ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be shy

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be shy-, *be shy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, dear. Don't be shy. Dear, come on.ออกมาสิจ๊ะ ไม่ต้องอาย มานี่เร็ว *batteries not included (1987)
Speak up. Don't be shy, now.บอกมาได้เลย ไม่ต้องอายหรอกน่า. Mannequin (1987)
If you'd like to bring someone here... you needn't be shy about it.ถ้าเธออยากพาใครสักคนมาที่นี่ ไม่ต้องอายนะ พามาได้เลย A Short Film About Love (1988)
- Don't be shy. Talk to me.- อย่าอายน่าบอกมา Casualties of War (1989)
- Don't be shy, Vincent. What else did "they" say?- ไม่ต้องอายวินเซนต์ อะไรไม่ "พวกเขา" พูด? Pulp Fiction (1994)
Don't be shy. All right, then I'll take it.ไม่ต้องเหนียมครับ เอาล่ะครับ ผมรับไว้แล้วครับ The Red Violin (1998)
Is that a bid, Sir? Don't be shy. Alright, then I'll take it.สู้ไหมครับท่าน ไม่ต้องเหนียมครับ ได้ครับ ผมเห็นแล้วครับ The Red Violin (1998)
Is that a bid, Sir? Don't be shy. All right, then I'll take it.สู้ได้นะครับ ไม่ต้องอายครับ เอาละครับ ผมเห็นแล้วครับ The Red Violin (1998)
Don't be shy now.ไม่ต้องอายหรอก Show Me Love (1998)
Never occurred to me that a big star would be shy.ผมไม่คิดว่าจะเกิดกับผมนะ เป็นดาราใหญ่ขี้อายนะ eXistenZ (1999)
Come on, first years, don't be shy. Come on now, hurry up.เข้ามาเลยปีหนึ่ง ไม่ต้องเขิน รีบร้อนหน่อย เร็วเข้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Don't be shy.ไม่ต้องอาย All About Lily Chou-Chou (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be shyBe shy about seeing her.
be shyDo not be shy. Your pronunciation is more or less correct.
be shyDon't be shy about speaking in front of people.
be shyDon't be shy about talking to the teacher; if you don't understand, use some initiative!
be shyDon't be shy in the company of others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะทกสะเทิ้น[V] be shy, See also: be timid, be coy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย, Ant. ด้าน, หน้าด้าน, Example: หญิงจะสะทกสะเทิ้นและสงวนท่าทีเพราะไม่รู้ว่าชายจะจริงจังกับเราเพียงใด, Thai definition: ไม่กล้าสบตาเป็นต้น ด้วยความอาย
อาย[V] be shy, See also: be timid, be bashful, Syn. เขินอาย, Example: เธออายจนหน้าแดงเมื่อผมส่งช่อดอกไม้ช่อโตให้เธอ, Thai definition: รู้สึกกระดาก
อายเหนียม[V] be bashful, See also: be shy, Syn. เหนียมอาย, Ant. หน้าด้าน, Example: เธอจะอายเหนียมไปทำไมเล่า, Thai definition: กระดากอาย
อางขนาง[V] be embarrassed, See also: be shy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, อาย, Ant. กล้า
เอียงอาย[V] be shy, See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กน้อยวัยสิบหกเอียงอายที่จะยอมเผยว่าในคราอ่อนวัยครั้งครานั้นได้ตกเป็นของใคร, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
หน้าบาง[V] be shy, See also: be bashful, be timid, Syn. เขินอาย, อาย, Ant. หน้าหนา, Example: ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นหน้าบางและสงบเสงี่ยมมาก, Thai definition: ผู้ที่ไวต่อความรู้สึกละอาย
กระมิดกระเมี้ยน[V] be shy, See also: be bashful, be coy, be embarrassed, be timid, Example: เมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าเธอมักจะอายกระมิดกระเมี้ยน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
หน้าบาง[v.] (nābāng) EN: be shy   
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksathoēn) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful   

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1,vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful [Add to Longdo]
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P) [Add to Longdo]
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top