ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

august

AA1 G AH0 S T   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -august-, *august*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
August[N] เดือนสิงหาคม
august[ADJ] น่าเคารพ, See also: น่าชื่นชม
August[N] สิงหาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
August(n) เดือนสิงหาคม
august(adj) น่าเคารพนับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Augustan Ageสมัยออกัสตัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work in the August heat, worn out by thirst and dysentery.ทำงานในอากาศอบอ้าว หมดแรงจากความกระหาย และโรคท้องร่วง Night and Fog (1956)
Tuesday, August the twenty-fifth.วันอังคารที่ 25 สิงหาคม The Cement Garden (1993)
- And this is August Gremmer. He'll be judging the push starts.- และนี่ ออกัส เกรมเมอร์ เขาจะอยู่ที่จุดสตาร์ท Cool Runnings (1993)
Oslo travel came up with a James William Hayslip, who flew from Toronto on August 25th.ศูนย์ท่องเที่ยวที่ออสโล... ได้ชื่อเจมส์ วิลเลี่ยม เฮย์สลิป บินจากโตรอนโต... The Jackal (1997)
August 4th, Camp Five. Some fierce storms have passed.4 สิงหาคม ค่ายที่ห้า พายุหนักเพิ่งผ่านไป Seven Years in Tibet (1997)
I left the Virginian on August 21st, 1933 with my leave papers and back pay everything in orderผมขึ้นจากเรือเมื่อ 21 สิงหาคม 1933 พร้อมด้วยใบลากับค่าแรง The Legend of 1900 (1998)
These four people stayed here on August 29.4 คนนี่มาพักที่นี่ใน วันที่ 29 สิงหาคม. Ringu (1998)
August 29....29 สิงหา... . Ringu (1998)
Gave it to her once, she threw up. August 17, conference ll.17 สิงหาคม, ในการประชุม I Heart Huckabees (2004)
August 25thราตรีสวัสดิ์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
On August 1. 1944.ในวันที่ 1 สิงหาคม 1944 The Great Raid (2005)
August the 18th.18 สิงหาคม V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
augustA party will be held next Saturday, that is to say, on August 25th.
augustCan you absolutely assure delivery by August 15?
augustFlight number is JL123, on August 23 for Tokyo.
augustHe came back last August.
augustHe left for England at the beginning of August.
augustHere it's August and our summer vacation is nearly over.
augustHe was called up in August, 1942.
augustHis birthday is August 21.
augustI am going to summer school from August 10.
augustI'm taking a vacation from July 20 through August 8.
augustIn late August, they set off on a long journey for breeding.
augustIt happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
สิงหาคม[N] August, Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8, Example: พระราชินีทรงพระราชสมภพในเดือนสิงหาคม, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 8 ของปีตามสุริยคติ มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เดือนสิงหาคม [n. exp.] (deūoen singhākhom) EN: August   FR: mois d'août [m] ; août [m]
สิงหา[n.] (singhā) EN: August   FR: août [m]
สิงหาคม [n.] (singhākhom) EN: August   FR: août [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGUST AA1 G AH0 S T
AUGUST AO1 G AH0 S T
AUGUSTE AO1 G AH0 S T
AUGUSTA AH0 G AH1 S T AH0
AUGUSTO AO2 G AH1 S T OW0
AUGUSTYN AW0 G AH1 S T IH0 N
AUGUST'S AO1 G AH0 S T S
AUGUSTIN AW0 G UW0 S T IY1 N
AUGUSTUS AH0 G AH1 S T AH0 S
AUGUSTUS AA0 G AH1 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
August (n) ˈɔːgəst (oo1 g @ s t)
august (j) ˈɔːgˈʌst (oo1 g uh1 s t)
Augusts (n) ˈɔːgəsts (oo1 g @ s t s)
Augustan (j) ˈɔːgˈʌstən (oo1 g uh1 s t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柯西[Kē xī, ㄎㄜ ㄒㄧ, 西] Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician, #110,794 [Add to Longdo]
奥古斯都[Ào gǔ sī dū, ㄠˋ ㄍㄨˇ ㄙ ㄉㄨ, / ] Augustus (name) [Add to Longdo]
威重[wēi zhòng, ㄨㄟ ㄓㄨㄥˋ, ] august; majestic [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
August {m}August [Add to Longdo]
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガスト[, o-gasuto] (n) August [Add to Longdo]
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august [Add to Longdo]
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [Add to Longdo]
大御;御[おおみ(大御);おおん;おおむ, oomi ( dai o ); oon ; oomu] (pref) (hon) august (in ref. to the emperor or the gods); imperial; divine [Add to Longdo]
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August) [Add to Longdo]
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) [Add to Longdo]
二八[にはち, nihachi] (n) February and August (times of slow business, sluggish sales, etc.) [Add to Longdo]
入来[にゅうらい, nyuurai] (n,vs) august visit; arrival [Add to Longdo]
八月(P);8月(P)[はちがつ, hachigatsu] (n-adv) August; (P) [Add to Longdo]
八朔[はっさく, hassaku] (n) (1) Hassaku orange (Citrus hassaku); (2) 1st of August (lunar calendar) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 August \Au*gust"\, a. [L. augustus; cf. augere to increase; in
   the language of religion, to honor by offerings: cf. F.
   auguste. See {Augment}.]
   Of a quality inspiring mingled admiration and reverence;
   having an aspect of solemn dignity or grandeur; sublime;
   majestic; having exalted birth, character, state, or
   authority. "Forms august." --Pope. "August in visage."
   --Dryden. "To shed that august blood." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      So beautiful and so august a spectacle. --Burke.
   [1913 Webster]
 
      To mingle with a body so august.     --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Grand; magnificent; majestic; solemn; awful; noble;
     stately; dignified; imposing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 August \Au"gust\, n. [L. Augustus. See note below, and {August},
   a.]
   The eighth month of the year, containing thirty-one days.
   [1913 Webster]
 
   Note: The old Roman name was Sextilis, the sixth month from
      March, the month in which the primitive Romans, as well
      as Jews, began the year. The name was changed to August
      in honor of Augustus C[ae]sar, the first emperor of
      Rome, on account of his victories, and his entering on
      his first consulate in that month.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 august
   adj 1: of or befitting a lord; "heir to a lordly fortune"; "of
       august lineage" [syn: {august}, {grand}, {lordly}]
   2: profoundly honored; "revered holy men" [syn: {august},
     {revered}, {venerable}]
   n 1: the month following July and preceding September [syn:
      {August}, {Aug}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 August /august/ 
  August

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 August /ɑuɤ°ɵst/
  Augustus

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 august
  August

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top