Search result for

นิมิต

(38 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิมิต-, *นิมิต*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิมิตก. นิรมิต, สร้าง, แปลง, ทำ.
นิมิตน. เครื่องหมาย, ลาง, เหตุ, เค้ามูล
นิมิตอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น อิตถีนิมิต ปุริสนิมิต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Omensนิมิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A vision of what?นิมิตอะไร? We All Fall Down (2012)
This is a sign, Po.มันเป็นนิมิตน่ะ โพ Kung Fu Panda (2008)
A sign of what?นิมิตของอะไรฮ่ะ Kung Fu Panda (2008)
- I can see some energy.คุณทำได้ไหม ฉันมองเห็นนิมิต มีพลังบางสิ่ง Drag Me to Hell (2009)
It was like a vision.คล้ายกับนิมิตร The Final Destination (2009)
It was like these random sounds and images.มันเหมือนกันเป็นเสียงสุ่มๆและนิมิต The Final Destination (2009)
Okay, don't laugh, but we stayed up Googling premonitions visions, signs, things like that, just to see how much information we could get.โอเค อย่าหัวเราะนะ แต่ตอนนี้เรากูเกิ้ลเกี่ยวกับลางสังหรณ์ นิมิต ลางบอกเหตุ อะไรทำนองนั้น และอะไรก็ตามที่จะเป็นข้อมูลที่บอกเราได้ The Final Destination (2009)
I don't deal in the visions in the ether.ผมไม่สนเรื่องภาพนิมิตรอะำไรนั่นหรอก The Fourth Kind (2009)
So you're telling me that your dreams are special visions and you're some kind of psychic?นายจะบอกว่าฝันของนาย เป็นนิมิต และนายมีญาณทิพงั้นเหรอ It's a Terrible Life (2009)
That's very zen of you.นั้นคือนิมิตที่แรงกล้าของเธอ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
He had a vision.เขาเห็นภาพนิมิต Sympathy for the Devil (2009)
And my enemies would be helpless against such vision.แล้วศัตรูของข้าจะไร้หนทางต่อกรกับ การเห็นนิมิตล่วงหน้าเช่นนี้ได้ Children of the Force (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sign[N] ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen
signal[N] ลาง, See also: นิมิต, Syn. omen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
bode(โบด) {boded,boding,bodes} vt.,vi. เป็นลาง,เป็นนิมิต,ทำนาย,กริยาช่อง 2 ของ bide, See also: bodement n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.
premonition(พรีมะนิช'เชิน) n. การเตือนล่วงหน้า,การแสดงให้เห็นล่วงหน้า,นิมิต,การสังหรณ์ใจ, Syn. omen,portent,inkling
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive

English-Thai: Nontri Dictionary
betoken(vt) เป็นลาง,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนิมิต,ส่อแสดง
bode(vt) เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
premonition(n) คำเตือนล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,ลาง,นิมิต
premonitory(adj) ซึ่งเตือนล่วงหน้า,แสดงล่วงหน้า,เป็นลาง,เป็นนิมิต
prognostic(n) ลาง,คำทำนาย,เครื่องแสดง,อาการ,นิมิต
prognostication(n) การทาย,การทำนาย,การแสดงอาการ,ลาง,นิมิต
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top