ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุตร

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุตร-, *บุตร*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
儿子[ér zi] (n ) บุตรชาย, ลูกชาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตร[N] child, See also: son, daughter, Syn. ลูก, เลือดเนื้อเชื้อไข, ลูกเต้า, Example: บิดามารดามีสิทธิที่จะเลือกการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับบุตรของตน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
บุตร[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, ธิดา, กุลธิดา, ลูกผู้หญิง, ลูกหญิง, บุตรหญิง, Example: พ่อแม่ที่เข้มงวดกับบุตรีของตนมากเกินไป อาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศหญิง
บุตรชาย[N] son, Syn. ลูกชาย, บุตร, Example: การนิยมมีบุตรชายสะท้อนให้เห็นลักษณะสังคมไทย ที่ถือว่าผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิง, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศชาย
บุตรสาว[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรหญิง, บุตรี, ธิดา, กุลธิดา, ลูกผู้หญิง, ลูกหญิง, Example: หล่อนสูญเสียบุตรสาวสุดที่รักไป เพราะความคะนองของคนขับรถขี้เมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่และมีเพศหญิง
บุตรธรรม[N] child's duty, See also: son's duty, daughter’s duty, Thai definition: หน้าที่ของลูกที่พึงกระทำ
บุตรธิดา[N] children, See also: son and daughter, Syn. บุตร, ลูกชายลูกหญิง, ลูกชายลูกสาว, Example: ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา นักการเมืองรุ่นลายครามหลายคนได้ส่งไม้ให้บุตรธิดาลงเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
บุตรหญิง[N] daughter, Syn. ลูกสาว, บุตรสาว, ลูกหญิง, Ant. บุตรชาย, ลูกชาย, Example: ท่านสมรสมา 10 ปีแล้ว มีบุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน, Count unit: คน, Thai definition: ลูกเพศหญิง
บุตรหลาน[N] descendant (-ent), See also: lineage, Syn. ลูกหลาน, Example: พ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่สอดส่องดูแลบุตรหลานให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของลูกและลูกของพี่หรือน้องซึ่งเป็นเครือญาติกัน
บุตรชายคนโต[N] oldest son, Syn. ลูกชายคนหัวปี, ลูกชายคนโต, ลูกชายคนแรก, Example: เขาเคี่ยวเข็ญบุตรชายคนโตให้รับกิจการไปดูแลแทนเขาทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่เป็นคนแรก และมีเพศชาย
บุตรนอกสมรส[N] bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุตร, บุตร-(บุด, บุดตฺระ-) น. ลูก, ลูกชาย.
บุตรธรรม(บุดตฺระทำ) น. หน้าที่ของลูก.
บุตรบุญธรรม(บุดบุนทำ) น. บุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุตรโดยสายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม.
บุตร(บุดตฺรา) น. ลูก, ลูกชาย.
บุตรดู บุตร, บุตร-.
บุตร(บุดตฺรี) น. ลูกผู้หญิง.
บุตรดู บุตร, บุตร-.
บุตรีตระสุม(บุดตฺรีตฺระสุม) น. ต้นนางแย้ม.
ครอก ๑บุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก เรียกว่า ลูกครอก.
ลูกครอกบุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offspringบุตร, ผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heirs of the bodyบุตรของทายาทสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child, legitimateบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child, illegitimateบุตรนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู child born out of wedlock] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockบุตรนอกกฎหมาย [ดู illegitimate child] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate childบุตรนอกกฎหมาย [ดู legitimate child ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childrenบุตร [TU Subject Heading]
Children of AIDS patientsบุตรของผู้ป่วยกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Children of alcoholicsบุตรของคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Children of divorced parentsบุตรของพ่อแม่ที่หย่าร้าง [TU Subject Heading]
Children of foreign workersบุตรของคนงานต่างชาติ [TU Subject Heading]
Children of immigrantsบุตรของคนเข้าเมือง [TU Subject Heading]
Children of migrant laborersบุตรของแรงงานย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Children of prisonersบุตรของนักโทษ [TU Subject Heading]
Children of women prisonersบุตรของนักโทษสตรี [TU Subject Heading]
Children, Adoptedบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, you've brought your child's gas mask.ที่นี่คุณจะได้นำหน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Jesus was my son.พระเยซูเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
Buddha was my son.บูดูเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
"Is Jesus Christ the son of God?"พระเยซูเจ้าเป็นบุตร ของพระเจ้าจริงหรือไม่ Oh, God! (1977)
Mohammed, Moses, you the man who said there was no room in the inn was my son.โมฮัมหมัด โมเสส คุณ ผู้ชายที่บอกว่า ไม่มีห้องสุดท้ายเขาเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
We are children of God like everyone else.เราก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนคนอื่น Gandhi (1982)
May God give them a long and happy life, and two daughters and three sons.ขอให้พระเจ้าทรงมอบชีวิตอั- นยาวนานและมีความสุขแก่พวกเขา และลูกสาวสองคนแ- ละบุตรชายทั้งสามคน Idemo dalje (1982)
Those sons of bitches!บุตรชายของผู้หญิงเหล่านั้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your children will be born in a world of two suns.บุตรหลานของคุณจะเกิด ในโลกของดวงอาทิตย์สองดวง 2010: The Year We Make Contact (1984)
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย! Vampire Hunter D (1985)
Son and Holy Ghost.พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์. Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรชาย[n.] (butchāi) EN: son   FR: fils [m]
บุตรชายคนโต[n. exp.] (butchāi khontō) EN: oldest son   FR: fils aîné [m]
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
บุตรลับ[n. exp.] (but lap) FR: enfant naturel [m]
บุตรสะใภ้[n. exp.] (but saphai) EN: daughter-in-law   
บุตรสาว[n.] (butsāo) EN: daughter   FR: fille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adopted child[N] บุตรบุญธรรม, Ant. ordinary child
fruit[N] ลูก, See also: บุตร, ทายาท, ลูกสัตว์
natural child[N] บุตรนอกกฎหมาย, See also: ลูกนอกกฎหมาย, Syn. illegitimate offspring
nephew[N] หลานชาย, See also: บุตรชายของพี่หรือน้อง, Syn. brother's son
son[N] ลูกชาย, See also: บุตรชาย, Syn. male child, offspring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
daughter(ดอ'เทอะ) n. ลูกสาว,ธิดา,บุตร
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
daughter(n) ลูกสาว,บุตรี,ธิดา
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
son(n) ลูกชาย,บุตรชาย,โอรส

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
หม่อมราชวงศ์ (n) บุตรของหม่อมเจ้า, great-grandchild of a king

German-Thai: Longdo Dictionary
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top