Search result for

อ่าง

(86 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่าง-, *อ่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่าง[N] basin, See also: bowl, tub, Example: บรรดาพ่อค้าพยายามขายของออกมาในรูปของแถม เช่น ขายยาสีฟันแถมแก้ว ขายผงซักฟอกแถมอ่าง, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะที่ใหญ่เตี้ยและปากผาย, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
อ่างทอง[N] Ang Thong, Syn. จังหวัดอ่างทอง
อ่างอาบน้ำ[N] bathtub
อ่างเก็บน้ำ[N] reservoir, Example: การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา, Thai definition: แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บน้ำ
อ่างล้างหน้า[N] washbasin, Syn. อ่างล้างมือ
อ่างล้างหน้า[N] sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count unit: อ่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้างก. ระบุ, บ่งถึง, เช่น อ้างพยาน
อ้างกล่าวถึง, ชี้เป็นหลัก, เช่น อ้างบาลี
อ้างถือเอา เช่น อ้างสิทธิ.
อ่างน. ภาชนะสำหรับใส่น้ำเป็นต้น มักมีลักษณะกลม ปากผายก้นตื้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อ่างอาบนํ้า.
อ่างว. อาการที่พูดไม่ใคร่ออกทันใจ คือกว่าจะพูดได้แต่ละคำต้องยํ้าคำต้นอยู่นานจึงพูดต่อไปได้ เป็นอาการประจำบางคน เรียกว่า เป็นอ่าง หรือ พูดติดอ่าง.
อ้างว้างว. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, เช่น รู้สึกอ้างว้าง.
อ้างอิงก. ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน, ยกมากล่าวเป็นหลัก, เช่น ในการให้ความหมายของคำ เขามักอ้างอิงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
อ้างอิงว. ที่ระบุที่มาเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิง.
อ่างเก็บน้ำน. แอ่งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับเก็บนํ้าเพื่อบริโภคและใช้ในการเกษตรเป็นต้น.
เท้าอ้างถึง เช่น เท้าความ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slag basinอ่างขี้เชื่อม, อ่างสแลก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pan; oil pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sump; oil pan; panอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil pan; pan; sumpอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Reservoirsอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
Washbowlsอ่างล้างมือ [TU Subject Heading]
Bathing Devicesอ่างอาบน้ำใหญ่ [การแพทย์]
Baths, Normal Family Sizeอ่างอาบน้ำปกติ [การแพทย์]
reservoirreservoir, อ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
groundwater reservoirgroundwater reservoir, อ่างเก็บน้ำใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
multi-purpose reservoirmulti-purpose reservoir, อ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
retarding basinretarding basin, อ่างชะลอน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How often do you wash your tub?คุณล้างอ่างอาบน้ำบ่อยแค่ไหน The Itch (2008)
You know how kids play toy soldiers in the bath?คุณก็รู้วิธีที่เด็กๆเล่นตุ๊กตาทหาร ในอ่างอาบน้ำ The Itch (2008)
He was in the bath.เขาอยู่ในอ่างน้ำ Emancipation (2008)
I sent men down to the underground reservoir.ข้าส่งคนลงไปที่อ่างเก็บน้ำใต้ดิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Well, nothing a hot bath wouldn't fix.ไม่มีอะไรจริง\ยังไม่ได้เตรียมอ่างอาบน้ำอีกหรอ To Kill the King (2008)
That's the bubble bath.เครื่องทำความสะอาดอ่างน้ำอัตโนมัติ Scandal Makers (2008)
Look on the bright side. There's a sink. There's a toilet.มองด้านดีไว้สิ ที่นี่มีอ่าง มีห้องน้ำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This bath stimulates white blood cells and speed up the process.อ่างนี่ ช่วยรักษา ให้หาย ได้เร็วขึ้น Wanted (2008)
How many times do I have to tell you don't dump dirty water in this sink.จะต้องให้บอกสักกี่ครั้ง อย่าทำให้อ่างมันสกปรก The Ramen Girl (2008)
Stupid tub!ไอ้อ่างน้ำบ้า Changeling (2008)
/when she says...เราแวะดื่มแชมเปญที่อ่างน้ำร้อนใกล้ๆก่อนไหม Bedtime Stories (2008)
Shall we go drink champagne in a nearby hot tub?อ่างน้ำร้อน? Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างถึง[v.] (āng theung) EN: refer to ; cite   FR: se référer à ; citer
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
อ่างน้ำ[n.] (āng-nām) EN: basin   FR: bassine [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างปลา[n. exp.] (āng plā) EN: aquarium   FR: aquarium [m]
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness   
อ่างล้างชาม[n. exp.] (āng lāng chām) EN: sink   FR: évier [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ang Thong[N] อ่างทอง
basin[N] อ่างน้ำ, See also: ชามอ่าง, กะละมัง, Syn. washbasin, sink
bath[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. bathtub
bathtub[N] อ่างอาบน้ำ, Syn. tub
bidet[N] อ่างใส่น้ำและล้างก้น
font[N] อ่างน้ำมนต์ในโบสถ์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
footbath[N] อ่างล้างเท้า
lavatory[N] อ่างน้ำ, See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
laver[N] อ่างทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชำระล้าง (ทางศาสนาของยิว)
reservoir[N] อ่างเก็บน้ำ, See also: บ่อเก็บน้ำ, Syn. basin, lake, tank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
basin(เบ'ซิน) n. อ่าง,อ่างน้ำ,ชามอ่าง,อ่างล้างหน้า,อู่น้ำ,สระน้ำ,อู่เรือ,ลุ่มน้ำ,อ่าวด้านใน, Syn. bowl,tub
bason(เบ'เซิน) n. อ่าง,ลุ่มน้ำ
bathtubn. อ่างอาบน้ำ
catchmentn. ที่กักน้ำ,อ่างกักน้ำ,น้ำที่กักไว้
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
gourami(กัว'ระมี) n. ปลาเล็ก ๆ ที่เลี้ยงกันในอ่างปลา
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr

English-Thai: Nontri Dictionary
basin(n) อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
catchment(n) อ่างเก็บน้ำ,ที่กักเก็บน้ำ
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
laver(n) อ่างสำหรับล้าง
reservoir(n) อ่างเก็บน้ำ
stammer(vi) พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล

German-Thai: Longdo Dictionary
Duschvorhang(n) |der, pl. Duschvorhänge| ม่านอาบน้ำ, ม่านที่ใช้กับอ่างอาบน้ำ
Bad(n) |das, pl. Bäder| อ่างอาบน้ำ ซึ่งอาจหมายถึง ห้องอาบน้ำ , See also: S. Badezimmer,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top