาย, Example: ผมทนละอายใจที่จะต้องขอทานเขากินไม่ไหว, Thai definition: รู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ได้สำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละอายก. รู้สึกอายที่จะทำสิ่งไม่ถูกไม่ควร เช่น ละอายที่จะทำผิด, ละอายใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no shame if the prize isn't worth it.ฉันนะไม่ละอายหรอกถ้ารางวัลมันคุ้มกัน Chuck in Real Life (2008)
She's... Too ashamed to acknowledgeละอายใจที่กำลังจะกลายเป็นที่ยอมรับ Chuck in Real Life (2008)
Shame.น่าละอาย Lancelot (2008)
I have no shame for my paintingsหม่อมฉันไม่เคยคิดละอายใจ กับภาพที่หม่อมฉันวาด Portrait of a Beauty (2008)
You have done a bad thing and still not feeling ashamed of yourself yet?เจ้าทำสิ่งที่ไม่ดี เจ้าไม่ละอายใจบ้างเหรอ? Iljimae (2008)
I believe you've a certain Mr. Vogel's book of shame.ผมเชื่อว่าคุณคงมีบัญชี ที่น่าละอายของคุณโวเกลนะ The Bank Job (2008)
If there is any just cause against me I will happily depart to my shame and dishonor but I tell you, as God is my witness, there is none.หากมีเหตุอันใด ที่เป็นเหตุสมควรจะถือโทษหม่อมชั้น หม่อมชั้นก็ยินดีจะจากไป ด้วยความละอายและไร้เกียรติ์ แต่หม่อมชั้นก็ขอยืนยันต่อพระองค์ พร้อมให้พระเจ้าเป็นพยาน ว่าหามีเรื่องแบบนั้นไม่ The Other Boleyn Girl (2008)
- All right, well... It's a crying shame, it really is, but you know what?มันเป็นเรื่องน่าละอายก็จริง แต่มันก็จำเป็น ที่จะต้องมีคนเสียสละกันบ้างน่ะรู้มั้ย Jumper (2008)
It was way too embarrassing to face you after everything.มันน่าละอายใจเหลือเกินที่จะต้องเจอหน้าคุณหลังจากเรื่องทั้งหมดนี่ The House Bunny (2008)
But it seems a shame to deprive them of even a little more time.แต่มันน่าละอาย ที่ให้เวลากับเขาไม่มาก WarGames: The Dead Code (2008)
- You should be ashamed of yourself.- คุณน่าจะละอายใจบ้างนะ Made of Honor (2008)
It's almost a shame to smoke it.แทบเป็นเรื่องน่าละอายที่จะสูบมัน Pineapple Express (2008)
She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt.ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้เองถึงอำนาจที่เหนือกว่าของความละอาย Doubt (2008)
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!" Doubt (2008)
You should be ashamed.เธอควรจะละอายใจนะ The Reader (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blush for    [PHRV] ละอายในเรื่อง
guilty    [ADJ] ซึ่งสำนึกผิด, See also: ละอาย, Syn. remorseful, ashamed, sorry, Ant. free from guilt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insoluble(อินซอล'ละเบิล) adj. ไม่ละอาย,ไม่สามารถทำให้ละลายได้,แก้ไขไม่ได้,แก้ไม่ตก., See also: insolubility n. insolubly adv., Syn. unsolvable
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
shame(เชม) n. ความอับอาย,ความละอายใจ,ความขายหน้า,เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ,ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้อัปยศอดสู., See also: shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj.
unblushing(อันบลัช'ชิง) adj. ไม่ละอายใจ,ไม่กระดาก,ไม่อาย,หน้าด้าน,หน้าไม่แดง., See also: unblushingly adv. unblushingness n., Syn. shameless

English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
brass(n) ทองเหลือง,เครื่องทองเหลือง,ความทะลึ่ง,ความไม่ละอาย
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
shame(n) ความอัปยศ,ความละอายใจ,ความขายหน้า,ความอับอาย
shame(vt) ทำให้อับอาย,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ละอายใจ
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย
shameful(adj) น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน

Are you satisfied with the result?

Go to Top