ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

augite

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augite-, *augite*
Possible hiragana form: あうぎて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augiteออไจต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Augite ออไจต์
แหล่ง - ประเทศไทย พบเป็นแร่ประกอบหินในหินอัคนี เช่น หินแอนดีไซต์ [สิ่งแวดล้อม]

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝石[きせき, kiseki] (n) pyroxene; augite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augite \Au"gite\ ([add]"j[imac]t), n. [L. augites, Gr.
   a'ygi`ths, fr. a'ygh` brightness: cf. F. augite.]
   A variety of pyroxene, usually of a black or dark green
   color, occurring in igneous rocks, such as basalt; -- also
   used instead of the general term pyroxene.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 augite
   n 1: dark-green to black glassy mineral of the pyroxene group
      containing large amounts of aluminum and iron and magnesium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top