Search result for

aug

(171 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aug-, *aug*
English-Thai: Longdo Dictionary
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aught[PRON] สิ่งใดๆ, See also: สิ่งใด, Syn. anything whatever
augury[N] การทำนาย, See also: การพยากรณ์, ศิลปในการพยากรณ์
augury[N] ลางสังหรณ์, See also: ลาง, นิมิต, Syn. omen, portent, indication
August[N] เดือนสิงหาคม
august[ADJ] น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
August[N] สิงหาคม
augment[VI] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment[VT] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
augur ill[PHRV] เป็นลางร้าย, See also: เป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดี, เป็นนิมิตร้าย, Syn. bode ill
augur well[PHRV] เป็นลางดี, See also: เป็นลางสังหรณ์ที่ดี, เป็นนิมิตดี, Syn. bode well

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aug.abbr. August
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
augend(ออ'เจนดฺ) n. จำนวนที่ถูกเพิ่ม
auger(ออ'เกอะ) n. สว่าน
aught(ออท) n. สิ่งใด ๆ ,ส่วนใด,ศูนย์ -adv. ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม., Syn. ought,zero,whatsoever
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
augment(v. ออกเมินทฺ'; n. ออก'เมินทฺ) vt.,n. เพิ่ม, ขยาย, เสริม,เพิ่มทวี. --augmenter, augmentor n., Syn. intensify,enlarge)
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)
augmentative(ออกเมนเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเพิ่ม,เกี่ยวกับการเพิ่ม. -n. ส่วนที่เพิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
aught(n) ส่วนใด,สิ่งหนึ่งสิ่งใด,สิ่งใดๆ
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
augmentative(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
augur(vi) ทำนาย,ทาย,ดูดวง,พยากรณ์
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augen-รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen gneissหินไนส์รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen structureโครงสร้างรูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augendตัวตั้งบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augendตัวตั้งบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
augiteออไจต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augmented matrixเมทริกซ์แต่งเติม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
augmented realityความเป็นจริงเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augmenterตัวแต่งเติม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
augerauger, สว่านเจาะดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Auger Typeแบบสว่าน [การแพทย์]
Augersสว่าน [TU Subject Heading]
Augersสว่าน [การแพทย์]
Augite ออไจต์
แหล่ง - ประเทศไทย พบเป็นแร่ประกอบหินในหินอัคนี เช่น หินแอนดีไซต์ [สิ่งแวดล้อม]
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Augmentative and Alternative Communication Programซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด, ซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด โดยใช้รูปภาพหรือข้อความเป็นรูปแทนการสื่อความหมาย เมื่อเลือกรูปแทนแล้ว โปรแกรมจะเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของรูปแทนดังกล่าวออกมา โปรแกรมชนิดนี้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ชื่อ "ปราศรัย" ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยจัดเก็บเสียงเป็นแฟ้มเสียงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
augmentation (n) การประมูล
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
August?สิงหา? Eight Below (2006)
They're normal april, june, and august.มันปกติ เมษา.. มิถุนา.. สิงหา.. Adverse Events (2008)
The boy was gone until August 1928; MAN: Okay;เด็กชายหายไปจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี 1928 Changeling (2008)
On August 18th, we received a cable indicating that a boy matching his description was found in dekalb, illinois;ในวันที่ 18 สิงหาคม เราได้รับรายงานว่ามีเด็กผู้ชาย ที่มีลักษณะตรงตามที่แจ้งไว้ ถูกพบที่เมืองดีคาล์ป, รัฐอิลลินอยส์ Changeling (2008)
Now, we do breast augmentation with a tiny incision here...แล้วเราจะขยายหน้าอกด้วยการผ่าตัดตรงนี้ Burn After Reading (2008)
And lastly, the breast augmentation.และสุดท้ายก็คือการเสริมหน้าอก Burn After Reading (2008)
Augusto.โอกัสโต้ Boxed In (2008)
Yesterday was Tuesday, August 1 3th, 2002.เมื่อวานนี้เป็นวันอังคารที่ 13 ส.ค. 2002 Julie & Julia (2009)
August 24th, day 1 1 .24 สิงหาคม วันที่11 Julie & Julia (2009)
That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.ผมอยากให้ย้ายคนกลุ่มนึงที่มีคุณสมบัติมาเสริมทีม เจ้าหน้าที่พิเศษในชิคาโก Public Enemies (2009)
I, Flavius Theodosius Augustusข้า, ฟลาเวียส ธีโอโดเซียส ออกัสทัส Agora (2009)
Let's go back in time ...back into the past... back into the past ...to the night of August 2nd of this year.กลับไปสู่อดีต สู่ช่วงคืนของเดือนสิงหาของปีนี่ The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
augThe package will arrive in London on August 17.
augOn a sultry night in August.
augWe went camping in August.
augThis offer expires on August 15, 1999.
augShe told me that she would go to Paris in August.
augWe will start at 6 a.m. on August 20.
augThe opera was graced with the august presence of the Crown Prince and Princess.
augI am going to summer school from August 10.
augThere is no school during August.
augIn late August, they set off on a long journey for breeding.
augHe was called up in August, 1942.
augI'm taking a vacation from July 20 through August 8.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งเติม[V] augment, Syn. เติมแต่ง, ตกแต่ง, Example: สองพี่น้องช่วยกันแต่งเติมสีสันและอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กับต้นคริสต์มาส, Thai definition: ประดับหรือปรุงจัดเพิ่มเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม
ส่วนเสริม[N] addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
สิงหาคม[N] August, Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8, Example: พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 8 ของปีตามสุริยคติ มี 31 วัน
หนุนเนื่อง[V] reinforce, See also: augment, Example: เกิดคลื่นยักษ์หนุนเนื่องเข้ามาอีกทำให้เรือที่โคลงอยู่แล้วถึงกับล่มลง, Thai definition: ทยอยเพิ่มมา, เพิ่มเติมเข้ามาไม่ขาดสาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaēo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable   
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]
บุตรสะใภ้[n. exp.] (but saphai) EN: daughter-in-law   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUG    AO1 G AH0 S T
AUGE    AO1 JH
AUGAT    AO1 G AE0 T
AUGUR    AO1 G ER0
AUGER    AO1 G ER0
AUGURS    AO1 G ER0 Z
AUGERS    AO1 G ER0 Z
AUGUST    AO1 G AH0 S T
AUGUST    AA1 G AH0 S T
AUGMENT    AO0 G M EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aug    (n) (oo1 g @ s t)
auger    (n) (oo1 g @ r)
aught    (n) (oo1 t)
augur    (v) (oo1 g @ r)
August    (n) (oo1 g @ s t)
augers    (n) (oo1 g @ z)
augurs    (v) (oo1 g @ z)
augury    (n) (oo1 g y u r ii)
august    (j) (oo1 g uh1 s t)
Augusts    (n) (oo1 g @ s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: R. die Augenzeugin
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Kaugummi(n) |der| หมากฝรั่ง
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ
Schlitzauge(n) |das, pl. Schlitzaugen| คนที่ตาหยี, คนที่ตาเล็ก, เจ๊ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augapfel {m} [anat.] | Augäpfel {pl}eyeball | eyeballs [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Auge {n}; Öhr {n}; Nadelöhr {n}; Knospe {f}eye [Add to Longdo]
Augen...ocular [Add to Longdo]
Augen...ophthalmic [Add to Longdo]
Augenabstand {m}interocular distance [Add to Longdo]
Augenabstand vom Bildschirmviewing distance [Add to Longdo]
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
Augenblick {m}; Moment {m}instant [Add to Longdo]
Augenblick {m}tick [Add to Longdo]
Augenblick {m}jiffy [Add to Longdo]
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbraue {f}; Stirn {f}brow [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]
Augenkonturenstift {m}; Eyeliner {m}eyeliner [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly) [Add to Longdo]
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お嬢さん(P);御嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) (1) (hon) (See 嬢さん・じょうさん・1) daughter; (2) (See 嬢さん・じょうさん・2) young lady; (P) [Add to Longdo]
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
けたけた[, ketaketa] (adv) laughing foolishly; cackling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加添[jiā tiān, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢ, ] augment; add [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician [Add to Longdo]
锥子[zhuī zi, ㄓㄨㄟ ㄗ˙, / ] auger; awl [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map [Add to Longdo]
ドーターカード[どーたーかーど, do-ta-ka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドータカード[どーたかーど, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
拡大行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix [Add to Longdo]
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability [Add to Longdo]
拡張命令コード[かくちょうけいれいコード, kakuchoukeirei ko-do] augmented operation code [Add to Longdo]
被加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Auge, (Suffix_bei_Ordnungszahlen) [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
目撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
目測[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]
眉毛[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]
[まなこ, manako] Auge [Add to Longdo]
眼科医[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
瞬刻[しゅんこく, shunkoku] Augenblick, -Moment [Add to Longdo]
耳目[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aug
      n 1: the month following July and preceding September [syn:
           {August}, {Aug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top